Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
22 788€ 6 150€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 406€ 5 448€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
382 € 702 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
193 624 000 € 236 127 000 € 275 002 000 € 270 633 000 € 376 229 435 € 417 882 652 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
193 715 000€ 236 152 000€ 274 807 000€ 270 633 000€ 361 930 373€ 392 106 753€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-91 000€ -25 000€ 195 000€ 0€ -6 059 728€ 6 909 650€
07
II.3
Aktivácia
20 358 790€ 18 866 249€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
179 304 000 € 214 630 000 € 251 197 000 € 232 634 000 € 298 537 965 € 344 266 048 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
40 390 000€ 45 886 000€ 51 406 000€ 49 441 000€ 105 680 208€ 91 021 496€
10
B.2
Služby
138 914 000€ 168 744 000€ 199 801 000€ 183 258 000€ 192 857 757€ 253 244 552€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
14 320 000 € 21 497 000 € 23 805 000 € 37 999 000 € 77 691 852 € 73 617 306 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
26 390 000 € 27 545 000 € 29 274 000 € 27 763 000 € 47 007 521 € 45 718 832 €
13
C.1
Mzdové náklady
18 666 000€ 19 857 000€ 20 965 000€ 20 127 000€ 33 444 663€ 32 634 263€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
333 115€ 332 603€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 622 000€ 6 723 000€ 7 225 000€ 6 820 000€ 11 298 691€ 11 106 186€
16
C.4
Sociálne náklady
1 102 000€ 964 000€ 1 084 000€ 816 000€ 1 931 052€ 1 645 780€
17
D
Dane a poplatky
1 049 942€ 1 099 336€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 067 000€ 2 271 000€ 2 824 000€ 3 828 000€ 7 755 864€ 7 207 800€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 857 000€ 865 000€ 8 655 000€ 3 462 000€ 7 292 887€ 7 625 040€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 980 317€ 5 295 321€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 091 000€ 0€ -1 422 000€ 7 733 335€ 6 303 036€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
22 003 000€ 26 329 000€ 23 196 000€ 16 090 000€ 11 552 628€ 3 739 820€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 891 000€ 3 802 000€ 3 742 000€ 11 159 000€ 7 859 309€ 4 350 580€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 923 000 € 15 073 000 € 21 238 000 € 14 801 000 € 18 151 079 € 15 007 261 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 92 000€ 48 749€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
18 000€ 48 770€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
66 388 € 148 543 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
66 388€ 146 053€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 2 490€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 82 985€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
1 276 551€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
196 000€ 229 000€ 199 000€ 291 000€ 712 456€ 1 421 344€
39
N
Nákladové úroky
112 000€ 27 000€ 36 000€ 66 000€ 999 910€ 617 678€
40
XI.
Kurzové zisky
180 000€ 24 000€ 88 000€ 54 345€ 7 128 730€
41
O
Kurzové straty
245 000€ 0€ 79 000€ 438 849€ 7 062 375€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20 000€ 106 000€ 283 000€ 53 000€ -193 491€ -116 500€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
88 000€ 211 000€ 46 000€ 230 000€ 239 661€ 808 229€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-67 000 € 213 000 € 488 000 € -31 000 € -2 315 294 € 176 820 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 856 000 € 15 286 000 € 21 726 000 € 14 770 000 € 15 835 785 € 15 184 081 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 206 000 € -747 000 € -7 629 000 € 11 000 € 3 217 831 € 3 759 155 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
16 000€ 79 000€ 5 000€ 11 000€ 3 985 695€ 4 621 772€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 190 000€ -826 000€ -7 634 000€ -767 864€ -862 617€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 650 000 € 16 033 000 € 29 355 000 € 14 759 000 € 12 617 954 € 11 424 926 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 6 499€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 6 499 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 1 235 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
1 235€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 5 264 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 856 000 € 15 286 000 € 21 726 000 € 14 770 000 € 15 835 785 € 15 190 580 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 650 000 € 16 033 000 € 29 355 000 € 14 759 000 € 12 617 954 € 11 430 190 €