Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovak Parcel Service s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
57 328 365€ 42 641 268€ 38 197 012€ 36 902 919€ 33 062 960€ 34 795 027€ 39 678 835€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
57 759 216 € 43 024 087 € 38 611 626 € 37 212 310 € 33 469 433 € 35 527 458 € 40 430 859 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
107 666€ 35 047€ 211€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
57 220 699€ 42 606 221€ 38 197 012€ 36 902 919€ 33 062 960€ 34 795 027€ 39 678 624€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 353€ 9 317€ 8 637€ 14 341€ 15 845€ 30 543€ 13 651€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
400 498€ 373 502€ 405 977€ 295 050€ 390 628€ 701 888€ 738 373€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
50 820 163 € 40 568 709 € 36 686 660 € 35 199 937 € 31 370 959 € 33 115 142 € 37 722 817 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
47 250€ 33 131€ 210€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 266 658€ 1 129 070€ 1 090 235€ 1 097 698€ 994 697€ 950 395€ 881 428€
13
C.
Opravné položky k zásobám
27 000€ 17 012€ 17 012€ 17 012€
14
D.
Služby
39 246 039€ 30 572 259€ 27 576 873€ 26 771 946€ 23 860 526€ 25 673 319€ 30 597 364€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 313 342 € 6 487 771 € 6 040 150 € 5 478 587 € 5 062 519 € 5 083 474 € 5 019 919 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 309 003€ 4 675 282€ 4 392 311€ 4 005 988€ 3 741 694€ 3 800 161€ 3 606 219€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 761 413€ 1 593 014€ 1 494 258€ 1 369 182€ 1 231 140€ 1 238 444€ 1 166 643€
19
E.4.
Sociálne náklady
242 926€ 219 475€ 153 581€ 103 417€ 89 685€ 44 869€ 247 057€
20
F.
Dane a poplatky
105 746€ 81 116€ 70 690€ 79 764€ 54 441€ 57 905€ 58 355€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 452 453€ 1 410 029€ 1 330 231€ 1 247 358€ 979 841€ 990 774€ 883 519€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 452 453€ 1 410 029€ 1 330 231€ 1 247 358€ 979 841€ 990 774€ 883 519€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 254€ 302€ 247€ 4 807€ 13 591€ 5 089€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-56 526€ 162 219€ -4 770€ 10 393€ 17 425€ 57 096€ -9 689€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 403 947€ 692 812€ 565 992€ 509 384€ 384 498€ 271 576€ 286 622€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 939 053 € 2 455 378 € 1 924 966 € 2 012 373 € 2 098 474 € 2 412 316 € 2 708 042 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
16 741 418 € 10 906 808 € 9 512 892 € 9 033 275 € 8 190 725 € 8 154 301 € 8 199 833 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
278 € 10 € 117 € 622 € 38 € 4 267 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
474 € 1 344 € 3 705 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
369€ 1 132€ 381€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
105€ 212€ 3 324€
42
XII.
Kurzové zisky
277€ 10€ 117€ 148€ -1 306€ 562€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
786 004 € 276 256 € 313 111 € 267 307 € 190 605 € 153 713 € 172 590 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
38 249 € 28 753 € 60 271 € 54 457 € 55 109 € 34 818 € 63 882 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
36 051€ 25 239€ 57 208€ 51 275€ 28 308€ 30 781€ 60 266€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 198€ 3 514€ 3 063€ 3 182€ 26 801€ 4 037€ 3 616€
52
O.
Kurzové straty
1 234€ 86€ -4 444€ 1 104€ 886€ 1 730€ 1 841€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
746 521€ 247 417€ 257 284€ 211 746€ 134 610€ 117 165€ 106 867€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-785 726 € -276 246 € -312 994 € -267 307 € -189 983 € -153 675 € -168 323 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 153 327 € 2 179 132 € 1 611 972 € 1 745 066 € 1 908 491 € 2 258 641 € 2 539 719 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 518 003 € 585 372 € 411 433 € 483 458 € 505 428 € 602 168 € 653 602 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 734 869€ 724 174€ 423 759€ 481 655€ 481 245€ 515 876€ 602 659€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-216 866€ -138 802€ -12 326€ 1 803€ 24 183€ 86 292€ 50 943€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 635 324 € 1 593 760 € 1 200 539 € 1 261 608 € 1 403 063 € 1 656 473 € 1 886 117 €