Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVNAFT, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 093 748 000 € 4 200 682 000 € 2 668 460 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
315 017 000€ 212 993 000€ 202 072 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
5 647 205 000€ 3 812 919 000€ 2 457 436 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
55 936 000€ 34 172 000€ 35 694 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
13 710 000€ 120 619 000€ -57 327 000€
07
V.
Aktivácia
1 272 000€ 1 332 000€ 1 841 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
56 483 000€ 7 846 000€ 5 380 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 125 000€ 10 801 000€ 23 364 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 048 623 000 € 3 950 610 000 € 2 776 553 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
245 783 000€ 165 264 000€ 155 297 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 036 381 000€ 2 960 541 000€ 2 037 920 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
252 337 000€ 222 058 000€ 209 084 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
113 025 000 € 110 514 000 € 103 088 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
74 262 000€ 72 423 000€ 67 167 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 401 000€ 28 818 000€ 27 098 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 362 000€ 9 273 000€ 8 832 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
184 407 000€ 178 275 000€ 189 094 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
184 407 000€ 178 275 000€ 189 094 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
39 416 000€ 4 411 000€ 3 100 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
164 000€ 0€ 282 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
177 110 000€ 309 547 000€ 78 688 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 045 125 000 € 250 072 000 € -108 093 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 498 639 000 € 834 172 000 € 237 415 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
78 314 000 € 73 381 000 € 9 068 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
23 563 000 € 72 705 000 € 3 981 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
23 563 000€ 72 705 000€ 981 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 3 000 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 438 000 € 673 000 € 336 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
49 993 000€ 0€ 4 727 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
320 000€ 3 000€ 24 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
83 206 000 € 20 488 000 € 3 033 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 307 000 € 3 163 000 € 3 004 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
80 169 000€ 16 638 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
591 000€ 669 000€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
139 000€ 18 000€ 29 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 892 000 € 52 893 000 € 6 035 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 040 233 000 € 302 965 000 € -102 058 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
625 260 000 € 50 201 000 € -20 172 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
627 997 000€ 50 232 000€ 6 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 737 000€ -31 000€ -20 178 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
414 973 000 € 252 764 000 € -81 886 000 €