Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RAJO a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
22 948 838€ 22 065 956€ 24 163 324€ 20 711 113€ 20 849 273€ 16 611 954€ 16 365 999€ 16 319 410€ 13 226 518€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 831 155€ 19 233 952€ 21 763 487€ 17 964 280€ 16 179 369€ 12 325 050€ 12 810 092€ 13 378 477€ 10 596 389€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 117 683 € 2 832 004 € 2 399 837 € 2 746 833 € 4 669 904 € 4 286 904 € 3 555 907 € 2 940 933 € 2 630 129 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
155 822 042 € 151 742 571 € 152 700 946 € 150 251 201 € 128 208 052 € 135 946 808 € 147 449 009 € 143 740 601 € 139 571 680 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
155 643 491€ 151 767 582€ 152 055 146€ 148 036 112€ 128 887 895€ 136 903 382€ 145 978 406€ 143 802 602€ 139 196 058€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-342 136€ -621 647€ 9 847€ 1 703 520€ -1 060 153€ -1 487 756€ 1 002 842€ -663 711€ -83 108€
07
II.3
Aktivácia
520 687€ 596 636€ 635 953€ 511 569€ 380 310€ 531 182€ 467 761€ 601 710€ 458 730€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
129 919 284 € 128 116 888 € 132 697 400 € 133 990 648 € 113 073 973 € 121 286 694 € 135 150 274 € 131 482 404 € 127 035 183 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
109 075 873€ 107 256 060€ 111 083 937€ 111 885 041€ 91 753 198€ 100 054 891€ 113 640 731€ 110 793 722€ 106 346 835€
10
B.2
Služby
19 202 124€ 20 697 110€ 21 527 263€ 20 811 230€ 20 717 779€ 20 428 177€ 20 015 246€ 20 688 682€ 20 688 348€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
29 020 441 € 26 457 687 € 22 403 383 € 19 007 386 € 19 803 983 € 18 947 018 € 15 854 642 € 15 199 130 € 15 166 626 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
15 065 100 € 14 150 907 € 13 239 982 € 11 897 470 € 10 964 327 € 10 218 606 € 10 138 980 € 9 369 379 € 8 774 503 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 464 601€ 9 338 054€ 8 655 889€ 7 956 837€ 7 246 503€ 6 707 240€ 6 629 694€ 6 078 918€ 5 778 725€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
677 992€ 681 006€ 613 992€ 439 732€ 423 040€ 476 627€ 463 929€ 507 803€ 520 703€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 522 918€ 3 508 702€ 3 275 493€ 2 966 525€ 2 651 444€ 2 473 453€ 2 444 167€ 2 271 487€ 2 052 783€
16
C.4
Sociálne náklady
1 399 589€ 623 145€ 694 608€ 534 376€ 643 340€ 561 286€ 601 190€ 511 171€ 422 292€
17
D
Dane a poplatky
234 537€ 165 655€ 151 207€ 157 692€ 185 322€ 173 603€ 172 583€ 149 712€ 142 401€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 673 741€ 4 634 316€ 4 725 970€ 4 341 744€ 4 690 752€ 4 489 214€ 3 832 471€ 4 829 816€ 4 327 528€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
840 864€ 1 216 922€ 1 203 768€ 1 864 688€ 1 038 742€ 3 289 162€ 1 866 091€ 2 401 033€ 2 578 287€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
583 326€ 975 109€ 1 069 400€ 1 339 441€ 727 185€ 3 076 226€ 1 640 682€ 1 949 226€ 2 329 843€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
31 598€ 48 623€ -24 647€ -120 283€ -54 510€ -66 508€ -48 699€ 95 311€ 163 119€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
886 850€ 314 236€ 1 020 357€ 732 108€ 429 606€ 668 718€ 424 844€ 1 675 375€ 699 486€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 403 050€ 2 817 768€ 4 154 653€ 1 101 841€ 2 235 470€ 2 594 658€ 1 088 490€ 1 630 393€ 1 931 896€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
7 756 803 € 5 196 467 € 1 310 943 € 2 886 277 € 2 523 785 € 2 419 099 € 1 321 070 € 1 251 701 € 775 109 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
49 000 € 626 961 € 623 € 2 461 122 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 461 122€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
49 000€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
626 961€ 623€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
165 417€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
265 740€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
622 274€ 149 705€ 2 146 342€
38
X.
Výnosové úroky
1 000€ 678€ 772€ 665€ 366€ 606€ 2 266€ 589€ 973€
39
N
Nákladové úroky
166 627€ 298 679€ 358 298€ 340 022€ 354 390€ 412 145€ 545 881€ 541 473€ 636 660€
40
XI.
Kurzové zisky
760 876€ 294 263€ 290 458€ 214 541€ 97 653€ 319 043€ 634 447€ 746 646€ 806 556€
41
O
Kurzové straty
494 841€ 350 067€ 268 371€ 402 897€ 137 405€ 313 322€ 302 308€ 653 829€ 430 835€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
227€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 420€ 40 532€ 68 290€ 59 693€ 55 274€ 57 441€ 66 739€ 385 151€ 398 462€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
113 988 € -394 337 € -399 042 € -737 111 € -448 823 € -463 259 € -277 592 € -833 218 € -443 971 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 870 791 € 4 802 130 € 911 901 € 2 149 166 € 2 074 962 € 1 955 840 € 1 043 478 € 418 483 € 331 138 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 600 836 € 1 086 763 € 1 147 218 € 818 921 € 757 455 € 910 647 € 174 477 € 506 391 € 4 882 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 329 929€ 1 435 009€ 493 440€ 540 464€ 496 198€ 745 103€ 210 136€ 10€ 32€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-729 093€ -348 246€ 653 778€ 278 457€ 261 257€ 165 544€ -35 659€ 506 381€ 4 850€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 269 955 € 3 715 367 € -235 317 € 1 330 245 € 1 317 507 € 1 045 193 € 869 001 € -87 908 € 326 256 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 870 791 € 4 802 130 € 911 901 € 2 149 166 € 2 074 962 € 1 955 840 € 1 043 478 € 418 483 € 331 138 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 269 955 € 3 715 367 € -235 317 € 1 330 245 € 1 317 507 € 1 045 193 € 869 001 € -87 908 € 326 256 €