Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
216 214 000 € 225 016 000 € 201 193 000 € 196 150 000 € 336 383 031 € 300 401 672 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
38 625 000 € 34 014 000 € 28 436 000 € 31 954 000 € 88 478 392 € 81 520 271 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
24 000 € 27 000 € 49 000 € 78 000 € 1 149 607 € 1 157 856 €
005
A.I.2
Software
24 000€ 27 000€ 49 000€ 78 000€ 1 024 574€ 1 146 366€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
125 033€ 11 490€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
25 594 000 € 21 112 000 € 17 549 000 € 20 717 000 € 65 164 199 € 63 704 290 €
012
A.II.1
Pozemky
8 952 000€ 7 439 000€ 1 769 000€ 2 569 000€ 9 246 897€ 10 143 677€
013
A.II.2
Stavby
4 725 000€ 1 701 000€ 1 851 000€ 3 565 000€ 22 366 848€ 20 371 185€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 512 000€ 8 322 000€ 7 929 000€ 9 116 000€ 32 600 757€ 32 494 153€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 506 000€ 1 525 000€ 1 537 000€ 2 345 000€ 89 311€ 82 739€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 899 000€ 2 125 000€ 4 463 000€ 3 122 000€ 860 386€ 612 536€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
13 007 000 € 12 875 000 € 10 838 000 € 11 159 000 € 22 164 586 € 16 658 125 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
11 772 000€ 11 622 000€ 9 377 000€ 9 321 000€ 16 602 109€ 11 082 268€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 235 000€ 1 235 000€ 1 235 000€ 1 612 000€ 5 527 623€ 5 521 145€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
34 854€ 35 792€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 18 000€ 226 000€ 226 000€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
18 920€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
173 428 000 € 190 355 000 € 171 704 000 € 163 822 000 € 242 584 690 € 194 086 302 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
5 518 000 € 6 800 000 € 4 359 000 € 5 270 000 € 9 692 528 € 18 121 633 €
032
B.I.1
Materiál
3 714 000€ 4 493 000€ 3 216 000€ 2 872 000€ 3 135 495€ 5 504 872€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 804 000€ 2 307 000€ 1 143 000€ 2 374 000€ 6 557 033€ 12 616 761€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 24 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
49 761 000 € 51 817 000 € 58 564 000 € 55 576 000 € 35 961 907 € 19 663 961 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
28 353 000€ 29 362 000€ 36 208 000€ 28 594 000€ 31 852 497€ 16 693 676€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
14 138 000€ 13 995 000€ 14 722 000€ 26 982 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
7 270 000€ 8 460 000€ 7 634 000€ 4 109 410€ 2 970 285€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
78 139 000 € 84 083 000 € 73 452 000 € 83 304 000 € 175 020 395 € 131 111 846 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
63 192 000€ 70 612 000€ 61 496 000€ 70 116 000€ 169 081 314€ 117 794 541€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
325 232€ 494 775€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 504 000€ 1 998 000€ 1 929 000€ 1 226 000€ 5 304 189€ 6 453 208€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13 443 000€ 11 473 000€ 10 027 000€ 11 962 000€ 309 660€ 6 369 322€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
40 010 000 € 47 655 000 € 35 329 000 € 19 672 000 € 21 909 860 € 25 188 862 €
056
B.IV.1
Peniaze
89 275€ 81 237€
057
B.IV.2
Účty v bankách
21 820 585€ 25 107 625€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 161 000 € 647 000 € 1 053 000 € 374 000 € 5 319 949 € 24 795 099 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
139 182€ 36 768€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
455 916€ 821 510€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 724 851€ 23 936 821€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
216 214 000 € 225 016 000 € 201 193 000 € 196 150 000 € 336 383 031 € 300 401 672 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
107 135 000 € 102 485 000 € 86 452 000 € 57 098 000 € 120 094 075 € 109 709 017 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
22 182 000 € 22 182 000 € 22 182 000 € 22 182 000 € 34 281 996 € 33 469 229 €
069
A.I.1
Základné imanie
22 182 000€ 22 182 000€ 22 182 000€ 22 182 000€ 34 281 996€ 33 469 229€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 306 784 € 1 306 784 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
53 354€ 53 354€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
1 253 430€ 1 253 430€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 784 000 € 4 784 000 € 4 784 000 € 4 784 000 € 6 693 846 € 6 693 846 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 784 000€ 4 784 000€ 4 784 000€ 4 784 000€ 6 693 846€ 6 693 846€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
75 519 000 € 59 486 000 € 30 131 000 € 15 373 000 € 65 193 495 € 56 808 968 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
75 519 000€ 59 486 000€ 30 131 000€ 15 373 000€ 65 193 495€ 56 808 968€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 650 000 € 16 033 000 € 29 355 000 € 14 759 000 € 12 617 954 € 11 430 190 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
109 079 000 € 122 531 000 € 114 741 000 € 139 052 000 € 210 698 539 € 185 988 569 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 124 000 € 8 713 000 € 18 119 000 € 21 177 000 € 4 846 145 € 14 532 719 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 886 000€ 3 114 000€ 3 754 000€ 2 766 000€ 4 846 145€ 14 532 719€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 238 000€ 5 599 000€ 14 365 000€ 18 411 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
29 386 000 € 14 795 000 € 18 514 000 € 17 931 000 € 36 009 475 € 28 739 346 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
12 144 000€ 13 931 000€ 17 209 000€ 16 251 000€ 25 171 586€ 19 273 369€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 219 179€ 875 694€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
770 000€ 812 000€ 846 000€ 815 000€ 227 794€ 363 776€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
16 472 000€ 52 000€ 459 000€ 865 000€ 6 606 930€ 5 813 782€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 783 986€ 2 412 725€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
70 497 000 € 97 602 000 € 75 308 000 € 94 524 000 € 169 842 919 € 142 716 504 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
51 584 000€ 68 005 000€ 52 602 000€ 61 509 000€ 149 160 010€ 126 296 564€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
8 554 574€ 6 597 764€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
33 608€ 262 123€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 711 228€ 2 352 352€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 699 000€ 4 575 000€ 6 115 000€ 6 015 000€ 2 292 100€ 915 633€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 258 000€ 1 224 725€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 855 000€ 2 666 000€ 2 633 000€ 2 545 000€ 264 301€ 286 953€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 359 000€ 22 356 000€ 13 958 000€ 24 455 000€ 5 569 098€ 4 780 390€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 072 000 € 1 421 000 € 2 800 000 € 5 420 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 428 000€ 27 000€ 1 405 000€ 3 605 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 644 000€ 1 394 000€ 1 395 000€ 1 815 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
5 590 417 € 4 704 086 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
13 926€ 23 577€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
139 004€ 143 724€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 437 487€ 4 536 785€