Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVNAFT, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 889 704 000 € 2 734 737 000 € 2 420 765 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 551 634 000 € 1 560 462 000 € 1 624 096 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
18 972 000 € 23 705 000 € 20 745 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
12 246 000€ 15 946 000€ 12 443 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 726 000€ 7 759 000€ 8 302 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 377 384 000 € 1 406 432 000 € 1 483 526 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
703 796 000€ 707 684 000€ 749 097 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
530 467 000€ 518 446 000€ 575 760 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
50 573 000€ 56 198 000€ 50 294 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
92 548 000€ 124 104 000€ 108 375 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
155 278 000 € 130 325 000 € 119 825 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
81 480 000€ 56 527 000€ 46 027 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
71 428 000€ 71 428 000€ 71 428 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 370 000€ 2 370 000€ 2 370 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 318 179 000 € 1 153 942 000 € 795 865 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
356 254 000 € 399 197 000 € 256 375 000 €
035
B.I.1
Materiál
109 358 000€ 122 716 000€ 102 770 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
113 034 000€ 127 235 000€ 76 038 000€
037
B.I.3
Výrobky
121 486 000€ 137 071 000€ 67 649 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
12 376 000€ 12 175 000€ 9 918 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 316 000 € 1 856 000 € 1 774 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
9 316 000€ 1 856 000€ 1 774 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 886 778 000 € 680 987 000 € 494 573 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
592 171 000 € 430 961 000 € 221 972 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 211 331 000€ 184 446 000€ 244 763 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 108 000€ 61 954 000€ 18 585 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
19 975 000€ 0€ 5 400 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
53 193 000€ 3 626 000€ 3 853 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
4 865 000 € 31 171 000 € 16 905 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
60 966 000 € 40 731 000 € 26 238 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 507 000€ 8 913 000€ 8 160 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
47 459 000€ 31 818 000€ 18 078 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
19 891 000 € 20 333 000 € 804 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
520 000€ 953 000€ 804 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
19 371 000€ 19 380 000€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 889 704 000 € 2 734 737 000 € 2 420 765 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 959 334 000 € 1 693 534 000 € 1 509 369 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
684 758 000 € 684 758 000 € 684 758 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
684 758 000€ 684 758 000€ 684 758 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
121 119 000€ 121 119 000€ 121 119 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
302 603 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
302 603 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 330 000 € 2 330 000 € 2 330 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
2 330 000€ 2 330 000€ 2 330 000€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
848 524 000 € 885 327 000 € 701 162 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
848 524 000€ 885 327 000€ 701 162 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 921 882 000 € 1 037 672 000 € 907 276 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
125 249 000 € 64 035 000 € 63 343 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
62 133 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 417 000€ 819 000€ 468 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
60 699 000€ 63 216 000€ 62 875 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
61 085 000 € 61 245 000 € 59 121 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
61 085 000€ 61 245 000€ 59 121 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
66 278 000€ 55 315 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 511 282 000 € 770 441 000 € 469 804 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
779 641 000 € 598 005 000 € 357 950 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
771 889 000€ 590 570 000€ 352 614 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 752 000€ 7 435 000€ 5 336 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
14 762 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 901 000€ 18 830 000€ 13 962 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 491 000€ 3 196 000€ 3 196 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
686 879 000€ 117 339 000€ 67 621 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
9 413 000€ 26 707 000€ 20 521 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 195 000€ 6 364 000€ 6 554 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
88 523 000 € 61 117 000 € 30 735 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
88 523 000€ 61 117 000€ 30 735 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
135 743 000€ 14 556 000€ 228 958 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 488 000 € 3 531 000 € 4 120 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé