Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
564 482 011€ 534 052 287€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
589 211 000 € 571 637 176 € 537 826 200 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
508€ 137 483€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
589 070 000€ 564 481 503€ 533 914 804€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 055 015€ 164 290€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
141 000€ 5 100 150€ 3 609 623€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
510 193 000 € 478 508 793 € 446 567 470 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
508€ 136 870€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 967 164€ 1 867 768€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
425 773 000€ 395 270 320€ 379 513 580€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
75 170 000 € 67 014 740 € 54 047 020 €
16
E.1.
Mzdové náklady
52 234 000€ 47 889 689€ 38 619 240€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
20 442 000€ 17 172 812€ 13 717 055€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 494 000€ 1 952 239€ 1 710 725€
20
F.
Dane a poplatky
258 863€ 137 215€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 250 000€ 4 591 474€ 4 300 265€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 591 474€ 4 300 265€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 052 915€ 143 047€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 720 997€ 2 446 525€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 631 812€ 3 975 180€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
79 018 000 € 93 128 383 € 91 258 730 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
163 297 000 € 167 244 019 € 152 534 069 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 657 000 € 27 042 212 € 10 831 737 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
5 275 000 € 21 347 472 € 8 892 804 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
5 275 000€ 21 347 472€ 8 892 804€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
581 000 € 58 047 € 134 097 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
25 912€ 33 722€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
32 135€ 100 375€
42
XII.
Kurzové zisky
3 771 000€ 5 636 693€ 1 804 836€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
29 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
652 000 € 14 643 704 € 7 438 878 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
12 544 545€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
459 000 € 3 878 € 27 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 878€ 27€
52
O.
Kurzové straty
2 059 211€ 7 404 381€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
193 000€ 36 070€ 34 470€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
9 005 000 € 12 398 508 € 3 392 859 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
88 024 000 € 105 526 891 € 94 651 589 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 052 000 € 20 681 818 € 16 487 136 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
651 000€ 22 385 551€ 16 894 707€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
17 401 000€ -1 703 733€ -407 571€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
69 973 000 € 84 845 073 € 78 164 453 €