Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Doprastav, a.s.

 • Názov Doprastav, a.s.
 • IČO 31333320
 • DIČ 2020372497
 • IČ DPH SK7120000206 podľa §4b
 • Sídlo Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 • Dátum vzniku 27. decembra 1993, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 22 182 468 € / splatené 22 182 468 €
  Podľa účtovnej závierky: 22 182 000 €
 • Historické sídlo Drieňová 27, 811 01 Bratislava
  (platné do 3. júna 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 8. mája 2014
 • Dôvod povolenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.
 • Reštrukturalizačný správca BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., Nám. M. Benku 10, 811 01 Bratislava [36669415]
  od 8. mája 2014
 • Dátum ukončenia 6. januára 2015
 • Dôvod ukončenia Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 29.12.2014 sp. Zn. 6R/1/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.01.2015, súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO : 31 333 320.
Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Dušan Mráz Predseda predstavenstva Stromová 472/7, 962 33 Budča 30. júna 2018
Mgr. Roman Guniš Člen predstavenstva Jurigovo nám. 437/7, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 30. júna 2018
Ing. Marek Očenáš Člen predstavenstva Janka Kráľa 1413/7, 960 01 Zvolen 30. júna 2018
Ing. Peter Milan Člen predstavenstva Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava 6. júla 2013
 • Konanie menom spoločnosti [od 31. mája 2005] Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Martin Mráz Dozorná rada Klimovská 9360/38, 960 01 Zvolen 28. júna 2015
Ing. Oliver Čvirik Dozorná rada Kotešová 291, 013 61 Kotešová 1. júna 2015
Ing. Marcela Cerulíková Dozorná rada Bulíkova 15, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka 30. júna 2018
Ing. Ľubomír Dutko Dozorná rada Dominika Tatarku 258/5, 058 01 Poprad 6. júla 2013
Ing. Peter Horal Dozorná rada Panenská 3474/7, 911 01 Trenčín 6. júla 2013
Ing. František Očkaják Dozorná rada Lán 529/48, 029 51 Lokca 1. apríla 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom dopravných a mechanizačných prostredkov, stavebných dielcov a podporných stvebných konštrukcií 27.12.1993
činnosť vykonávaná banským spôsobom 28.10.1994
projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská 29.11.1999
poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu 29.11.1999
organizovanie kurzov a školení 29.11.1999
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 29.11.1999
činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov 5.9.2000
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 4.2.2002
výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov 15.5.2002
galvanizácia kovov 3.6.2004
vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií 3.6.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 18.7.2007
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania) 24.9.2009
vedenie účtovníctva 12.12.2007
činnosť účtovných a ekonomických poradcov 12.12.2007
automatizované spracovanie dát 12.12.2007
podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom 12.12.2007
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu:
- výchova a vzdelávanie viazačov bremien,
- výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C,
- výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení,
- výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
10.8.2011
vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie 6.6.2009
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 6.6.2009
montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení 6.6.2009
oprava pracovných strojov 6.6.2009
opravy cestných motorových vozidiel 6.6.2009
zámočníctvo 6.6.2009
kovoobrábanie 6.6.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2009
vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. / 6.6.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2009
prenájom nehnuteľnostínebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 6.6.2009
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov 6.6.2009
vnútroštátna nákladná cestná doprava 6.6.2009
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 6.6.2009
zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami 6.6.2009
iné podnikanie v civilnom letectve 6.6.2009
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2 6.6.2009
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností 6.6.2009
činnosti vo vojenskom letectve ( vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky ) 6.6.2009
vykonávanie geodetických prác 14.7.2009
poskytovanie skladovacích služieb 6.8.2011
asfaltérske práce 1.6.2012
oprava výtlkov 1.6.2012
inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve) 1.6.2012
zváračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére) 1.6.2012
živičné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí) 1.6.2012
realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností) 1.6.2012
vyhotovovanie dokumentácie pre vykonávanie prác na stavbe (vyhotovovanie realizačnej dokumentácie) 1.6.2012
vykonávanie trhacích prác 16.1.2015
počítačové služby 16.1.2015
Technik požiarnej ochrany 14.9.2017
Bezpečnostnotechnické služby 14.9.2017
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava.
2. 1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994.
3. Valné zhromaždenie dňa 19.4.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie dňa 15.12.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 243/95, Nz 243/95 zo dňa 15.12.1995.
5. Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanovy spoločnosti doplnené v časti VII. čl. XXI.
6. Notárska zápisnica N 257/96, Nz 257/96 spísaná dňa 25.11.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenie konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov.
7. Výpis z uznesenia presestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
8. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 7.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčný do notárskej zápisnice č. N 96/98, Nz 94/98.
9. Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanovy spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti.
10. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 151/00, Nz 151/00.
11. Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola shválena zmena stanov.
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001.
12. Notárska zápisnica č.N 501/01, Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujuca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti.
13. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 113/02 zo dňa 9.4.2002.
14. Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. Ivan Šesták, deň zániku funkcie:14.5.2003.
Ing. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Ing. Daniel Knotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003.
Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003.
15. Zanikajúca spoločnosť:
Obchodné meno: Slovdrex, a.s.
Sídlo: Nitrianska 9, 903 01 Senec
IČO: 35 718 552
Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade zo zmluvou o zlúčení sa spoločnosť DOPRASTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným akcionárom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosti, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme.
16. Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRls 20296/2005 napísaná dňa 10.05.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - funkcia členov dozornej rady do 10.05.205.
17. Funkcia členov predstavenstva Ing.Zdeňka Šinovského a Ing.Jiřího Bělohlava skončila 01.09.2005.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2006.
19. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009.
20. Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
21. Správa o výsledku voľby členov dozornej rady zastupujúcich zamestnancov zo dňa 26.04.2010.
22. Notárska zápisnica č.118/2011, Nz 17209/2011, NCRls 17636/2011 zo dňa 12.05.2011.
23. Notárska zápisnica č. N 299/2011, NZ 38442/2011, NCRls 39444/2011 zo dňa 13.10.2011.
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárksa zápisnica zo dňa 15.05.2012.
25. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 258/2012, Nz 16989/2012, NCRIs 17370/2012 dňa 15.05.2012.
26. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 14.05.2012.
27. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013.
28. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.05.2013.
29. Uznesenie Predstavenstva zo dňa 07.06.2013.
30. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.07.2013.
31. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05. 2009.
História zmien a podania
 • 2020
 • 26.8. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R339514
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 7.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R332601
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 1.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R330983
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 2019
 • 10.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R275190
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 6.6. 2019
  Zmena zápisu číslo R268373

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2018
 • 20.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R235642
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • 7.8. 2018
 • 3.8. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R230364
  • podpisový vzor člena predstavenstva.zep
 • 27.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R229492

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2017
 • 14.9. 2017
  Zmena zápisu číslo R189480

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Technik požiarnej ochrany
  • Bezpečnostnotechnické služby

 • 10.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R186413
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016
  • Výkaz vybraných údajov k 31.12.2016
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2016
  • Individuálna účtovná závierka 2016
  • Správa nezávislého audítora zo dňa 16.5.2017
  • Správa audítora 2016 zo dňa 16.5.2017
 • 12.1. 2017
 • 2016
 • 2.12. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R145947
  • kúpna zmluva
  • Znalecký posudok č. 90/2016
 • 8.9. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140960
  • Notárska zápisnica N 456/2016, Nz 28245/2016, NCRls 29055/2016 z 11.8.2016, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
  • Úplné znenie stanov k 11.8.2016
 • 19.8. 2016
  Zmena zápisu číslo R139778

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 22 182 468 € (splatené 22 182 468 €) z hodnoty 34 281 996 € (splatené 34 281 996 €)

 • 25.7. 2016
  Zmena zápisu číslo R134230

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 30.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R130330
  • správa nezávislého audítora zo dňa 02.05.2016
  • konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015
  • účtovná závierka za rok 2015
  • správa nezávislého audítora zo dňa 02.05.2016
  • účtovná závierka za rok 2015
  • správa nezávislého audítora zo dňa 02.05.2016
  • účtovná závierka za rok 2015
  • výročná správa za rok 2015
 • 2015
 • 5.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R958172
  • poznámky k závierke za rok 2014
  • súvaha za rok 2014
  • konsolidovaná súvaha za rok 2014
  • konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok 2014
  • výkaz k závierke 2014
  • poznámky ku konsolisovanej účtovnej závierke za rok 2014
  • konsolidovaný výkaz ziskov a strát 2014
  • individuálny výkaz zmien 2014
  • výkaz vybraných údajov 2014
  • individualny výkaz ziskov a strát 2014
  • individualny výkaz peňažných tokov 2014
  • konsolidovaný výkaz peňažných tokov 2014
 • 23.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R953371
  • Výročná správa 2014
  • Správa nezávislého audítora zo dňa 19.6.2015
  • Správa nezávislého audítora zo dňa 19.6.2015
 • 13.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R948744

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.1. 2015
  Zmena zápisu číslo R869599

  Zaregistrovali sme zmenu reštrukturalizačného konania:

  Povolenie reštrukturalizačného konania dňa 8. mája 2014 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.“
  a ukončením reštrukturalizačného konania dňa 6. januára 2015> z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 29.12.2014 sp. Zn. 6R/1/2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.01.2015, súd končí reštrukturalizáciu dlžníka: Doprastav, a. s., so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO : 31 333 320.“
  pôvodne
  Povolenie reštrukturalizačného konania dňa 8. mája 2014 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.“

 • 20.1. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R867989
  • Uznesenie Okresného súdu Bratislava I., 6R/1/2014
 • 16.1. 2015
  Zmena zápisu číslo R866014
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie trhacích prác
   • počítačové služby
   Zrušené predmety
   • bánska činnosť a trhacie práce malého rozsahu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05. 2009.
 • 2014
 • 11.12. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R852309
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
 • 26.9. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R818539
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
  • Sprievodný formulár RÚZ
 • 22.9. 2014
 • 21.8. 2014
  Zmena zápisu číslo R805141

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.6. 2014
  Zmena zápisu číslo R777852
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • reštrukturalizačné konanie:
   Povolenie reštrukturalizačného konania dňa 8. mája 2014 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.04.2014, sp. zn. 6R/1/2014 - 1674, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 08.05.2014, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Doprastav, a. s. , so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava.“ so reštrukturalizačný správcom BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
 • 18.2. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R709505
  • Notárska zápisnica N 238/2013, Nz 8231/2013, NCRls 8435/2013, stanovy z 13.3.2013
  • Podpisový vzor - Ing. Ján Blaho
  • Notárska zápisnica N 489/2013, Nz 17089/2013, NCRls 17446/2013, stanovy a.s. z 23.5.2013
  • Podpisový vzor - Ing. Dušan Mráz
  • Uznesenie Predstavenstva a.s. z 7.6.2013
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 5.7.2013
  • Podpisové vzory - Ing. Dalibor Krupa, Ing. Peter Milan, Mgr. Roman Guniš, Ing. Dušan Mráz
 • 2013
 • 17.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R570100
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 20.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R550772
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.6. 2013
 • 18.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R549375
  • Notárska zápisnica N 238/2013, Nz 8231/2013, NCRls 8435/2013, stanovy
 • 13.6. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R546560
  • Notárska zápisnica N 489/2013, Nz 17089/2013, NCRls 17446/2013, stanovy
 • 12.6. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R545857
  • Notárska zápisnica N 489/2013, Nz 17089/2013, NCRls 17446/2013, stanovy
 • 12.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R545802
  • Podpisové vzory - Tomáš Segeš, Andrej Vrúbel, Miroslav Uhrina
 • 12.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R545788
  • Notárska zápisnica N 489/2013, Nz 17089/2013, NCRls 17446/2013, stanovy
 • 10.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R543357
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R493629

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 3.4. 2013
  Zmena zápisu číslo R487080
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 11.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R441817
  • Podpisový vzor Ing. Juraj Androvič
 • 2012
 • 22.8. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R317213
  • Výročná správa za rok 2011
  • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • 23.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R300959
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve)
   • zváračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére)
   • živičné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí)
   • realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností)
   • vyhotovovanie dokumentácie pre vykonávanie prác na stavbe (vyhotovovanie realizačnej dokumentácie)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 14.05.2012.
 • 12.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R294459
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.6. 2012
  Zmena zápisu číslo R271611
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 18.5. 2012
  Zbierka listín - výmaz číslo R264065
  • Výročná správa za rok 2009, Správa audítora
  • Výročná správa za rok 2009, Správa audítora
  • Výročná správa za rok 2009, Správa audítora
 • 18.5. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264064
  • Výročná správa za rok 2009, Správa audítora
 • 2011
 • 1.12. 2011
  Zmena zápisu číslo R175813
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 10.8. 2011
  Zmena zápisu číslo R120358
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 6.8. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie skladovacích služieb
   Zrušené predmety
   • vykonávanie trhacích prác
   • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej oblasti triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   • pohostinská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č.118/2011, Nz 17209/2011, NCRls 17636/2011 zo dňa 12.05.2011.
 • 2010
 • 5.6. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2009
 • 24.9. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania)
   Zrušené predmety
   • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
 • 14.7. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vykonávanie geodetických prác
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • 6.6. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 34 281 996 € (splatené 34 281 996 €) z hodnoty 33 469 229 €
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie
   • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   • montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
   • oprava pracovných strojov
   • opravy cestných motorových vozidiel
   • zámočníctvo
   • kovoobrábanie
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti
   • vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. /
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   • prenájom nehnuteľnostínebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   • výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov
   • vnútroštátna nákladná cestná doprava
   • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   • zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami
   • iné podnikanie v civilnom letectve
   • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2
   • prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   • činnosti vo vojenskom letectve ( vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky )
   • vykonávanie trhacích prác
   • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej oblasti triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   Zrušené predmety
   • vyhotovenie dokumentácie pre vykonanie prác na stavbe / vyhotovenie realizačnej dokumentácie /
   • vykonávanie dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   • výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckych konštrukcii
   • obchodná činnosť: nákup a predaj tovaru, sprostredkovanie kúpy a predaja
   • nepravidelná autobusová doprava
   • výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov a zriadeni, strojarenských výrobkov
   • ubytovacie služby
   • verejná cesta nákladná doprava
   • prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
   • vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov,stavebných hmôt a látok používaných v pozemnom, inžinierskom a priemyselnom stavebníctve
   • prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním iných než základných služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009.
 • 2008
 • 28.2. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie viazačov bremien, - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C, - výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 • 2007
 • 12.12. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vedenie účtovníctva
  • činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  • automatizované spracovanie dát
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom
  • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi

 • 18.7. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 • 1.6. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2006
 • 3.6. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2005
 • 10.9. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 31.5. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva.
   pôvodne
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ Ing. Dušan Mráz, r.č. XXXXXXX/XXXXX, ul. 1. mája 3, Sliač úsekoví riaditelia GR: výrobný riaditeľ Ing. František Potisk, r.č.XXXXXXX/XXXX, Guothova 3, Bratislava, technícký riaditeľ Ing.Viktor Karel, r.č. XXXXXXX/XXXX, Radvanská 5, Bratislava obchodný riaditeľ Ing.Karol Hlaváč, r.č. XXXXXXX/XXXX, Komenského 73, Banská Bystrica, ekonomický riaditeľ Ing.Tomáš Klepetko, r.č.XXXXXXX/XXXXX, Košická 56, Bratislava a riaditelia závodov: riaditeľ závodu Žilina Ing.Róbert Turanský, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Nahálku 10, Martin, riaditeľzávodu Zvolen Ing. Ján Šoltýs, r.č. XXXXXXX/XXXX, Dubičie 352/20, Kováčová, riaditeľ závodu Bratislava Mlynské Nivy Ing. Oliver Kurinec, r.č. XXXXXXX/XXXX ul.1.mája 9 Sliač, riaditeľ závodu Bratislava Petržalka Ing.Štefan Kováč, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Záhradná 13, Stupava. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ, úsekoví riaditelia GR a riaditelia závodov, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRls 20296/2005 napísaná dňa 10.05.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - funkcia členov dozornej rady do 10.05.205.
 • 2004
 • 3.6. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • galvanizácia kovov
   • vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: Slovdrex, a.s. Sídlo: Nitrianska 9, 903 01 Senec IČO: 35 718 552 Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade zo zmluvou o zlúčení sa spoločnosť DOPRASTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným akcionárom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosti, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme.
 • 2003
 • 19.9. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Ivan Šesták, deň zániku funkcie:14.5.2003. Ing. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Daniel Knotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003.
 • 2002
 • 15.5. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 113/02 zo dňa 9.4.2002.
 • 4.2. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ Ing. Dušan Mráz, r.č. XXXXXXX/XXXXX, ul. 1. mája 3, Sliač úsekoví riaditelia GR: výrobný riaditeľ Ing. František Potisk, r.č.XXXXXXX/XXXX, Guothova 3, Bratislava, technícký riaditeľ Ing.Viktor Karel, r.č. XXXXXXX/XXXX, Radvanská 5, Bratislava obchodný riaditeľ Ing.Karol Hlaváč, r.č. XXXXXXX/XXXX, Komenského 73, Banská Bystrica, ekonomický riaditeľ Ing.Tomáš Klepetko, r.č.XXXXXXX/XXXXX, Košická 56, Bratislava a riaditelia závodov: riaditeľ závodu Žilina Ing.Róbert Turanský, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Nahálku 10, Martin, riaditeľzávodu Zvolen Ing. Ján Šoltýs, r.č. XXXXXXX/XXXX, Dubičie 352/20, Kováčová, riaditeľ závodu Bratislava Mlynské Nivy Ing. Oliver Kurinec, r.č. XXXXXXX/XXXX ul.1.mája 9 Sliač, riaditeľ závodu Bratislava Petržalka Ing.Štefan Kováč, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Záhradná 13, Stupava. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ, úsekoví riaditelia GR a riaditelia závodov, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu.
   pôvodne
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ Ing. Dušan Mráz, r.č. XXXXXXX/XXXXX, ul. 1. mája 3, Sliač úsekoví riaditelia GR: výrobný riaditeľ Ing. František Potisk, r.č.XXXXXXX/XXXX, Guothova 3, Bratislava, technícký riaditeľ Ing.Viktor Karel, r.č. XXXXXXX/XXXX, Radvanská 5, Bratislava obchodný riaditeľ Ing.Karol Hlaváč, r.č. XXXXXXX/XXXX, Komenského 73, Banská Bystrica, ekonomický riaditeľ Ing.Tomáš Klepetko, r.č.XXXXXXX/XXXXX, Košická 56, Bratislava a riaditelia závodov: riaditeľ závodu Žilina Ing.Róbert Turanský, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Nahálku 10, Martin, riaditeľzávodu Zvolen Ing. Ján Šoltýs, r.č. XXXXXXX/XXXX, Dubčice 20, Kováčová, riaditeľ závodu Bratislava Mlynské Nivy Ing. Oliver Kurinec, r.č. XXXXXXX/XXXX ul.1.mája 9 Sliač, riaditeľ závodu Bratislava Petržalka Ing.Štefan Kováč, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Záhradná 13, Stupava. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ, úsekoví riaditelia GR a riaditelia závodov, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
   • vyhotovenie dokumentácie pre vykonanie prác na stavbe / vyhotovenie realizačnej dokumentácie /
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č.N 501/01, Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujuca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti.
 • 2001
 • 10.9. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ Ing. Dušan Mráz, r.č. XXXXXXX/XXXXX, ul. 1. mája 3, Sliač úsekoví riaditelia GR: výrobný riaditeľ Ing. František Potisk, r.č.XXXXXXX/XXXX, Guothova 3, Bratislava, technícký riaditeľ Ing.Viktor Karel, r.č. XXXXXXX/XXXX, Radvanská 5, Bratislava obchodný riaditeľ Ing.Karol Hlaváč, r.č. XXXXXXX/XXXX, Komenského 73, Banská Bystrica, ekonomický riaditeľ Ing.Tomáš Klepetko, r.č.XXXXXXX/XXXXX, Košická 56, Bratislava a riaditelia závodov: riaditeľ závodu Žilina Ing.Róbert Turanský, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Nahálku 10, Martin, riaditeľzávodu Zvolen Ing. Ján Šoltýs, r.č. XXXXXXX/XXXX, Dubčice 20, Kováčová, riaditeľ závodu Bratislava Mlynské Nivy Ing. Oliver Kurinec, r.č. XXXXXXX/XXXX ul.1.mája 9 Sliač, riaditeľ závodu Bratislava Petržalka Ing.Štefan Kováč, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Záhradná 13, Stupava. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ, úsekoví riaditelia GR a riaditelia závodov, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ závodu.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podisovať všetci členovia predstavenstva, riaditelia odštepných závodov, úsekoví riaditelia GR. Ing. František Klepetko, Royova 14, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, obchodno - výrobný riaditeľ, Ing. Daniel Knotek, Staré záhrady 28, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, ekonomický riaditeľ, Ing. Viktor Karel Radvanská 5, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, technický riaditeľ, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ odštepného závodu, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola shválena zmena stanov. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001.
 • 2000
 • 5.9. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov
  • nepravidelná autobusová doprava

 • 3.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1999
 • 29.11. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská
   • poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu
   • organizovanie kurzov a školení
   • činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanovy spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti.
 • 1998
 • 25.5. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1997
 • 30.4. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podisovať všetci členovia predstavenstva, riaditelia odštepných závodov, úsekoví riaditelia GR. Ing. František Klepetko, Royova 14, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, obchodno - výrobný riaditeľ, Ing. Daniel Knotek, Staré záhrady 28, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, ekonomický riaditeľ, Ing. Viktor Karel Radvanská 5, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, technický riaditeľ, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ odštepného závodu, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, riaditelia odštepných závodov, úsekoví riaditelia GR: Ing. František Klepetko, r.č. XXXXXXX/XXXX, Royova 14, Bratislava, ako obchodnom - technisky riaditeľ, Ing. Daniel Knotek, r.č. XXXXXXX/XXXX, Staré záhrady 28, Bratislava, ako ekonomická riaditeľ, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ odštepného závodu, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísnému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Výpis z uznesenia presestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • 29.1. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 29.5. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, riaditelia odštepných závodov, úsekoví riaditelia GR: Ing. František Klepetko, r.č. XXXXXXX/XXXX, Royova 14, Bratislava, ako obchodnom - technisky riaditeľ, Ing. Daniel Knotek, r.č. XXXXXXX/XXXX, Staré záhrady 28, Bratislava, ako ekonomická riaditeľ, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ odštepného závodu, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísnému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanovy spoločnosti doplnené v časti VII. čl. XXI.
 • 15.3. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 19.6. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1994
 • 28.10. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • činnosť vykonávaná banským spôsobom

 • 19.7. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • bánska činnosť a trhacie práce malého rozsahu
   • prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
   • vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov,stavebných hmôt a látok používaných v pozemnom, inžinierskom a priemyselnom stavebníctve
   • prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním iných než základných služieb
   Zrušené predmety
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • 1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994.
 • 1993
 • 27.12. 1993
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Doprastav, a.s.
  • novú adresu firmy Drieňová 27, 811 01 Bratislava
  • nové základne imanie 33 469 229 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom dopravných a mechanizačných prostredkov, stavebných dielcov a podporných stvebných konštrukcií
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • vykonávanie dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb
   • výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckych konštrukcii
   • obchodná činnosť: nákup a predaj tovaru, sprostredkovanie kúpy a predaja
   • výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov a zriadeni, strojarenských výrobkov
   • ubytovacie služby
   • verejná cesta nákladná doprava
   • pohostinská činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava.