Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVNAFT, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 420 765 000 € 2 485 444 000 € 2 290 529 000 € 2 479 458 000 € 2 406 219 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 624 096 000 € 1 681 720 000 € 1 543 318 000 € 1 633 565 000 € 1 653 758 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
20 745 000 € 21 205 000 € 21 699 000 € 23 050 000 € 20 804 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
12 443 000€ 12 493 000€ 12 654 000€ 13 588 000€ 10 333 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
8 302 000€ 8 356 000€ 8 926 000€ 9 459 000€ 10 010 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 356 000€ 119 000€ 3 000€ 461 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 483 526 000 € 1 540 536 000 € 1 401 193 000 € 1 401 369 000 € 1 423 806 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
749 097 000€ 753 288 000€ 717 399 000€ 729 071 000€ 737 211 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
575 760 000€ 617 849 000€ 560 198 000€ 601 961 000€ 604 434 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
50 294 000€ 51 055 000€ 21 620 000€ 18 354 000€ 16 431 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
108 375 000€ 118 344 000€ 101 976 000€ 51 983 000€ 65 730 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
119 825 000 € 119 979 000 € 120 426 000 € 209 146 000 € 209 148 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
46 027 000€ 45 652 000€ 46 099 000€ 137 152 000€ 137 154 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
71 428 000€ 71 918 000€ 71 918 000€ 71 918 000€ 71 918 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 370 000€ 2 409 000€ 2 409 000€ 76 000€ 76 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
795 865 000 € 802 005 000 € 746 330 000 € 844 358 000 € 751 256 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
256 375 000 € 295 996 000 € 288 085 000 € 259 810 000 € 245 088 000 €
035
B.I.1
Materiál
102 770 000€ 85 418 000€ 92 604 000€ 92 724 000€ 86 608 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
76 038 000€ 99 826 000€ 104 424 000€ 96 391 000€ 95 945 000€
037
B.I.3
Výrobky
67 649 000€ 101 188 000€ 80 891 000€ 63 157 000€ 61 142 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 918 000€ 9 564 000€ 10 166 000€ 7 538 000€ 1 393 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 774 000 € 4 219 000 € 4 152 000 € 28 778 000 € 3 456 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 774 000€ 4 219 000€ 4 152 000€ 28 778 000€ 3 456 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
494 573 000 € 406 973 000 € 398 409 000 € 411 919 000 € 427 090 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
221 972 000 € 323 761 000 € 339 206 000 € 348 345 000 € 316 058 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
244 763 000€ 26 811 000€ 9 918 000€ 7 230 000€ 22 033 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 585 000€ 50 505 000€ 45 230 000€ 48 794 000€ 40 975 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
5 400 000€ 503 000€ 300 000€ 2 662 000€ 2 000 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 853 000€ 5 393 000€ 3 755 000€ 4 888 000€ 46 024 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
16 905 000 € 1 931 000 € 6 434 000 € 1 258 000 € 400 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
26 238 000 € 92 886 000 € 49 250 000 € 142 593 000 € 75 222 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 160 000€ 7 967 000€ 9 964 000€ 12 368 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
18 078 000€ 84 919 000€ 39 286 000€ 130 225 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
804 000 € 1 719 000 € 881 000 € 1 535 000 € 1 205 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
804 000€ 1 719 000€ 881 000€ 1 535 000€ 1 205 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 420 765 000 € 2 485 444 000 € 2 290 529 000 € 2 479 458 000 € 2 406 219 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 509 369 000 € 1 591 276 000 € 1 574 237 000 € 1 599 689 000 € 1 536 315 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
684 758 000 € 684 758 000 € 684 758 000 € 684 758 000 € 684 758 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
684 758 000€ 684 758 000€ 684 758 000€ 684 758 000€ 684 758 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
121 119 000€ 121 119 000€ 121 119 000€ 121 119 000€ 121 119 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 330 000 € 2 330 000 € 2 330 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
2 330 000€ 2 330 000€ 2 330 000€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
701 162 000 € 783 069 000 € 766 030 000 € 793 812 000 € 730 438 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
701 162 000€ 783 069 000€ 766 030 000€ 793 812 000€ 730 438 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
907 276 000 € 889 460 000 € 710 996 000 € 879 769 000 € 869 904 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
63 343 000 € 83 734 000 € 73 712 000 € 60 462 000 € 44 905 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
468 000€ 676 000€ 760 000€ 1 075 000€ 1 012 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
62 875 000€ 83 058 000€ 72 952 000€ 59 387 000€ 43 893 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
59 121 000 € 59 266 000 € 56 159 000 € 52 820 000 € 47 980 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
59 121 000€ 59 266 000€ 56 159 000€ 52 820 000€ 47 980 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
55 315 000€ 53 047 000€ 5 436 000€ 138 302 000€ 232 034 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
469 804 000 € 647 301 000 € 544 767 000 € 599 318 000 € 504 391 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
357 950 000 € 545 871 000 € 445 791 000 € 500 420 000 € 400 815 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
352 614 000€ 540 484 000€ 441 636 000€ 494 853 000€ 398 414 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 336 000€ 5 387 000€ 4 155 000€ 5 567 000€ 2 401 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 962 000€ 16 351 000€ 17 533 000€ 16 740 000€ 14 051 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 196 000€ 3 158 000€ 3 289 000€ 2 952 000€ 2 784 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
67 621 000€ 73 912 000€ 70 513 000€ 70 389 000€ 72 951 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
20 521 000€ 1 362 000€ 7 000€ 2 875 000€ 1 513 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 554 000€ 6 647 000€ 7 634 000€ 5 942 000€ 12 277 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
30 735 000 € 23 038 000 € 20 323 000 € 6 249 000 € 5 273 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
30 735 000€ 23 038 000€ 20 323 000€ 6 249 000€ 5 273 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
228 958 000€ 23 074 000€ 10 599 000€ 22 618 000€ 35 321 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 120 000 € 4 708 000 € 5 296 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé