Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
28.02.2015
28.02.2016
27.02.2014
27.02.2015
31.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
01.03.2011
29.02.2012
01.03.2010
28.02.2011
01.03.2009
28.02.2010
01.03.2008
28.02.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
921 199 000 € 921 849 000 € 1 047 706 000 € 993 645 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
797 598 000 € 661 994 000 € 732 765 000 € 718 377 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
179 000 € 1 085 000 € 2 793 000 € 4 581 000 €
005
A.I.2
Software
3 000€ 987 000€ 2 730 000€ 4 464 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
79 000€ 97 000€ 59 000€ 117 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
97 000€ 1 000€ 4 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
781 844 000 € 645 334 000 € 697 632 000 € 672 274 000 €
012
A.II.1
Pozemky
175 511 000€ 171 990 000€ 183 013 000€ 172 690 000€
013
A.II.2
Stavby
411 718 000€ 406 075 000€ 438 698 000€ 427 732 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 520 000€ 58 966 000€ 69 436 000€ 69 243 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
110 860 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 235 000€ 8 303 000€ 6 485 000€ 2 609 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
15 575 000 € 15 575 000 € 32 340 000 € 41 522 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
15 575 000€ 15 575 000€ 15 575 000€ 32 340 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 16 765 000€ 9 182 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
123 601 000 € 259 855 000 € 314 941 000 € 275 268 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
50 381 000 € 57 080 000 € 65 264 000 € 74 811 000 €
036
B.I.5
Tovar
50 381 000€ 57 080 000€ 65 264 000€ 74 811 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
52 406 000 € 157 546 000 € 188 473 000 € 38 341 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 792 000€ 24 983 000€ 28 874 000€ 30 316 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 000 000€ 125 011 000€ 144 064 000€ 2 085 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 254 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 360 000€ 7 552 000€ 15 535 000€ 5 940 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
20 814 000 € 45 229 000 € 61 204 000 € 162 116 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 099 000€ 10 184 000€ 10 557 000€ 12 140 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 715 000€ 35 045 000€ 50 647 000€ 149 976 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
921 199 000 € 921 848 000 € 1 047 707 000 € 993 645 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
586 860 000 € 682 583 000 € 787 324 000 € 756 424 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
469 960 000 € 469 960 000 € 469 960 000 € 469 960 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
469 960 000€ 469 960 000€ 469 960 000€ 469 960 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
49 740 000 € 44 762 000 € 35 372 000 € 32 176 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
49 740 000€ 44 762 000€ 35 372 000€ 32 176 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
67 160 000 € 167 861 000 € 281 992 000 € 254 288 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
67 160 000€ 167 861 000€ 281 992 000€ 254 288 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
334 339 000 € 239 265 000 € 260 383 000 € 237 221 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 753 000 € 12 402 000 € 8 814 000 € 7 553 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 753 000€ 12 402 000€ 8 814 000€ 7 553 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
169 255 000 € 42 411 000 € 41 310 000 € 32 564 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
130 706 000€ 8 307 000€ 3 381 000€ 3 389 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
38 549 000€ 34 104 000€ 37 929 000€ 29 175 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
158 331 000 € 184 452 000 € 210 258 000 € 197 103 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
58 392 000€ 77 771 000€ 78 231 000€ 88 554 000€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
9 699 000€ 13 145 000€ 17 254 000€ 10 231 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 511 000€ 6 147 000€ 6 210 000€ 6 260 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 1 344 000€ 6 748 000€ 4 245 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
83 729 000€ 86 045 000€ 101 815 000€ 87 813 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 1 000 € 1 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€ 1 000€ 1 000€