Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
15 025€ 210€ 6 668€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 858€ 6 468€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 167 € 210 € 200 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
179 275 € 234 244 € 155 211 € 256 627 € 280 393 € 554 920 € 82 906 € 241 939 € 437 231 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
179 275€ 234 244€ 155 211€ 256 627€ 280 393€ 554 920€ 82 906€ 241 939€ 437 231€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
90 404 € 129 258 € 59 718 € 155 513 € 173 034 € 431 738 € 92 109 € 114 653 € 316 457 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 029€ 4 947€ 5 109€ 4 720€ 31 330€ 83 796€ 2 303€ 7 609€ 45 231€
10
B.2
Služby
84 375€ 124 311€ 54 609€ 150 793€ 141 704€ 347 942€ 89 806€ 107 044€ 271 226€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
88 871 € 104 986 € 95 493 € 102 281 € 107 359 € 123 182 € -8 993 € 127 286 € 120 974 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
91 810 € 100 071 € 90 665 € 97 972 € 101 009 € 114 153 € 125 477 € 129 855 € 118 748 €
13
C.1
Mzdové náklady
68 032€ 73 690€ 66 115€ 73 615€ 77 307€ 87 458€ 95 568€ 97 339€ 100 155€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
22 784€ 24 885€ 23 153€ 23 085€ 22 743€ 25 336€ 28 646€ 30 764€ 17 029€
16
C.4
Sociálne náklady
994€ 1 496€ 1 397€ 1 272€ 959€ 1 359€ 1 263€ 1 752€ 1 564€
17
D
Dane a poplatky
352€ 566€ 382€ 317€ 573€ 762€ 392€ 1 178€ 1 459€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 798€ 1 798€ 1 844€ 2 412€ 3 422€ 4 210€ 4 161€ 928€ 1 154€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 000€ 600€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 440€ 960€ -800€ -2 400€ -2 230€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 641€ 3€ 5€ 289€ 161€ 3€ 977€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
855€ 664€ 956€ 366€ 1 278€ 654€ 813€ 2 103€ 3 134€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 257 € 930 € 1 651 € 1 503 € 1 077 € 3 564 € -139 036 € 3 625 € 286 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
374 € 240 € 667 € 567 € 518 € 614 € 908 € 1 067 € 963 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 067€ 963€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
374€ 240€ 667€ 567€ 518€ 614€ 908€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
5€ 13€ 17€ 18€ 657€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 11€ 11€ 120€ 53€
41
O
Kurzové straty
10€ 42€ 46€ 20€ 10€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
399€ 348€ 285€ 293€ 259€ 296€ 318€ 320€ 168€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-35 € -104 € 393 € 232 € 275 € 405 € 660 € 745 € 1 442 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 222 € 826 € 2 044 € 1 735 € 1 352 € 3 969 € -138 376 € 4 370 € 1 728 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 443 € 764 € 960 € 961 € 2 882 € 963 € 3 137 € 206 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 443€ 764€ 960€ 961€ 2 882€ 963€ 3€ 751€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
3 134€ -545€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
779 € 62 € 2 044 € 775 € 391 € 1 087 € -139 339 € 1 233 € 1 522 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 222 € 826 € 2 044 € 1 735 € 1 352 € 3 969 € -138 376 € 4 370 € 1 728 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
779 € 62 € 2 044 € 775 € 391 € 1 087 € -139 339 € 1 233 € 1 522 €