Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 462 741 € 13 646 484 € 18 774 736 € 17 369 037 € 15 161 515 € 30 071 642 € 26 565 589 € 14 402 651 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 837 151 € 2 061 441 € 1 901 150 € 1 732 903 € 2 077 103 € 3 345 244 € 2 142 992 € 1 615 056 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
344 € 2 834 € 6 622 € 10 378 € 3 900 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
344€ 2 834€ 6 622€ 10 378€ 3 900€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 607 731 € 1 833 112 € 1 895 700 € 1 726 642 € 2 067 583 € 2 799 616 € 1 594 792 € 1 063 342 €
012
A.II.1
Pozemky
485 287€ 485 287€ 485 287€ 485 287€ 485 287€ 485 287€ 485 287€ 118 411€
013
A.II.2
Stavby
185 425€ 206 732€ 228 039€ 254 101€ 282 582€ 312 191€ 341 957€ 371 120€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
823 313€ 1 089 857€ 1 058 069€ 949 367€ 923 260€ 945 081€ 704 574€ 572 013€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 240€ 7 122€ 9 005€ 10 887€ 12 770€ 14 652€ 16 534€ 1 798€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
108 466€ 44 114€ 40 300€ 27 000€ 363 684€ 1 033 505€ 11 650€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
75 000€ 8 900€ 34 790€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
229 420 € 228 329 € 5 450 € 5 917 € 6 686 € 539 006 € 537 822 € 547 814 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 411€ 2 448€ 5 450€ 5 917€ 6 686€ 539 006€ 537 822€ 547 814€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
227 009€ 225 881€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 575 523 € 11 515 004 € 16 336 560 € 15 499 008 € 13 033 980 € 26 514 278 € 24 325 560 € 12 583 636 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
762 870 € 542 156 € 996 043 € 1 035 987 € 417 923 € 741 976 € 952 956 € 268 175 €
035
B.I.1
Materiál
654 097€ 456 220€ 910 107€ 950 051€ 417 423€ 140 207€ 456 152€ 268 175€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
108 273€ 85 436€ 85 436€ 85 436€ 580 836€ 476 214€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 20 933€ 20 590€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 771 623 € 1 263 681 € 2 914 879 € 1 480 650 € 492 506 € 2 431 362 € 2 960 070 € 1 463 840 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 356 740 € 1 099 344 € 2 819 049 € 1 399 356 € 420 857 € 2 354 191 € 2 891 003 € 1 402 627 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 356 740€ 1 099 344€ 2 819 049€ 1 399 356€ 420 857€ 2 354 191€ 2 891 003€ 1 402 627€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
7 403€ 9 892€ 13 060€ 16 092€ 18 998€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
414 883€ 164 337€ 95 830€ 73 891€ 61 757€ 64 111€ 52 975€ 42 215€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 843 625 € 8 657 244 € 9 611 512 € 10 191 354 € 9 693 463 € 7 829 140 € 14 850 039 € 8 106 991 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 448 835 € 7 895 899 € 7 350 380 € 8 027 911 € 9 268 688 € 6 893 420 € 11 263 548 € 6 419 228 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 448 835€ 7 895 899€ 7 350 380€ 8 027 911€ 9 268 688€ 6 893 420€ 11 263 548€ 6 419 228€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
251 505€ 916 885€ 919 510€ 85 125€ 1 505 252€ 1 131 332€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
8 167€ 8 167€ 7 032€ 5 917€ 5 717€ 5 517€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 892€ 1 016 069€ 1 001 069€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
46 361€ 214 075€ 33 312€ 101 166€ 139 240€ 194 169€ 203 616€ 967€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
348 429€ 293 873€ 286 699€ 133 531€ 193 378€ 735 634€ 1 871 906€ 549 947€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
9 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
9 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 197 405 € 1 051 923 € 2 805 126 € 2 791 017 € 2 430 088 € 15 511 800 € 5 562 495 € 2 744 630 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 363€ 7 548€ 21 312€ 22 878€ 29 830€ 25 852€ 17 898€ 22 642€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 187 042€ 1 044 375€ 2 783 814€ 2 768 139€ 2 400 258€ 15 485 948€ 5 544 597€ 2 721 988€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
50 067 € 70 039 € 537 026 € 137 126 € 50 432 € 212 120 € 97 037 € 203 959 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 143€ 14 224€ 533€ 3 549€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 730€ 48 679€ 72 381€ 133 949€ 49 487€ 145 600€ 72 805€ 70 073€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 337€ 16 217€ 450 421€ 3 177€ 945€ 66 520€ 23 699€ 130 337€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 462 741 € 13 646 484 € 18 774 736 € 17 369 037 € 15 161 515 € 30 071 642 € 26 565 589 € 14 402 651 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 764 014 € 4 382 485 € 7 485 776 € 7 148 192 € 6 708 689 € 7 845 435 € 6 753 444 € 6 184 147 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 € 5 595 426 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€ 5 595 426€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 049 657 € 1 015 851 € 971 824 € 955 605 € 822 348 € 739 930 € 712 720 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 049 657€ 1 015 851€ 971 824€ 955 605€ 822 348€ 739 930€ 712 720€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-89 € -13 793 € -8 300 € -7 833 € -7 064 € -405 489 € -406 673 € -396 681 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-89€ -13 793€ -8 300€ -7 833€ -7 064€ -405 489€ -406 673€ -396 681€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 199 148 € 3 464 € 544 748 € 148 503 € 2 533 € 500 580 € 580 € 580 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 464€ 544 748€ 148 503€ 2 533€ 500 580€ 580€ 580€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 199 148€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
367 825 € -2 252 269 € 338 051 € 440 272 € 162 189 € 1 332 570 € 824 181 € 272 102 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 615 295 € 9 160 298 € 11 164 504 € 10 018 591 € 8 287 370 € 22 023 413 € 19 615 919 € 8 215 896 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 655 605 € 2 163 455 € 927 661 € 908 893 € 795 664 € 1 134 340 € 1 851 052 € 179 752 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 508 840 € 1 956 368 € 662 150 € 777 558 € 702 446 € 1 005 496 € 1 627 297 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 508 840€ 1 956 368€ 662 150€ 777 558€ 702 446€ 1 005 496€ 1 627 297€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 004€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 242€ 4 400€ 968€ 9 874€ 14 388€ 24 455€ 23 610€ 30 183€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
76 582€ 156 583€ 221 630€ 81 997€ 42 118€ 64 215€ 156 436€ 107 413€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
51 937€ 46 104€ 42 913€ 39 464€ 36 712€ 40 174€ 43 709€ 42 156€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
28 566 € 35 269 € 50 939 € 33 764 € 36 152 € 33 205 € 19 950 € 20 509 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
28 566€ 35 269€ 50 939€ 33 764€ 36 152€ 33 205€ 19 950€ 20 509€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
223 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 607 169 € 5 978 574 € 9 313 079 € 7 958 930 € 7 349 190 € 20 710 403 € 17 581 732 € 7 777 148 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 940 400 € 5 525 420 € 9 009 739 € 7 620 254 € 6 684 786 € 19 711 277 € 16 906 856 € 7 110 947 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
64 346€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 940 400€ 5 461 074€ 9 009 739€ 7 620 254€ 6 684 786€ 19 711 277€ 16 906 856€ 7 110 947€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
386 857€ 41 774€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
390€ 390€ 390€ 390€ 390€ 51 169€ 207 365€ 51 604€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
107 927€ 129 974€ 144 680€ 139 409€ 124 460€ 145 994€ 140 443€ 117 681€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
66 691€ 95 913€ 85 251€ 84 029€ 94 012€ 83 999€ 80 519€ 67 974€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 337€ 70 012€ 22 174€ 35 725€ 384 993€ 337 535€ 135 668€ 338 573€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
87 567€ 156 865€ 50 845€ 79 123€ 60 549€ 338 655€ 110 881€ 90 369€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
100 955 € 388 000 € 145 825 € 138 004 € 106 364 € 145 465 € 163 185 € 238 487 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
92 755€ 110 980€ 136 725€ 128 704€ 96 764€ 133 465€ 163 185€ 236 962€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 200€ 277 020€ 9 100€ 9 300€ 9 600€ 12 000€ 1 525€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
223 000€ 372 000€ 727 000€ 979 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
83 432 € 103 701 € 124 456 € 202 254 € 165 456 € 202 794 € 196 226 € 2 608 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
402€ 953€ 1 506€ 2 057€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
402€ 66 710€ 2 551€ 578€ 551€ 551€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
63 163€ 83 432€ 103 805€ 108 585€ 134 239€ 194 169€ 194 169€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
20 269€ 20 269€ 20 249€ 26 959€ 28 264€ 7 094€