Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVNAFT, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 889 704 000 € 2 734 737 000 € 2 420 765 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 551 634 000 € 1 560 462 000 € 1 624 096 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
18 972 000 € 23 705 000 € 20 745 000 €
005
A.I.2
Software
12 246 000€ 15 946 000€ 12 443 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 726 000€ 7 759 000€ 8 302 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 377 384 000 € 1 406 432 000 € 1 483 526 000 €
013
A.II.2
Stavby
703 796 000€ 707 684 000€ 749 097 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
530 467 000€ 518 446 000€ 575 760 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
50 573 000€ 56 198 000€ 50 294 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
92 548 000€ 124 104 000€ 108 375 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
155 278 000 € 130 325 000 € 119 825 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
81 480 000€ 56 527 000€ 46 027 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
71 428 000€ 71 428 000€ 71 428 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 370 000€ 2 370 000€ 2 370 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 318 179 000 € 1 153 942 000 € 795 865 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
356 254 000 € 399 197 000 € 256 375 000 €
035
B.I.1
Materiál
109 358 000€ 122 716 000€ 102 770 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
113 034 000€ 127 235 000€ 76 038 000€
037
B.I.3
Výrobky
121 486 000€ 137 071 000€ 67 649 000€
039
B.I.5
Tovar
12 376 000€ 12 175 000€ 9 918 000€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 316 000 € 1 856 000 € 1 774 000 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
9 316 000€ 1 856 000€ 1 774 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 886 778 000 € 680 987 000 € 494 573 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
592 171 000 € 430 961 000 € 221 972 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 211 331 000€ 184 446 000€ 244 763 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 108 000€ 61 954 000€ 18 585 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
19 975 000€ 0€ 5 400 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
53 193 000€ 3 626 000€ 3 853 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
4 865 000 € 31 171 000 € 16 905 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
60 966 000 € 40 731 000 € 26 238 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 507 000€ 8 913 000€ 8 160 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
47 459 000€ 31 818 000€ 18 078 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
19 891 000 € 20 333 000 € 804 000 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
520 000€ 953 000€ 804 000€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
19 371 000€ 19 380 000€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 889 704 000 € 2 734 737 000 € 2 420 765 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 959 334 000 € 1 693 534 000 € 1 509 369 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
684 758 000 € 684 758 000 € 684 758 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
684 758 000€ 684 758 000€ 684 758 000€
085
A.II
Emisné ážio
121 119 000€ 121 119 000€ 121 119 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
302 603 000 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
302 603 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 330 000 € 2 330 000 € 2 330 000 €
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
2 330 000€ 2 330 000€ 2 330 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
848 524 000 € 885 327 000 € 701 162 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
848 524 000€ 885 327 000€ 701 162 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 921 882 000 € 1 037 672 000 € 907 276 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
125 249 000 € 64 035 000 € 63 343 000 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
62 133 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 417 000€ 819 000€ 468 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
60 699 000€ 63 216 000€ 62 875 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
61 085 000 € 61 245 000 € 59 121 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
61 085 000€ 61 245 000€ 59 121 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
66 278 000€ 55 315 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 511 282 000 € 770 441 000 € 469 804 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
779 641 000 € 598 005 000 € 357 950 000 €
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
771 889 000€ 590 570 000€ 352 614 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 752 000€ 7 435 000€ 5 336 000€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
14 762 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 901 000€ 18 830 000€ 13 962 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 491 000€ 3 196 000€ 3 196 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
686 879 000€ 117 339 000€ 67 621 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
9 413 000€ 26 707 000€ 20 521 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 195 000€ 6 364 000€ 6 554 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
88 523 000 € 61 117 000 € 30 735 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
88 523 000€ 61 117 000€ 30 735 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
135 743 000€ 14 556 000€ 228 958 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 488 000 € 3 531 000 € 4 120 000 €