Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
28.02.2015
28.02.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
927 047 000 € 921 199 000 € 921 849 000 € 1 047 707 000 € 993 646 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
801 230 000 € 797 598 000 € 661 994 000 € 732 765 000 € 718 377 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
164 000 € 179 000 € 1 085 000 € 2 793 000 € 4 581 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
55 000€ 3 000€ 987 000€ 2 730 000€ 4 464 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
109 000€ 79 000€ 97 000€ 59 000€ 117 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 97 000€ 1 000€ 4 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
784 917 000 € 781 844 000 € 645 334 000 € 697 632 000 € 672 274 000 €
012
A.II.1
Pozemky
178 515 000€ 175 511 000€ 171 990 000€ 183 013 000€ 172 690 000€
013
A.II.2
Stavby
427 276 000€ 411 718 000€ 406 075 000€ 438 698 000€ 427 732 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 263 000€ 64 520 000€ 58 966 000€ 69 436 000€ 69 243 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
109 760 000€ 110 860 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 103 000€ 19 235 000€ 8 303 000€ 6 485 000€ 2 609 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
16 149 000 € 15 575 000 € 15 575 000 € 32 340 000 € 41 522 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
16 149 000€ 15 575 000€ 15 575 000€ 15 575 000€ 32 340 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 16 765 000€ 9 182 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
125 817 000 € 123 601 000 € 259 855 000 € 314 942 000 € 275 269 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
54 943 000 € 50 381 000 € 57 080 000 € 65 264 000 € 74 811 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
54 943 000€ 50 381 000€ 57 080 000€ 65 264 000€ 74 811 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
36 102 000 € 52 406 000 € 157 546 000 € 188 473 000 € 38 341 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
22 596 000 € 17 792 000 € 24 983 000 € 28 874 000 € 30 316 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
10 253 000€ 19 000 000€ 125 011 000€ 144 064 000€ 2 085 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
251 000€ 11 254 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
389 000€ 0€ 19 000€ 0€ 178 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 613 000€ 4 360 000€ 7 533 000€ 15 535 000€ 5 762 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
34 772 000 € 20 814 000 € 45 229 000 € 61 205 000 € 162 117 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
15 274 000€ 13 099 000€ 10 184 000€ 10 557 000€ 12 140 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
19 498 000€ 7 715 000€ 35 045 000€ 50 647 000€ 149 976 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
927 047 000 € 921 199 000 € 921 849 000 € 1 047 707 000 € 993 646 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
585 879 000 € 586 860 000 € 682 583 000 € 787 324 000 € 756 424 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
469 960 000 € 469 960 000 € 469 960 000 € 469 960 000 € 469 960 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
469 960 000€ 469 960 000€ 469 960 000€ 469 960 000€ 469 960 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
57 064 000 € 49 740 000 € 44 762 000 € 35 372 000 € 32 176 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
57 064 000€ 49 740 000€ 44 762 000€ 35 372 000€ 32 176 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
58 855 000 € 67 160 000 € 167 861 000 € 281 992 000 € 254 288 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
58 855 000€ 67 160 000€ 167 861 000€ 281 992 000€ 254 288 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
341 168 000 € 334 339 000 € 239 265 000 € 260 383 000 € 237 221 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
176 213 000 € 169 255 000 € 42 411 000 € 41 310 000 € 32 564 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
130 975 000€ 130 706 000€ 8 307 000€ 3 381 000€ 3 389 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
45 238 000€ 38 549 000€ 34 104 000€ 37 929 000€ 29 175 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 472 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 472 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
155 939 000 € 158 331 000 € 184 452 000 € 210 258 000 € 197 103 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
64 257 000 € 58 392 000 € 77 771 000 € 78 231 000 € 88 554 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 230 000€ 5 448 000€ 6 117 000€ 8 832 000€ 16 609 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
60 027 000€ 52 944 000€ 71 654 000€ 69 399 000€ 71 945 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 956 000€ 9 699 000€ 13 145 000€ 17 254 000€ 10 231 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 705 000€ 6 511 000€ 6 147 000€ 6 210 000€ 6 260 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 1 344 000€ 6 748 000€ 4 245 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
30 000€ 14 000€ 2 000€ 23 000€ 2 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
76 991 000€ 83 715 000€ 86 043 000€ 101 792 000€ 87 811 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 544 000 € 6 753 000 € 12 402 000 € 8 814 000 € 7 553 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 544 000€ 6 753 000€ 12 402 000€ 8 814 000€ 7 553 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 1 000€ 1 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé