Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEGGLE Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
107 126 071 € 84 095 924 € 76 437 205 € 79 076 328 € 82 408 777 € 82 290 916 € 77 455 798 € 77 985 425 € 80 606 242 € 79 497 365 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
57 679 744 € 54 549 626 € 52 734 934 € 52 821 647 € 52 757 988 € 50 416 944 € 47 213 140 € 47 143 428 € 46 964 686 € 43 402 827 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
159 010 € 209 016 € 221 058 € 379 117 € 588 865 € 551 952 € 644 436 € 318 077 € 451 038 € 625 922 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
62 014€ 109 520€ 199 519€ 346 764€ 483 150€ 544 174€ 626 148€ 308 803€ 451 038€ 621 698€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 224€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 996€ 99 496€ 21 539€ 32 353€ 105 715€ 7 778€ 18 288€ 9 274€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
56 907 617 € 53 727 493 € 51 602 702 € 51 531 356 € 51 257 949 € 48 331 544 € 45 475 221 € 45 766 869 € 45 455 166 € 41 717 427 €
012
A.II.1
Pozemky
1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€
013
A.II.2
Stavby
25 275 767€ 25 191 201€ 19 937 690€ 19 610 342€ 20 112 725€ 18 886 771€ 19 076 452€ 18 539 399€ 17 813 006€ 17 489 142€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 595 404€ 20 512 752€ 22 494 190€ 23 300 331€ 24 815 472€ 23 812 165€ 21 630 502€ 21 259 753€ 23 147 129€ 19 102 385€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
660 848€ 585 490€ 458 964€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 642 792€ 4 042 127€ 6 070 284€ 6 637 070€ 2 869 317€ 3 803 826€ 2 911 769€ 2 838 691€ 1 382 985€ 2 883 158€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 609 876€ 2 197 635€ 1 316 760€ 199 835€ 1 676 657€ 45 004€ 72 720€ 684 400€ 742 778€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
613 117 € 613 117 € 911 174 € 911 174 € 911 174 € 1 533 448 € 1 093 483 € 1 058 482 € 1 058 482 € 1 059 478 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
324 299€ 324 299€ 321 504€ 321 504€ 315 300€ 937 574€ 1 087 279€ 1 058 482€ 1 058 482€ 1 058 482€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
288 818€ 288 818€ 589 670€ 589 670€ 589 670€ 589 670€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
6 204€ 6 204€ 6 204€ 996€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
49 243 855 € 28 912 131 € 23 622 883 € 26 176 841 € 29 443 343 € 31 562 116 € 30 168 239 € 30 758 491 € 33 418 811 € 36 046 787 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
21 585 189 € 12 658 497 € 8 350 766 € 10 498 444 € 10 605 913 € 11 448 228 € 10 175 749 € 11 492 483 € 12 485 102 € 13 849 244 €
035
B.I.1
Materiál
12 307 225€ 7 215 035€ 4 942 287€ 5 401 357€ 5 721 201€ 4 988 097€ 6 006 778€ 6 143 088€ 5 817 663€ 7 781 702€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
277 527€ 166 102€ 98 883€ 84 012€ 85 498€ 139 874€ 134 773€ 83 540€ 151 883€ 123 210€
037
B.I.3
Výrobky
7 086 861€ 3 977 363€ 2 600 778€ 3 726 497€ 3 999 166€ 5 080 066€ 3 386 361€ 4 417 147€ 6 106 249€ 5 131 635€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 898 576€ 1 299 997€ 708 818€ 1 185 930€ 800 048€ 1 240 191€ 633 901€ 848 708€ 409 307€ 812 697€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
15 000€ 100 648€ 13 936€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
27 490 227 € 16 164 308 € 15 145 808 € 15 594 599 € 18 541 798 € 19 508 784 € 19 636 345 € 17 405 226 € 19 039 248 € 20 738 808 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
23 202 655 € 14 283 133 € 14 918 751 € 15 240 380 € 18 200 203 € 19 122 677 € 19 188 682 € 17 192 473 € 18 780 772 € 20 492 200 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 028 510€ 1 541 749€ 2 203 535€ 2 454 396€ 2 653 302€ 2 440 779€ 2 961 921€ 2 235 478€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 174 145€ 12 741 384€ 12 715 216€ 12 785 984€ 15 546 901€ 16 681 898€ 16 226 761€ 14 956 995€ 18 780 772€ 20 492 200€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 278 338€ 1 875 744€ 218 903€ 341 822€ 316 529€ 360 608€ 423 298€ 183 179€ 163 286€ 120 614€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 234€ 5 431€ 8 154€ 12 397€ 25 066€ 25 499€ 24 365€ 29 574€ 95 190€ 125 994€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
168 439 € 89 326 € 126 309 € 83 798 € 295 632 € 605 104 € 356 145 € 1 860 782 € 1 894 461 € 1 458 735 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 111€ 17 692€ 7 514€ 8 436€ 9 081€ 12 120€ 4 536€ 9 235€ 10 210€ 12 979€
073
B.V.2.
Účty v bankách
167 328€ 71 634€ 118 795€ 75 362€ 286 551€ 592 984€ 351 609€ 1 851 547€ 1 884 251€ 1 445 756€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
202 472 € 634 167 € 79 388 € 77 840 € 207 446 € 311 856 € 74 419 € 83 506 € 222 745 € 47 751 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
202 472€ 634 167€ 79 388€ 77 840€ 207 446€ 311 856€ 74 419€ 83 506€ 222 745€ 47 751€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
107 126 071 € 84 095 924 € 76 437 205 € 79 076 328 € 82 408 777 € 82 290 916 € 77 455 798 € 77 985 425 € 80 606 242 € 79 497 365 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
55 118 282 € 43 260 619 € 37 647 243 € 31 377 287 € 27 661 920 € 27 897 238 € 26 566 995 € 25 249 488 € 24 204 299 € 23 291 375 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 198 346 € 1 817 678 € 1 190 682 € 819 145 € 1 054 462 € 921 438 € 789 687 € 685 168 € 598 268 € 598 268 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 198 346€ 1 817 678€ 1 190 682€ 819 145€ 1 054 462€ 921 438€ 789 687€ 685 168€ 598 268€ 598 268€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
17 591 € 17 591 € 17 591 € 17 591 € 17 591 € 17 591 € 17 591 € 17 591 € 17 591 € 17 591 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-43 923 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-43 923€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 215 045 € 2 982 338 € -660 621 € -4 004 452 € -4 004 452 € -5 201 672 € -6 387 426 € -7 328 100 € -8 110 197 € -8 022 289 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 215 045€ 2 982 338€ 11 465 759€ 8 121 928€ 8 121 928€ 6 924 708€ 5 738 954€ 4 798 280€ 4 016 183€ 4 016 183€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 038 472€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
11 857 664 € 7 613 376 € 6 269 955 € 3 715 367 € -235 317 € 1 330 245 € 1 317 507 € 1 045 193 € 869 001 € -87 908 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
52 007 789 € 40 835 305 € 38 789 962 € 47 699 041 € 54 739 314 € 54 379 448 € 50 825 015 € 52 619 484 € 56 215 879 € 55 945 693 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
19 758 967 € 1 654 782 € 3 746 259 € 9 318 661 € 19 869 380 € 19 096 229 € 8 809 928 € 29 046 615 € 31 399 527 € 1 114 255 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
18 000 000€ 2 380 670€ 7 244 977€ 17 423 817€ 17 303 564€ 7 299 026€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
27 810 106€ 30 321 060€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
37 495€ 56 779€ 39 363€ 18 365€ 41 998€ 42 878€ 39 572€ 26 437€ 33 939€ 34 068€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 749 787€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 721 472€ 1 598 003€ 1 326 226€ 2 055 319€ 2 403 565€ 1 471 330€ 1 210 072€ 1 044 528€ 1 080 187€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 590 204 € 2 019 176 € 2 185 338 € 1 371 400 € 1 361 933 € 1 206 038 € 1 161 839 € 946 623 € 765 897 € 560 131 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 590 204€ 2 019 176€ 2 185 338€ 1 371 400€ 1 361 933€ 1 206 038€ 1 161 839€ 946 623€ 765 897€ 560 131€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
27 364 305 € 28 521 896 € 22 487 092 € 26 438 958 € 27 309 047 € 29 313 385 € 29 586 614 € 20 779 351 € 23 686 228 € 32 340 851 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
24 045 488 € 20 155 461 € 17 900 117 € 13 831 207 € 19 778 638 € 23 068 974 € 18 489 174 € 18 873 843 € 22 374 671 € 22 758 601 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 705 252€ 2 091 296€ 1 772 334€ 2 454 236€ 1 791 568€ 2 570 925€ 2 117 194€ 2 332 212€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
21 340 236€ 18 064 165€ 16 127 783€ 11 376 971€ 17 987 070€ 20 498 049€ 16 371 980€ 16 541 631€ 22 374 671€ 22 758 601€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 218 169€ 6 740 479€ 1 410 573€ 10 108 441€ 6 000 000€ 5 000 000€ 10 000 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 310 824€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
821 393€ 623 029€ 647 398€ 686 977€ 580 307€ 552 724€ 476 938€ 436 066€ 459 422€ 423 517€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
497 329€ 408 633€ 430 161€ 422 327€ 382 856€ 362 035€ 300 326€ 283 524€ 292 473€ 277 902€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
780 282€ 593 297€ 2 097 565€ 1 390 006€ 566 560€ 328 214€ 320 176€ 1 185 691€ 559 385€ 525 807€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 644€ 997€ 1 278€ 686€ 1 438€ 227€ 277€ 44 200€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 294 313 € 8 639 003 € 8 905 731 € 6 984 296 € 5 012 075 € 2 475 083 € 2 500 827 € 1 759 767 € 364 227 € 341 325 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
415 700€ 327 786€ 264 995€ 270 500€ 261 751€ 215 291€ 202 052€ 169 668€ 149 877€ 132 975€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 878 613€ 8 311 217€ 8 640 736€ 6 713 796€ 4 750 324€ 2 259 792€ 2 298 775€ 1 590 099€ 214 350€ 208 350€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
448€ 1 465 542€ 3 585 726€ 1 186 879€ 2 288 713€ 8 765 807€ 87 128€ 21 589 131€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
7 543 € 14 230 € 63 788 € 116 453 € 186 064 € 260 297 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 543€ 14 230€ 12 090€ 1 005€ 6 866€ 17 349€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
115 448€ 179 198€ 179 198€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 698€ 63 750€