Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 199 286 € 1 422 917 € 1 062 580 € 1 144 044 € 1 039 213 € 1 111 655 € 897 174 € 631 076 € 566 737 € 846 143 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 136 068 € 1 401 235 € 1 062 080 € 1 140 783 € 1 039 133 € 1 109 073 € 895 205 € 629 012 € 564 560 € 808 771 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
-422 € 459 € -443 € 94 € 176 € 414 € 11 344 € 4 354 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
-422€ 459€ -443€ 94€ 176€ 414€ 11 344€ 4 354€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 807 € 12 964 € 14 306 € 34 177 € 35 501 € 46 927 € 47 462 € 35 036 € 2 683 € 17 017 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 545 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 545€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 807€ 12 964€ 14 306€ 34 177€ 35 501€ 46 927€ 47 462€ 35 036€ 2 683€ 13 472€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 764 180 € 1 261 100 € 851 597 € 934 570 € 829 896 € 824 679 € 401 608 € 365 247 € 364 711 € 571 573 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
505 916 € 249 273 € 148 828 € 208 274 € 489 984 € 566 296 € 396 290 € 364 992 € 364 371 € 571 161 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
9 193€ 38 088€ 19 110€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
505 916€ 249 273€ 139 635€ 170 186€ 470 874€ 566 296€ 396 290€ 364 992€ 364 371€ 571 161€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 216 010€ 973 273€ 703 021€ 726 005€ 324 790€ 234 123€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
42 977€ 38 985€ 15 001€ 24 649€ 5 016€ 21€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-723€ -431€ -252€ 291€ 121€ -389€ 302€ 234€ 340€ 412€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
3 286 € 2 743 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
3 286€ 2 743€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
348 081 € 127 171 € 193 313 € 168 835 € 174 180 € 237 373 € 445 959 € 228 315 € 185 822 € 215 827 €
072
B.V.1.
Peniaze
-43€ -24€ -92€ -77€ -82€ 1 008€ 890€ 960€ 556€ 185€
073
B.V.2.
Účty v bankách
348 124€ 127 195€ 193 405€ 168 911€ 174 261€ 236 365€ 445 069€ 227 355€ 185 266€ 215 642€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
63 218 € 21 682 € 500 € 3 261 € 80 € 2 582 € 1 969 € 2 064 € 2 177 € 37 373 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 193€ 1 039€ 500€ 336€ 80€ 2 582€ 64€ 177€ 509€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
62 025€ 20 643€ 2 925€ 1 969€ 2 000€ 2 000€ 36 864€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 199 286 € 1 422 917 € 1 062 580 € 1 144 044 € 1 039 213 € 1 111 655 € 897 174 € 631 076 € 566 737 € 846 143 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 298 012 € 891 451 € 787 351 € 696 989 € 546 884 € 430 140 € 411 240 € 259 294 € 163 321 € 48 501 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 € 1 547 235 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€ 1 547 235€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
80 864 € 75 659 € 71 141 € 63 636 € 57 799 € 56 854 € 49 256 € 44 458 € 38 717 € 31 957 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
80 864€ 75 659€ 71 141€ 63 636€ 57 799€ 56 854€ 49 256€ 44 458€ 38 717€ 31 957€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 € 10 180 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€ 10 180€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-746 826 € -845 723 € -931 570 € -1 074 167 € -1 185 075 € -1 203 028 € -1 347 379 € -1 438 551 € -1 547 631 € -1 676 064 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 069 331€ 983 484€ 840 887€ 729 979€ 712 026€ 567 675€ 476 503€ 367 423€ 238 990€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-746 826€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€ -1 915 054€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
406 559 € 104 100 € 90 365 € 150 105 € 116 745 € 18 899 € 151 948 € 95 972 € 114 820 € 135 193 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
901 274 € 531 466 € 275 229 € 447 056 € 492 150 € 681 469 € 485 934 € 371 782 € 403 416 € 796 237 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 444 € 5 730 € 6 731 € 7 869 € 8 824 € 10 514 € 11 823 € 10 730 € 9 548 € 8 388 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 444€ 5 730€ 6 731€ 7 869€ 8 824€ 10 514€ 11 823€ 10 730€ 9 548€ 8 388€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
783 465 € 464 005 € 227 328 € 303 692 € 324 684 € 461 167 € 348 466 € 218 257 € 235 371 € 555 132 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
524 967 € 288 898 € 196 783 € 219 900 € 266 999 € 394 744 € 305 981 € 145 958 € 176 223 € 431 529 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
434 402€ 203 962€ 135 640€ 144 896€ 176 381€ 115 177€ 231 712€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
90 565€ 84 936€ 61 143€ 75 004€ 90 618€ 394 744€ 305 981€ 145 958€ 61 046€ 199 817€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
19 992€ 20 217€ 17 311€ 16 716€ 13 569€ 16 752€ 12 699€ 10 796€ 8 726€ 8 965€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 490€ 15 611€ 13 203€ 12 427€ 10 195€ 12 758€ 9 318€ 8 117€ 6 815€ 6 469€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
224 016€ 139 279€ 31€ 54 650€ 33 921€ 36 913€ 20 468€ 53 386€ 43 607€ 107 251€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
918€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
113 365 € 61 731 € 41 170 € 135 495 € 158 642 € 209 788 € 125 645 € 142 795 € 158 497 € 232 717 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 371€ 4 492€ 2 230€ 6 393€ 6 152€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
103 994€ 57 239€ 38 940€ 129 102€ 152 490€ 209 788€ 125 645€ 142 795€ 158 497€ 232 717€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
179 € 46 € 1 405 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
179€ 46€ 1 405€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé