Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
545 392 000 € 195 367 960 € 212 320 059 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
82 002 000 € 65 495 122 € 70 552 422 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 192 000 € 6 472 319 € 4 490 704 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
1 849 000€ 3 543 498€ 1 509 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 21 388€ 20 305€
007
A.I.4
Goodwill
338 000€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
2 602 320€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 000€ 2 907 433€ 359 079€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
59 273 000 € 38 481 370 € 33 072 508 €
012
A.II.1
Pozemky
7 102 729€ 7 102 729€
013
A.II.2
Stavby
10 502 000€ 3 116 291€ 1 353 594€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 962 000€ 4 820 607€ 4 520 834€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
14 448 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 361 000€ 23 441 743€ 20 095 351€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
20 537 000 € 20 541 433 € 32 989 210 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
20 537 000€ 20 541 433€ 32 989 210€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
130 585 000 € 125 176 542 € 139 146 538 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
126 000 € 245 193 € 227 034 €
035
B.I.1
Materiál
245 193€ 227 034€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 932 000 € 4 865 275 € 3 394 189 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 186 362 € 1 185 037 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 186 362€ 1 185 037€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
522 210€ 746 583€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
9 599€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 932 000€ 3 156 703€ 1 452 970€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 367 000 € 46 643 303 € 43 251 219 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 279 000 € 45 572 266 € 40 199 033 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
27 619 596€ 23 927 663€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
17 952 670€ 16 271 370€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
391 710€ 2 887 562€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 088 000€ 679 327€ 164 624€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
98 160 000 € 73 422 771 € 92 274 096 €
072
B.V.1.
Peniaze
26 586€
073
B.V.2.
Účty v bankách
98 160 000€ 73 422 771€ 92 247 510€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
332 805 000 € 4 696 296 € 2 621 099 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
566 402€ 262 554€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 144 345€ 2 132 587€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
985 549€ 225 958€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
545 392 000 € 195 367 960 € 212 320 059 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 234 000 € 164 468 825 € 158 352 738 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
140 000 € 140 000 € 140 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
140 000€ 140 000€ 140 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
14 000 € 14 000 € 14 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
14 000€ 14 000€ 14 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 305 299 € 2 331 887 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 305 299€ 2 331 887€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
5 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
11 075 000 € 78 164 453 € 77 702 398 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 075 000€ 78 164 453€ 77 702 398€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
84 845 073 € 78 164 453 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
87 484 000 € 29 541 132 € 53 144 529 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 362 000 € 235 104 € 177 619 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
235 104€ 177 619€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
12 362 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
7 250 000 € 6 370 771 € 1 155 814 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 370 771€ 1 155 814€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
61 880 000 € 18 401 810 € 49 269 172 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
51 721 000 € 11 312 091 € 7 079 908 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 761 625€ 3 225 092€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 550 466€ 3 854 816€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
13 292 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 709€ 23 384 534€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 740 872€ 2 791 025€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 428 000€ 2 034 609€ 1 989 193€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
919 000€ 2 025 940€ 678 867€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 812 000€ 286 589€ 53 645€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 992 000 € 4 502 604 € 2 532 078 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 773 636€ 1 899 112€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 728 968€ 632 966€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
30 843€ 9 846€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
446 673 000 € 1 358 003 € 822 792 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
269 147€ 54 301€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
143 623 000€ 153 299€ 258 920€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
303 050 000€ 935 557€ 509 571€