Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 487 872 € 15 799 478 € 12 573 563 € 13 368 830 € 11 761 066 € 11 751 138 € 9 326 624 € 6 870 384 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 220 543 € 4 268 556 € 283 602 € 397 535 € 492 248 € 540 831 € 337 162 € 135 494 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 935 € 12 196 € 18 138 € 26 530 € 34 547 € 27 238 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 935€ 10 436€ 16 378€ 24 770€ 32 787€ 25 478€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
1 760€ 1 760€ 1 760€ 1 760€ 1 760€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 220 543 € 4 268 556 € 278 667 € 385 339 € 474 110 € 514 301 € 302 615 € 108 256 €
012
A.II.1
Pozemky
2 500 000€ 2 500 000€
013
A.II.2
Stavby
1 440 000€ 1 520 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
280 543€ 241 864€ 155 457€ 325 232€ 471 958€ 514 301€ 285 081€ 107 468€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 692€ 123 210€ 60 107€ 2 152€ 17 534€ 788€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 748 065 € 9 408 619 € 10 962 852 € 11 341 438 € 9 776 444 € 9 780 172 € 7 439 392 € 6 087 845 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 509 € 4 234 € 4 445 € 4 286 € 3 253 € 4 746 € 5 497 € 6 491 €
035
B.I.1
Materiál
4 509€ 4 234€ 4 445€ 4 286€ 3 253€ 4 746€ 5 497€ 6 491€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
218 628 € 217 943 € 222 843 € 103 942 € 136 146 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
218 628€ 217 943€ 222 843€ 103 942€ 136 146€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 006 447 € 7 600 483 € 7 020 785 € 6 975 614 € 9 278 012 € 6 237 986 € 5 748 467 € 4 508 806 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 904 566 € 7 505 054 € 6 730 299 € 6 902 872 € 6 063 157 € 6 230 840 € 5 356 182 € 3 476 554 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 467 261€ 1 117 047€ 1 290 816€ 1 250 582€ 1 245 711€ 1 290 435€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 437 305€ 6 388 007€ 5 439 483€ 5 652 290€ 4 817 446€ 4 940 405€ 5 356 182€ 3 476 554€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 268€ 2 859 056€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
300 000€ 1 000 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
3 272€ 664€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
51 105€ 248 443€ 79 976€ 267 746€ 78 970€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
101 881€ 44 324€ 42 043€ -8 502€ 88 053€ 3 874€ 12 651€ 32 252€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 518 481 € 1 585 959 € 3 714 779 € 4 257 596 € 359 033 € 3 537 440 € 1 685 428 € 1 572 548 €
072
B.V.1.
Peniaze
84€ 1 514€ 4 503€ 13 340€ 19 697€ 31 589€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 518 481€ 1 585 875€ 3 714 779€ 4 256 082€ 354 530€ 3 524 100€ 1 665 731€ 1 540 959€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 519 264 € 2 122 303 € 1 327 109 € 1 629 857 € 1 492 374 € 1 430 135 € 1 550 070 € 647 045 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
53 658€ 105 693€ 66 090€ 8 419€ 54 046€ 47 932€ 26 204€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 465 606€ 2 016 610€ 1 261 019€ 1 621 438€ 1 492 374€ 1 376 089€ 1 502 138€ 620 841€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 487 872 € 15 799 478 € 12 573 563 € 13 368 830 € 11 761 066 € 11 751 138 € 9 326 624 € 6 870 384 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
7 520 326 € 7 417 465 € 4 686 281 € 4 252 098 € 2 690 948 € 3 478 189 € 2 337 245 € 2 321 609 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 190 € 33 190 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 190€ 33 190€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
61 485 € 61 485 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
61 485€ 61 485€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 322 791 € 7 382 953 € 4 215 585 € 2 654 435 € 1 847 508 € 2 300 732 € 1 847 510 € 1 847 510 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 868 397€ 7 928 559€ 4 215 585€ 2 654 435€ 1 847 508€ 2 300 732€ 1 847 510€ 1 847 510€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-545 606€ -545 606€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
102 860 € -60 163 € 434 183 € 1 561 150 € 806 927 € 1 140 944 € 453 222 € 437 586 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 967 546 € 8 382 013 € 7 887 282 € 9 069 955 € 8 850 211 € 8 272 949 € 6 989 379 € 4 548 775 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
43 381 € 113 139 € 82 537 € 18 735 € 4 342 € 2 492 € 6 780 € -1 059 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
43 381€ 113 139€ 82 537€ 18 735€ 4 342€ 2 492€ 6 780€ -1 059€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 010 553 € 7 464 223 € 7 029 114 € 8 022 252 € 7 763 336 € 7 170 100 € 3 405 427 € 2 836 266 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 096 765 € 6 707 192 € 6 502 352 € 6 940 742 € 6 892 177 € 5 766 004 € 2 828 758 € 2 486 092 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 098 500€ 1 652 895€ 1 964 042€ 1 775 903€ 2 424 088€ 1 762 191€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 998 265€ 5 054 297€ 4 538 310€ 5 164 839€ 4 468 089€ 4 003 813€ 2 828 758€ 2 486 092€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
437 586€ 437 586€ 437 586€ 437 586€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
410 617€ 403 189€ 435 438€ 357 017€ 277 535€ 429 064€ -5 985€ -768€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
144 404€ 142 838€ 94 021€ 122 900€ 97 261€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
324 675€ 107 859€ 189€ 133 278€ 506 300€ 82 860€ 327 390€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
34 092€ 103 145€ -2 886€ 30 729€ 58 777€ 31 146€ 62 208€ 23 552€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
913 612 € 804 651 € 775 631 € 1 028 968 € 1 082 533 € 1 100 357 € 3 577 172 € 1 713 568 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
204 260€ 136 456€ 123 523€ 158 866€ 115 915€ 111 555€ 3 268 815€ 1 445 760€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
709 352€ 668 195€ 652 108€ 870 102€ 966 618€ 988 802€ 308 357€ 267 808€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
46 777 € 219 907 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
46 777€ 46 777€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
173 130€