Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVNAFT, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
559 353 953€ 715 758 982€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
501 298 556€ 647 716 560€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
58 055 397 € 68 042 422 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 632 290 000 € 3 823 833 000 € 3 421 248 000 € 2 938 957 000 € 2 634 435 924 € 3 783 567 875 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 615 511 000€ 3 798 067 000€ 3 418 786 000€ 2 906 029 000€ 2 449 065 888€ 3 551 839 456€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
15 699 000€ 25 766 000€ 2 462 000€ 32 928 000€ 14 212 858€ -50 569 445€
07
II.3
Aktivácia
1 080 000€ 171 157 178€ 282 297 864€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 184 979 000 € 3 343 904 000 € 2 892 629 000 € 2 392 761 000 € 2 581 799 665 € 3 589 355 469 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 972 979 000€ 3 134 731 000€ 2 730 298 000€ 2 239 706 000€ 2 427 671 629€ 3 411 616 518€
10
B.2
Služby
212 000 000€ 209 173 000€ 162 331 000€ 153 055 000€ 154 128 036€ 177 738 951€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
447 311 000 € 479 929 000 € 528 619 000 € 546 196 000 € 110 691 656 € 262 254 828 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
113 289 000 € 111 228 000 € 103 001 000 € 92 149 000 € 77 924 141 € 76 267 945 €
13
C.1
Mzdové náklady
74 030 000€ 72 786 000€ 64 951 000€ 60 087 000€ 51 507 981€ 51 037 141€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
123 603€ 151 364€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
29 445 000€ 28 938 000€ 26 249 000€ 23 194 000€ 16 195 816€ 15 709 696€
16
C.4
Sociálne náklady
9 814 000€ 9 504 000€ 11 801 000€ 8 868 000€ 10 096 741€ 9 369 744€
17
D
Dane a poplatky
6 625 503€ 5 676 197€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
161 183 000€ 143 526 000€ 137 043 000€ 132 615 000€ 86 460 542€ 86 552 365€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
22 000€ 6 606 000€ 1 103 000€ 4 334 000€ 14 877 422€ 33 769 979€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 425 367€ 27 050 566€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
141 663€ 340 061€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 592 000€ 28 654 000€ 3 599 000€ 4 546 000€ 512 563 812€ 774 488 114€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
159 461 000€ 146 058 000€ 121 258 000€ 105 653 000€ 506 804 807€ 751 662 515€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
28 992 000 € 114 377 000 € 172 019 000 € 224 659 000 € -53 249 133 € 122 963 272 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 20 967 000€ 36 996 420€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
33 024 267€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
5 090 000 € 10 848 000 € 8 652 000 € 1 427 000 € 4 059 085 € 35 302 457 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 372 000€ 10 255 000€ 8 652 000€ 1 427 000€ 3 490 243€ 32 251 887€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
568 842€ 3 050 570€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
1 718 000€ 593 000€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 3 311 000€ 370 331€ 2 680 340€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
452 000€ 0€ 2 000€ 56 000€ 1 224 410€ 1 381 632€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-6 934 392€ 27 428 280€
38
X.
Výnosové úroky
338 000€ 268 000€ 743 000€ 1 147 000€ 600 914€ 2 121 522€
39
N
Nákladové úroky
3 085 000€ 1 516 000€ 13 643 000€ 16 868 000€ 505 960€ 1 403 019€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 790 000€ 24 369 000€ 54 272 576€ 95 567 761€
41
O
Kurzové straty
3 472 000€ 13 372 000€ 4 647 000€ 12 342 000€ 47 864 501€ 121 395 344€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14 000€ 10 000€ 12 000€ 20 000€ 8 278 168€ 15 385 910€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 000€ 234 000€ 1 325 000€ 316 000€ 9 841 401€ 20 306 121€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 576 000 € 17 761 000 € 14 159 000 € -23 677 000 € 19 051 347 € -20 856 406 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
27 416 000 € 132 138 000 € 186 178 000 € 200 982 000 € -34 197 786 € 102 106 866 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 188 000 € 25 920 000 € 39 454 000 € 41 913 000 € -10 500 435 € 11 482 509 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
32 000€ 19 668 000€ 23 738 000€ 29 673 000€ -150 385€ 10 081 572€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
10 156 000€ 6 252 000€ 15 716 000€ 12 240 000€ -10 350 050€ 1 400 937€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
17 228 000 € 106 218 000 € 146 724 000 € 159 069 000 € -23 697 351 € 90 624 357 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
27 416 000 € 132 138 000 € 186 178 000 € 200 982 000 € -34 197 786 € 102 106 866 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
17 228 000 € 106 218 000 € 146 724 000 € 159 069 000 € -23 697 351 € 90 624 357 €