Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.03.2022
28.02.2023
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 043 345 000 € 1 003 961 000 € 927 047 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
648 725 000 € 689 072 000 € 801 230 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
52 000 € 116 000 € 164 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
28 000€ 42 000€ 55 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
24 000€ 74 000€ 109 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
633 098 000 € 671 131 000 € 784 917 000 €
012
A.II.1
Pozemky
133 955 000€ 150 082 000€ 178 515 000€
013
A.II.2
Stavby
293 490 000€ 337 353 000€ 427 276 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 619 000€ 62 903 000€ 66 263 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
124 790 000€ 113 416 000€ 109 760 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 244 000€ 7 377 000€ 3 103 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
15 575 000 € 17 825 000 € 16 149 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
15 575 000€ 17 825 000€ 16 149 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
221 140 000 € 195 532 000 € 125 817 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
64 818 000 € 54 032 000 € 54 943 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
64 818 000€ 54 032 000€ 54 943 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
123 177 000 € 119 521 000 € 36 102 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 123 000 € 21 150 000 € 22 596 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
92 757 000€ 96 097 000€ 10 253 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 251 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
295 000€ 803 000€ 389 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 002 000€ 1 471 000€ 2 613 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
33 145 000 € 21 979 000 € 34 772 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 115 000€ 16 132 000€ 15 274 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 030 000€ 5 847 000€ 19 498 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
173 480 000 € 119 357 000 € 0 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 043 345 000 € 1 003 961 000 € 927 047 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
615 369 000 € 623 756 000 € 585 879 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
469 960 000 € 469 960 000 € 469 960 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
469 960 000€ 469 960 000€ 469 960 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
69 452 000 € 61 966 000 € 57 064 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
69 452 000€ 61 966 000€ 57 064 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
75 957 000 € 91 830 000 € 58 855 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
75 957 000€ 91 830 000€ 58 855 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
427 976 000 € 380 205 000 € 341 168 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
198 700 000 € 181 677 000 € 176 213 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
151 038 000€ 132 674 000€ 130 975 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
47 662 000€ 49 003 000€ 45 238 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 194 000 € 6 129 000 € 2 472 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 194 000€ 6 129 000€ 2 472 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
216 146 000 € 185 989 000 € 155 939 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
95 145 000 € 68 807 000 € 64 257 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 715 000€ 2 960 000€ 4 230 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
89 430 000€ 65 847 000€ 60 027 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
11 270 000€ 8 238 000€ 7 956 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 503 000€ 7 072 000€ 6 705 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 669 000€ 8 795 000€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
299 000€ 0€ 30 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
93 260 000€ 93 077 000€ 76 991 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 936 000 € 6 410 000 € 6 544 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 936 000€ 6 410 000€ 6 544 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé