Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
597 090 € 558 410 € 561 624 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
87 930 € 85 456 € 85 456 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
87 930 € 85 456 € 85 456 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
82 956€ 82 956€ 82 956€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 974€ 2 500€ 2 500€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
509 160 € 472 954 € 476 168 €
015
B.I.
Zásoby
495 725€ 461 759€ 457 031€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
1 579€ 260€ 750€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
9 511 € 2 906 € 17 063 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
9 090€ 2 512€ 16 567€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
421€ 394€ 496€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 345 € 8 029 € 1 324 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 345€ 8 029€ 1 324€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
597 090 € 558 410 € 561 624 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
232 150 € 238 914 € 257 656 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
250 000€ 250 000€ 250 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-18 388€ 353€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-6 765 € -18 742 € 353 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
364 940 € 319 496 € 303 968 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
884€ 748€ 612€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
364 056 € 318 744 € 303 356 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
10 435€ 532€ 7 164€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 779€ 2 706€ 2 394€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 601€ 2 393€ 1 672€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
349 241€ 313 113€ 292 126€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
4€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci