Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Edenred Slovakia, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
65 103 244 € 63 117 938 € 61 976 007 € 77 481 413 € 65 548 275 € 51 431 023 € 30 931 530 € 33 855 935 € 34 636 617 € 31 732 463 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
63 916 896 € 61 145 884 € 61 148 828 € 76 453 907 € 25 891 468 € 31 760 673 € 5 511 517 € 7 594 019 € 5 772 790 € 5 490 551 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 25 498 369 € 60 005 € 70 395 € 152 408 € 298 018 € 418 417 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 47 830€ 50 105€ 70 395€ 150 713€ 298 018€ 418 417€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
15 108 974€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
10 327 014€ 9 900€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 14 551€ 1 695€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 045 € 5 884 € 8 828 € 17 907 € 393 099 € 378 668 € 441 122 € 441 611 € 474 772 € 572 134 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 818€ 4 502€ 7 291€ 13 249€ 208 240€ 212 910€ 278 865€ 264 998€ 283 803€ 367 167€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 227€ 1 382€ 1 537€ 4 658€ 142 511€ 165 758€ 154 613€ 168 969€ 183 325€ 197 203€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 42 348€ 7 644€ 7 644€ 7 644€ 7 764€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
63 913 851 € 61 140 000 € 61 140 000 € 76 436 000 € 31 322 000 € 5 000 000 € 7 000 000 € 5 000 000 € 4 500 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
63 913 851€ 61 140 000€ 61 140 000€ 76 436 000€ 31 322 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
5 000 000€ 7 000 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
5 000 000€ 4 500 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
409 863 € 1 085 355 € 823 231 € 1 021 858 € 38 917 847 € 19 457 558 € 25 238 593 € 26 115 409 € 28 783 491 € 26 118 786 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 129 039 € 252 086 € 148 322 € 144 970 € 132 806 € 118 555 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 129 039€ 252 086€ 148 322€ 144 970€ 129 267€ 108 221€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 539€ 10 334€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 282 954 € 124 183 € 64 105 € 110 329 € 136 921 € 112 399 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
282 954€ 124 183€ 64 105€ 110 329€ 136 921€ 112 399€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
290 353 € 175 347 € 36 798 € 509 915 € 13 076 792 € 16 859 120 € 12 852 699 € 15 000 313 € 17 285 258 € 17 643 215 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
289 663 € 176 412 € 303 € 181 € 12 192 361 € 8 085 514 € 6 648 331 € 5 258 521 € 4 404 619 € 3 347 883 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
113 249€ 149 722€ 152 896€ 136 824€ 158 530€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
176 414€ 176 412€ 303€ 181€ 12 042 639€ 7 932 618€ 6 511 507€ 5 099 991€ 4 404 619€ 3 347 883€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 614€ 8 097 917€ 6 117 807€ 9 178 147€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
12 710 390€ 14 187 425€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 119€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
35 805€ 509 044€ 794 575€ 113 170€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
690€ -1 065€ 690€ 690€ 85 242€ 562 519€ 86 561€ 563 645€ 170 249€ 102 788€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
119 510 € 910 008 € 786 433 € 511 943 € 25 429 062 € 2 222 169 € 12 173 467 € 10 859 797 € 11 228 506 € 8 244 617 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 72 661€ 60 358€ 59 179€ 60 530€ 72 193€ 73 353€
073
B.V.2.
Účty v bankách
119 510€ 910 008€ 786 433€ 511 943€ 25 356 401€ 2 161 811€ 12 114 288€ 10 799 267€ 11 156 313€ 8 171 264€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
776 485 € 886 699 € 3 948 € 5 648 € 738 960 € 212 792 € 181 420 € 146 507 € 80 336 € 123 126 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 510€ 5 890€ 13 294€ 9 656€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 490€ 3 948€ 5 648€ 143 031€ 149 860€ 97 662€ 90 760€ 48 845€ 90 543€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
774 995€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
885 189€ 595 929€ 62 932€ 83 758€ 49 857€ 18 197€ 22 927€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
65 103 244 € 63 117 938 € 61 976 007 € 77 481 413 € 65 548 275 € 51 431 023 € 30 931 530 € 33 855 935 € 34 636 617 € 31 732 463 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
49 210 671 € 46 240 503 € 45 741 273 € 61 536 573 € 10 381 727 € 13 005 233 € 3 191 685 € 4 015 685 € 3 423 407 € 3 091 922 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 € 663 879 €
082
A.I.1
Základné imanie
663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€ 663 879€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
8 056 842€ 8 056 842€ 8 056 842€ 8 056 842€ 8 056 842€ 10 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 € 95 662 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€ 95 662€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € -169 955 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
-169 955€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
35 781 319 € 37 529 402 € 52 720 190 € 15 624 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
52 720 190€ 52 720 190€ 52 720 190€ 15 624€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-16 938 871€ -15 190 788€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 612 969 € -105 282 € -15 795 300 € 52 704 566 € 1 735 299 € 2 245 692 € 2 432 144 € 3 256 144 € 2 663 866 € 2 332 381 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 832 795 € 16 877 435 € 16 234 734 € 15 944 840 € 55 152 022 € 38 396 737 € 27 696 265 € 29 782 144 € 31 175 254 € 28 621 543 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
14 789 247 € 8 842 501 € 13 276 516 € 13 707 387 € 1 209 911 € 7 977 € 5 441 € 3 388 € 1 605 € 1 182 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 1 200 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 1 200 000€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
8 500 000€ 2 035 299€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 015€ 2 983€ 2 093€ 1 555€ 9 911€ 7 977€ 5 441€ 3 388€ 1 605€ 1 182€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
6 286 232€ 8 839 518€ 11 239 124€ 13 705 832€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
79 513 € 79 513 € 79 513 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
79 513€ 79 513€ 79 513€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
882 881 € 7 876 872 € 2 625 440 € 1 886 405 € 52 716 215 € 37 827 790 € 26 558 268 € 29 359 541 € 30 551 322 € 28 034 746 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
344 474 € 342 555 € 11 622 € 9 804 € 52 079 839 € 27 465 699 € 26 251 011 € 28 913 804 € 30 145 843 € 27 714 736 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
29 415€ 0€ 47 555€ 48 354€ 23 976€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
315 059€ 342 555€ 11 622€ 9 804€ 52 032 284€ 27 465 699€ 26 202 657€ 28 889 828€ 30 145 843€ 27 714 736€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
209 513€ 6 036 477€ 273 166€ 1 741 160€ 6 866 919€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
23 047€ 48 198€ 41 854€ 63 815€ 174 457€ 116 132€ 111 342€ 116 435€ 118 626€ 111 300€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 580€ 26 515€ 26 842€ 42 887€ 119 207€ 80 804€ 69 402€ 70 217€ 78 118€ 68 917€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
287 267€ 1 423 127€ 2 271 956€ 28 739€ 178 275€ 92 414€ 123 538€ 256 251€ 200 479€ 139 563€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
164 437€ 3 205 822€ 2 975€ 2 834€ 8 256€ 230€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
81 154 € 78 549 € 253 265 € 351 048 € 1 225 896 € 560 970 € 1 132 556 € 419 215 € 622 327 € 585 615 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 126€ 78 549€ 18 112€ 23 419€ 64 599€ 36 870€ 24 000€ 119 184€ 236 801€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
47 028€ 235 153€ 327 629€ 1 161 297€ 560 970€ 1 095 686€ 395 215€ 503 143€ 348 814€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
59 778 € 0 € 14 526 € 29 053 € 43 580 € 58 106 € 37 956 € 18 998 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
59 778€ 0€ 14 526€ 29 053€ 43 580€ 58 106€ 37 956€ 18 998€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé