Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 057 408 € 9 447 445 € 10 643 296 € 10 853 382 € 9 415 766 € 9 509 362 € 9 409 072 € 9 904 249 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 907 725 € 5 335 050 € 5 657 105 € 6 104 797 € 6 195 893 € 5 592 529 € 6 068 668 € 5 878 213 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
49 025 € 80 711 € 121 422 € 145 405 € 146 533 € 86 018 € 26 556 € 26 731 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
35 747€ 67 433€ 102 565€ 132 127€ 46 422€ 59 462€ 175€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 579€ 73 555€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 759 118 € 5 154 757 € 5 436 101 € 5 859 810 € 5 949 778 € 5 406 929 € 5 555 809 € 5 751 900 €
012
A.II.1
Pozemky
2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€
013
A.II.2
Stavby
1 252 760€ 1 370 993€ 1 455 499€ 1 598 156€ 1 757 403€ 1 916 798€ 2 020 305€ 2 182 646€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 277 866€ 1 535 955€ 1 684 558€ 1 827 552€ 1 239 386€ 1 273 628€ 1 312 991€ 1 313 495€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 599€ 31 916€ 80 151€ 218 209€ 725 096€ 610€ 6 620€ 1 400€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 000€ 38 466€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 486 303 € 99 582 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 386 721€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 104 153 € 4 058 869 € 4 908 025 € 4 655 923 € 3 110 102 € 3 832 443 € 3 281 268 € 4 004 029 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 545 250 € 2 782 074 € 2 428 728 € 2 603 115 € 2 102 050 € 1 937 693 € 1 437 461 € 1 447 176 €
035
B.I.1
Materiál
1 162 358€ 1 272 644€ 1 190 433€ 1 499 909€ 864 356€ 946 304€ 611 825€ 621 478€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
526 558€ 642 867€ 551 024€ 449 909€ 386 447€ 313 955€ 237 857€ 331 969€
037
B.I.3
Výrobky
805 953€ 792 617€ 660 335€ 608 305€ 800 966€ 653 476€ 543 416€ 429 124€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
50 381€ 73 946€ 26 936€ 44 992€ 50 281€ 23 958€ 44 363€ 64 605€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
76 329 € 76 925 € 64 893 € 56 755 € 60 820 € 51 230 € 42 920 € 11 676 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
76 329€ 76 925€ 64 893€ 56 755€ 60 820€ 51 230€ 42 920€ 11 676€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 151 454 € 1 002 585 € 2 003 298 € 1 939 724 € 913 653 € 1 323 209 € 1 688 578 € 2 119 184 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 091 548 € 891 033 € 1 973 361 € 1 924 890 € 893 108 € 1 314 596 € 1 679 253 € 2 097 691 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 391€ 7 876€ 2 557€ 1 321€ 3 653€ 3 802€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 090 157€ 883 157€ 1 970 804€ 1 923 569€ 889 455€ 1 310 794€ 1 679 253€ 2 097 691€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
34 823€ 100 741€ 21 592€ 946€ 4 360€ 268€ 4€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
25 083€ 10 811€ 8 345€ 13 888€ 16 185€ 8 345€ 9 325€ 21 489€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
331 120 € 197 285 € 411 106 € 56 329 € 33 579 € 520 311 € 112 309 € 425 993 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 625€ 8 425€ 8 100€ 10 096€ 13 851€ 6 826€ 7 157€ 8 375€
073
B.V.2.
Účty v bankách
322 495€ 188 860€ 403 006€ 46 233€ 19 728€ 513 485€ 105 152€ 417 618€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
45 530 € 53 526 € 78 166 € 92 662 € 109 771 € 84 390 € 59 136 € 22 007 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
45 530€ 53 526€ 77 454€ 92 662€ 109 771€ 83 461€ 59 136€ 21 468€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
712€ 0€ 929€ 539€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 057 408 € 9 447 445 € 10 643 296 € 10 853 382 € 9 415 766 € 9 509 362 € 9 409 072 € 9 904 249 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 815 089 € 7 046 478 € 7 430 202 € 7 440 992 € 7 140 515 € 7 095 066 € 7 049 232 € 7 418 169 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
311 080 € 515 692 € 441 926 € 405 117 € 359 667 € 327 235 € 617 420 € 526 530 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
311 080€ 515 692€ 441 926€ 405 117€ 359 667€ 327 235€ 617 420€ 526 530€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-231 389 € -204 612 € 252 878 € 300 477 € 45 450 € 32 433 € -303 586 € 156 241 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 242 319 € 2 390 439 € 3 188 895 € 3 363 750 € 2 201 237 € 2 310 584 € 2 295 417 € 2 400 002 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
224 565 € 219 648 € 218 563 € 220 386 € 212 274 € 186 762 € 163 011 € 214 514 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 261€ 15 202€ 13 023€ 10 651€ 7 083€ 2 962€ 4 651€ 3 089€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
214 304€ 204 446€ 205 540€ 209 735€ 205 191€ 183 800€ 158 360€ 211 425€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
62 400€ 178 840€ 295 312€ 411 784€ 266 656€ 333 328€ 400 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 038 081 € 1 042 701 € 1 564 040 € 1 740 829 € 879 214 € 1 090 777 € 861 921 € 1 463 215 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
794 242 € 724 383 € 1 275 215 € 1 338 705 € 613 352 € 845 034 € 651 911 € 1 211 782 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
794 242€ 724 383€ 1 275 215€ 1 338 705€ 613 352€ 845 034€ 651 911€ 1 211 782€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
70 537€ 70 537€ 70 181€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
70 358€ 70 537€ 70 537€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
51 500€ 52 593€ 51 002€ 50 851€ 50 856€ 51 014€ 64 578€ 102 930€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
64 428€ 83 133€ 77 317€ 120 000€ 75 739€ 75 672€ 68 606€ 82 870€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
44 031€ 54 373€ 69 766€ 75 480€ 50 116€ 48 578€ 45 499€ 48 966€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 522€ 57 359€ 19 846€ 84 711€ 18 167€ 16 883€ 31 108€ 16 667€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
323€ 357€ 545€ 447€ -16 585€ 219€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
79 775 € 98 831 € 115 619 € 100 742 € 112 028 € 46 021 € 37 757 € 94 863 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
21 116€ 98 831€ 115 619€ 100 742€ 51 348€ 46 021€ 37 757€ 42 863€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
58 659€ 60 680€ 52 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
666 629€ 677 590€ 720 757€ 616 723€ 310 049€ 232 426€ 481 872€ 260 766€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
170 869€ 172 829€ 274 604€ 273 286€ 421 016€ 421 270€ 350 856€ 366 644€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 528 € 24 199 € 48 640 € 74 014 € 103 712 € 64 423 € 86 078 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 329€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
48 640€ 84 844€ 42 199€ 63 854€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 199€ 24 199€ 48 640€ 25 374€ 18 868€ 22 224€ 22 224€