Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVNAFT, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 485 444 000 € 2 290 529 000 € 2 479 458 000 € 2 406 219 000 € 2 040 103 689 € 2 000 029 785 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 681 720 000 € 1 543 318 000 € 1 633 565 000 € 1 653 758 000 € 1 448 726 149 € 1 513 283 191 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
21 205 000 € 21 699 000 € 23 050 000 € 20 804 000 € 12 994 708 € 14 795 836 €
005
A.I.2
Software
12 493 000€ 12 654 000€ 13 588 000€ 10 333 000€ 10 672 745€ 11 509 495€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
8 356 000€ 8 926 000€ 9 459 000€ 10 010 000€ 724 873€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
356 000€ 119 000€ 3 000€ 461 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 597 090€ 3 286 341€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 540 536 000 € 1 401 193 000 € 1 401 369 000 € 1 423 806 000 € 1 094 071 361 € 1 169 390 964 €
012
A.II.1
Pozemky
138 251 590€ 138 009 588€
013
A.II.2
Stavby
753 288 000€ 717 399 000€ 729 071 000€ 737 211 000€ 443 033 562€ 452 719 526€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
617 849 000€ 560 198 000€ 601 961 000€ 604 434 000€ 469 585 757€ 482 184 154€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
51 055 000€ 21 620 000€ 18 354 000€ 16 431 000€ 148 369€ 148 306€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
118 344 000€ 101 976 000€ 51 983 000€ 65 730 000€ 43 052 083€ 95 715 940€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 613 450€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
119 979 000 € 120 426 000 € 209 146 000 € 209 148 000 € 341 660 080 € 329 096 391 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
45 652 000€ 46 099 000€ 137 152 000€ 137 154 000€ 313 321 008€ 307 775 277€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
71 918 000€ 71 918 000€ 71 918 000€ 71 918 000€ 3 585 332€ 3 585 332€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
24 753 740€ 17 735 782€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 409 000€ 2 409 000€ 76 000€ 76 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
802 005 000 € 746 330 000 € 844 358 000 € 751 256 000 € 590 685 497 € 485 558 025 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
295 996 000 € 288 085 000 € 259 810 000 € 245 088 000 € 166 588 474 € 140 922 665 €
032
B.I.1
Materiál
85 418 000€ 92 604 000€ 92 724 000€ 86 608 000€ 47 778 317€ 37 235 696€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
99 826 000€ 104 424 000€ 96 391 000€ 95 945 000€ 62 757 504€ 48 468 929€
034
B.I.3
Výrobky
101 188 000€ 80 891 000€ 63 157 000€ 61 142 000€ 43 804 418€ 44 101 589€
036
B.I.5
Tovar
9 564 000€ 10 166 000€ 7 538 000€ 1 393 000€ 11 923 459€ 10 962 033€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
324 776€ 154 418€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 219 000 € 4 152 000 € 28 778 000 € 3 456 000 € 445 646 € 414 336 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
218 993€ 402 183€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
4 219 000€ 4 152 000€ 28 778 000€ 3 456 000€ 226 653€ 12 153€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
406 973 000 € 398 409 000 € 411 919 000 € 427 090 000 € 307 362 655 € 260 618 060 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
323 761 000€ 339 206 000€ 348 345 000€ 316 058 000€ 242 744 234€ 151 587 281€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
26 811 000€ 9 918 000€ 7 230 000€ 22 033 000€ 19 020 648€ 1 089 820€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
50 505 000€ 45 230 000€ 48 794 000€ 40 975 000€ 44 992 120€ 90 748 639€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 896 000€ 4 055 000€ 7 550 000€ 48 024 000€ 605 653€ 17 192 320€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
94 817 000 € 55 684 000 € 143 851 000 € 75 622 000 € 116 288 722 € 83 602 964 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 967 000€ 9 964 000€ 12 368 000€ 38 704€ 67 017€
057
B.IV.2
Účty v bankách
84 919 000€ 39 286 000€ 130 225 000€ 89 248 209€ 46 663 372€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 931 000€ 6 434 000€ 1 258 000€ 400 000€ 27 001 809€ 36 872 575€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 719 000 € 881 000 € 1 535 000 € 1 205 000 € 692 043 € 1 188 569 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12 672€ 14 307€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 719 000€ 881 000€ 1 535 000€ 1 205 000€ 662 438€ 1 144 126€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 933€ 30 136€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 485 444 000 € 2 290 529 000 € 2 479 458 000 € 2 406 219 000 € 2 040 103 689 € 2 000 029 785 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 591 276 000 € 1 574 237 000 € 1 599 689 000 € 1 536 315 000 € 1 447 141 993 € 1 535 293 479 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
684 758 000 € 684 758 000 € 684 758 000 € 684 758 000 € 684 757 603 € 684 632 178 €
069
A.I.1
Základné imanie
684 758 000€ 684 758 000€ 684 758 000€ 684 758 000€ 684 757 603€ 684 632 178€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
123 449 000 € 123 449 000 € 121 119 000 € 121 119 000 € 294 529 800 € 293 189 454 €
074
A.II.1
Emisné ážio
121 119 000€ 121 119 000€ 121 119 000€ 121 119 000€ 123 836 496€ 123 836 496€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 165 606 336€ 165 606 336€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
147 825€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
2 330 000€ 2 330 000€ 4 939 143€ 3 746 622€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
137 001 311 € 136 976 227 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
136 951 520€ 136 926 436€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
49 791€ 49 791€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
783 069 000 € 766 030 000 € 793 812 000 € 730 438 000 € 354 550 630 € 329 871 263 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
783 069 000€ 766 030 000€ 793 812 000€ 730 438 000€ 354 550 630€ 329 871 263€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-23 697 351 € 90 624 357 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
889 460 000 € 710 996 000 € 879 769 000 € 869 904 000 € 580 860 379 € 461 096 169 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
82 304 000 € 76 482 000 € 59 069 000 € 53 253 000 € 72 070 511 € 84 760 530 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 56 384€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 883 140€ 36 132 281€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
59 266 000€ 56 159 000€ 52 820 000€ 47 980 000€ 43 207 518€ 40 544 033€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
23 038 000€ 20 323 000€ 6 249 000€ 5 273 000€ 10 979 853€ 8 027 832€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
83 734 000 € 73 712 000 € 60 462 000 € 44 905 000 € 67 846 176 € 65 530 813 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
12 518 191€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
178 487€ 55 041€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
676 000€ 760 000€ 1 075 000€ 1 012 000€ 35 030 211€ 35 041 110€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
83 058 000€ 72 952 000€ 59 387 000€ 43 893 000€ 20 119 287€ 30 434 662€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
647 301 000 € 544 767 000 € 599 318 000 € 504 391 000 € 440 943 692 € 309 679 782 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
545 871 000€ 445 791 000€ 500 420 000€ 400 815 000€ 357 584 079€ 224 650 741€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
9 947 774€ 4 482 689€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
61€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
864 092€ 809 762€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 351 000€ 17 533 000€ 16 740 000€ 14 051 000€ 3 301 202€ 3 752 362€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 158 000€ 3 289 000€ 2 952 000€ 2 784 000€ 1 973 812€ 1 992 357€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
73 912 000€ 70 513 000€ 70 389 000€ 72 951 000€ 52 255 740€ 59 252 482€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 009 000€ 7 641 000€ 8 817 000€ 13 790 000€ 15 016 932€ 14 739 389€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
76 121 000 € 16 035 000 € 160 920 000 € 267 355 000 € 0 € 1 125 044 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
53 047 000€ 5 436 000€ 138 302 000€ 232 034 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
23 074 000€ 10 599 000€ 22 618 000€ 35 321 000€ 1 125 044€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
4 708 000 € 5 296 000 € 12 101 317 € 3 640 137 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
42 419€ 15 411€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
311 348€ 327 907€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
11 747 550€ 3 296 819€