Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Edenred Slovakia, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
65 548 275 € 51 431 023 € 30 931 530 € 33 855 935 € 34 636 617 € 31 732 463 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
25 891 468 € 31 760 673 € 5 511 517 € 7 594 019 € 5 772 790 € 5 490 551 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
25 498 369 € 60 005 € 70 395 € 152 408 € 298 018 € 418 417 €
005
A.I.2
Software
47 830€ 50 105€ 70 395€ 150 713€ 298 018€ 418 417€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
15 108 974€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
10 327 014€ 9 900€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
14 551€ 1 695€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
393 099 € 378 668 € 441 122 € 441 611 € 474 772 € 572 134 €
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
208 240€ 212 910€ 278 865€ 264 998€ 283 803€ 367 167€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
142 511€ 165 758€ 154 613€ 168 969€ 183 325€ 197 203€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
42 348€ 7 644€ 7 644€ 7 644€ 7 764€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
31 322 000 € 5 000 000 € 7 000 000 € 5 000 000 € 4 500 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
31 322 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
5 000 000€ 7 000 000€ 5 000 000€ 4 500 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
38 917 847 € 19 457 558 € 25 238 593 € 26 115 409 € 28 783 491 € 26 118 786 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
129 039 € 252 086 € 148 322 € 144 970 € 132 806 € 118 555 €
032
B.I.1
Materiál
129 039€ 252 086€ 148 322€ 144 970€ 129 267€ 108 221€
036
B.I.5
Tovar
3 539€ 10 334€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
282 954 € 124 183 € 64 105 € 110 329 € 136 921 € 112 399 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
282 954€ 124 183€ 64 105€ 110 329€ 136 921€ 112 399€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
13 076 792 € 16 859 120 € 12 852 699 € 15 000 313 € 17 285 258 € 17 643 215 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 192 361€ 8 085 514€ 6 648 331€ 5 258 521€ 4 404 619€ 3 347 883€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 614€ 8 097 917€ 6 117 807€ 9 178 147€ 14 187 425€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
12 710 390€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 119€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
794 575€ 113 170€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
85 242€ 562 519€ 86 561€ 563 645€ 170 249€ 102 788€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
25 429 062 € 2 222 169 € 12 173 467 € 10 859 797 € 11 228 506 € 8 244 617 €
056
B.IV.1
Peniaze
72 661€ 60 358€ 59 179€ 60 530€ 72 193€ 73 353€
057
B.IV.2
Účty v bankách
25 356 401€ 2 161 811€ 12 114 288€ 10 799 267€ 11 156 313€ 8 171 264€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
738 960 € 212 792 € 181 420 € 146 507 € 80 336 € 123 126 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 890€ 13 294€ 9 656€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
143 031€ 149 860€ 97 662€ 90 760€ 48 845€ 90 543€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
595 929€ 62 932€ 83 758€ 49 857€ 18 197€ 22 927€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
65 548 275 € 51 431 023 € 30 931 530 € 33 855 935 € 34 636 617 € 31 732 463 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
10 381 727 € 13 005 233 € 3 191 685 € 4 015 685 € 3 423 407 € 3 091 922 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 €
069
A.I.1
Základné imanie
663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
7 886 887 € 10 000 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
8 056 842€ 10 000 000€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
-169 955€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 735 299 € 2 245 692 € 2 432 144 € 3 256 144 € 2 663 866 € 2 332 381 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
55 152 022 € 38 396 737 € 27 696 265 € 29 782 144 € 31 175 254 € 28 621 543 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 225 896 € 560 970 € 1 132 556 € 419 215 € 622 327 € 585 615 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
64 599€ 36 870€ 24 000€ 119 184€ 236 801€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 161 297€ 560 970€ 1 095 686€ 395 215€ 503 143€ 348 814€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 209 911 € 7 977 € 5 441 € 3 388 € 1 605 € 1 182 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 200 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
9 911€ 7 977€ 5 441€ 3 388€ 1 605€ 1 182€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
52 716 215 € 37 827 790 € 26 558 268 € 29 359 541 € 30 551 322 € 28 034 746 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
52 079 839€ 27 465 699€ 26 251 011€ 28 913 804€ 30 145 843€ 27 714 736€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
6 866 919€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
174 457€ 116 132€ 111 342€ 116 435€ 118 626€ 111 300€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
119 207€ 80 804€ 69 402€ 70 217€ 78 118€ 68 917€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
178 275€ 92 414€ 123 538€ 256 251€ 200 479€ 139 563€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
164 437€ 3 205 822€ 2 975€ 2 834€ 8 256€ 230€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
14 526 € 29 053 € 43 580 € 58 106 € 37 956 € 18 998 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
14 526€ 29 053€ 43 580€ 58 106€ 37 956€ 18 998€