Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
28.02.2015
28.02.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 451 467 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 400 599 000 € 1 441 428 000 € 1 440 406 000 € 1 458 558 000 € 1 454 750 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 351 462 000€ 1 376 287 000€ 1 367 404 000€ 1 386 668 000€ 1 390 850 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
41 532 000€ 55 839 000€ 65 867 000€ 64 363 000€ 60 617 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
0€ 17 000€ 71 000€ 20 000€ 11 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
211 000€ -60 000€ 405 000€ 1 470 000€ -1 727 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 394 000€ 9 345 000€ 6 659 000€ 6 037 000€ 4 999 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 325 017 000 € 1 340 665 000 € 1 402 089 000 € 1 345 146 000 € 1 409 157 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 000 521 000€ 1 035 404 000€ 1 022 475 000€ 1 040 812 000€ 1 053 295 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 062 000€ 22 891 000€ 22 790 000€ 21 759 000€ 23 461 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
115 658 000€ 123 096 000€ 138 387 000€ 143 600 000€ 143 954 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
142 105 000 € 137 131 000 € 132 890 000 € 130 505 000 € 127 140 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
102 797 000€ 98 272 000€ 95 473 000€ 94 255 000€ 91 073 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
33 781 000€ 32 857 000€ 31 749 000€ 30 448 000€ 29 489 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 527 000€ 6 002 000€ 5 668 000€ 5 802 000€ 6 578 000€
20
F.
Dane a poplatky
3 359 000€ 2 931 000€ 3 341 000€ 8 087 000€ 5 497 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 024 000€ 11 049 000€ 74 373 000€ -4 499 000€ 53 634 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 288 000€ 8 163 000€ 7 833 000€ 4 882 000€ 2 176 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
75 582 000 € 100 763 000 € 38 317 000 € 113 412 000 € 45 593 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
254 753 000 € 250 752 000 € 249 690 000 € 244 880 000 € 230 768 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
373 000 € 817 000 € 32 290 000 € 8 068 000 € 85 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 31 015 000 € 8 003 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 31 015 000€ 8 003 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 817 000 € 561 000 € 46 000 € 31 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 817 000€ 561 000€ 46 000€ 31 000€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 675 000€ 19 000€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
373 000€ 0€ 39 000€ 0€ 54 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 989 000 € 10 678 000 € 3 980 000 € 204 000 € 1 057 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 290 000€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 553 000 € 5 675 000 € 37 000 € 6 000 € 4 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 553 000€ 5 675 000€ 37 000€ 6 000€ 4 000€
52
O.
Kurzové straty
781 000€ 180 000€ 0€ 1 053 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 31 000€ 0€ 198 000€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 655 000€ 4 502 000€ 3 943 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 616 000 € -9 861 000 € 28 310 000 € 7 864 000 € -972 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
64 966 000 € 90 902 000 € 66 627 000 € 121 276 000 € 44 621 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
15 940 000 € 17 669 000 € 16 842 000 € 27 375 000 € 12 659 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 251 000€ 8 914 000€ 20 667 000€ 18 621 000€ 13 225 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
6 689 000€ 8 755 000€ -3 825 000€ 8 754 000€ -567 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
49 026 000 € 73 233 000 € 49 784 000 € 93 901 000 € 31 962 000 €