Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVNAFT, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 668 460 000 € 3 647 904 000 € 3 859 093 000 € 3 425 950 000 € 2 947 837 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 664 751 000€ 3 576 610 000€ 3 761 524 000€ 3 369 407 000€ 2 858 966 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
35 694 000€ 38 901 000€ 36 543 000€ 49 379 000€ 47 063 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-57 327 000€ 15 699 000€ 25 766 000€ 2 462 000€ 32 928 000€
07
V.
Aktivácia
1 841 000€ 1 080 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
123 000€ 22 000€ 6 606 000€ 1 103 000€ 4 334 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 378 000€ 15 592 000€ 28 654 000€ 3 599 000€ 4 546 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 776 553 000 € 3 618 912 000 € 3 744 716 000 € 3 253 931 000 € 2 723 178 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 140 817 000€ 2 972 979 000€ 3 134 731 000€ 2 730 298 000€ 2 239 706 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
209 084 000€ 212 000 000€ 209 173 000€ 162 331 000€ 153 055 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
103 088 000 € 113 289 000 € 111 228 000 € 103 001 000 € 92 149 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
67 167 000€ 74 030 000€ 72 786 000€ 64 951 000€ 60 087 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27 098 000€ 29 445 000€ 28 938 000€ 26 249 000€ 23 194 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 832 000€ 9 814 000€ 9 504 000€ 11 801 000€ 8 868 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
189 094 000€ 161 183 000€ 143 526 000€ 137 043 000€ 132 615 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
189 094 000€ 161 183 000€ 143 526 000€ 137 043 000€ 132 615 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
134 470 000€ 159 461 000€ 146 058 000€ 121 258 000€ 105 653 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-108 093 000 € 28 992 000 € 114 377 000 € 172 019 000 € 224 659 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
295 058 000 € 447 311 000 € 479 929 000 € 528 619 000 € 546 196 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 068 000 € 5 442 000 € 32 883 000 € 33 776 000 € 5 905 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 20 967 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
3 981 000 € 5 090 000 € 10 848 000 € 8 652 000 € 1 427 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
981 000€ 3 372 000€ 10 255 000€ 8 652 000€ 1 427 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
3 000 000€ 1 718 000€ 593 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
336 000 € 338 000 € 268 000 € 743 000 € 1 147 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
4 727 000€ 0€ 790 000€ 24 369 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 3 311 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
24 000€ 14 000€ 10 000€ 12 000€ 20 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 033 000 € 7 018 000 € 15 122 000 € 19 617 000 € 29 582 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 004 000 € 3 085 000 € 1 516 000 € 13 643 000 € 16 868 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
3 472 000€ 13 372 000€ 4 647 000€ 12 342 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 452 000€ 0€ 2 000€ 56 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
29 000€ 9 000€ 234 000€ 1 325 000€ 316 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
6 035 000 € -1 576 000 € 17 761 000 € 14 159 000 € -23 677 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-102 058 000 € 27 416 000 € 132 138 000 € 186 178 000 € 200 982 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-20 172 000 € 10 188 000 € 25 920 000 € 39 454 000 € 41 913 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 000€ 32 000€ 19 668 000€ 23 738 000€ 29 673 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-20 178 000€ 10 156 000€ 6 252 000€ 15 716 000€ 12 240 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-81 886 000 € 17 228 000 € 106 218 000 € 146 724 000 € 159 069 000 €