Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
34 166 703 € 32 406 805 € 30 681 678 € 28 332 070 € 28 523 194 € 27 760 260 € 25 734 990 € 23 579 838 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 323 683 € 6 676 311 € 6 894 445 € 6 750 289 € 6 823 048 € 6 294 988 € 5 446 406 € 3 366 016 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 525 987 € 4 790 087 € 4 941 003 € 4 719 521 € 4 738 728 € 4 150 768 € 3 202 886 € 952 550 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
4 462 566€ 4 366 288€ 4 608 951€ 4 576 519€ 580 564€ 260 521€ 428 855€ 912 067€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 067€ 6 809€ 8 552€ 10 302€ 12 045€ 13 788€ 15 531€ 17 283€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 058 354€ 416 990€ 323 500€ 132 700€ 4 146 119€ 3 876 459€ 2 758 500€ 23 200€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 796 457 € 1 884 985 € 1 952 203 € 2 029 529 € 2 083 081 € 2 142 981 € 2 242 281 € 2 412 227 €
012
A.II.1
Pozemky
431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€
013
A.II.2
Stavby
1 175 471€ 1 272 059€ 1 353 587€ 1 449 013€ 1 466 075€ 1 559 918€ 1 652 382€ 1 779 966€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
91 936€ 85 990€ 83 812€ 59 049€ 41 119€ 26 997€ 49 118€ 87 136€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
47 495€ 80 897€ 83 283€ 88 662€ 122 241€ 124 545€ 109 260€ 113 604€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
50 034€ 14 518€ 0€ 1 284€ 22 125€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 239 € 1 239 € 1 239 € 1 239 € 1 239 € 1 239 € 1 239 € 1 239 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€ 1 239€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
26 717 151 € 25 663 678 € 23 751 442 € 21 535 212 € 21 647 081 € 21 382 068 € 20 186 753 € 20 161 586 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 294 € 11 882 € 1 625 € 1 654 € 1 145 € 1 850 € 2 956 € 3 607 €
035
B.I.1
Materiál
9 294€ 11 882€ 1 625€ 1 654€ 1 145€ 1 850€ 2 956€ 3 607€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
989 021 € 1 330 051 € 1 257 124 € 1 602 504 € 1 679 191 € 1 474 550 € 816 155 € 687 363 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
21 100 € 21 200 € 21 333 € 486 153 € 485 887 € 485 557 € 20 547 € 21 901 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
21 100€ 21 200€ 21 333€ 486 153€ 485 887€ 485 557€ 20 547€ 21 901€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
13 151€ 11 749€ 7 257€ 23 774€ 34 642€ 19 865€ 23 556€ 28 583€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
954 770€ 1 297 102€ 1 228 534€ 1 092 577€ 1 158 662€ 969 128€ 772 052€ 636 879€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 129 244 € 3 199 969 € 3 560 849 € 3 700 441 € 3 603 951 € 3 738 468 € 5 562 997 € 7 216 596 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 117 752 € 3 185 655 € 3 540 347 € 3 579 236 € 3 479 127 € 3 362 411 € 5 142 647 € 6 452 923 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
45 291€ 46 285€ 54 703€ 144 866€ 118 092€ 230 714€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 072 461€ 3 139 370€ 3 485 644€ 3 434 370€ 3 361 035€ 3 131 697€ 5 142 647€ 6 452 923€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
90 446€ 88 592€ 364 897€ 395 332€ 722 936€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
11 492€ 14 314€ 20 502€ 30 759€ 36 232€ 11 160€ 25 018€ 40 737€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
22 589 592 € 21 121 776 € 18 931 844 € 16 230 613 € 16 362 794 € 16 167 200 € 13 804 645 € 12 254 020 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 894€ 7 703€ 18 568€ 20 981€ 19 068€ 13 285€ 6 322€ 7 708€
073
B.V.2.
Účty v bankách
22 577 698€ 21 114 073€ 18 913 276€ 16 209 632€ 16 343 726€ 16 153 915€ 13 798 323€ 12 246 312€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
125 869 € 66 816 € 35 791 € 46 569 € 53 065 € 83 204 € 101 831 € 52 236 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
23 818€ 611€ 465€ 1 436€ 3 140€ 64€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
49 817€ 31 134€ 34 870€ 30 213€ 37 941€ 32 397€ 46 547€ 48 482€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
52 234€ 35 071€ 456€ 14 920€ 11 984€ 50 743€ 55 284€ 3 754€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
34 166 703 € 32 406 805 € 30 681 678 € 28 332 070 € 28 523 194 € 27 760 260 € 25 734 990 € 23 579 838 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 756 971 € 9 243 739 € 8 453 603 € 7 897 491 € 7 503 639 € 6 922 074 € 6 199 695 € 5 536 867 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 489 304 € 10 489 304 € 10 489 304 € 10 489 304 € 10 489 304 € 10 489 304 € 10 489 304 € 10 489 304 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 489 304€ 10 489 304€ 10 489 304€ 10 489 304€ 10 489 304€ 10 489 304€ 10 489 304€ 10 489 304€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
569 509 € 490 495 € 434 884 € 377 457 € 319 301 € 247 063 € 180 780 € 118 490 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
569 509€ 490 495€ 434 884€ 377 457€ 319 301€ 247 063€ 180 780€ 118 490€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 942 € 1 942 € 1 942 € 1 942 € 1 942 € 1 942 € 1 942 € 1 942 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 942€ 1 942€ 1 942€ 1 942€ 1 942€ 1 942€ 1 942€ 1 942€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-143 € -143 € -143 € -143 € -143 € -143 € -143 € -143 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-143€ -143€ -143€ -143€ -143€ -143€ -143€ -143€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 827 996 € -2 527 996 € -3 028 495 € -3 545 335 € -3 888 330 € -4 538 471 € -5 135 016 € -5 695 629 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 827 996€ -2 527 996€ -3 028 495€ -3 545 335€ -3 888 330€ -4 538 471€ -5 135 016€ -5 695 629€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 524 355 € 790 137 € 556 111 € 574 266 € 581 565 € 722 379 € 662 828 € 622 903 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 373 775 € 23 132 193 € 22 199 194 € 20 407 824 € 20 911 764 € 20 767 607 € 19 452 118 € 17 955 250 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
164 184 € 151 420 € 145 948 € 147 310 € 146 695 € 152 104 € 152 438 € 145 932 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 869€ 11 079€ 5 189€ 5 883€ 5 063€ 3 417€ 2 442€ 2 740€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
140 315€ 140 341€ 140 759€ 141 427€ 141 632€ 148 687€ 149 996€ 143 192€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
15 736 825 € 21 518 632 € 20 191 022 € 18 814 216 € 19 163 868 € 15 217 267 € 17 224 862 € 15 309 036 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
15 736 825€ 21 518 632€ 20 191 022€ 18 814 216€ 19 163 868€ 15 217 267€ 17 224 862€ 15 309 036€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 228 123 € 1 220 289 € 1 562 808 € 1 230 241 € 1 403 651 € 1 426 827 € 1 638 036 € 1 986 306 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
432 862 € 355 457 € 360 735 € 420 217 € 446 037 € 466 119 € 531 163 € 697 820 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
938€ 907€ 1 515€ 97 906€ 117 702€ 130 317€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
431 924€ 354 550€ 359 220€ 322 311€ 328 335€ 335 802€ 531 163€ 697 820€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
82 769€ 89 105€ 82 310€ 76 673€ 94 549€ 92 762€ 100 851€ 95 415€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
67 059€ 68 675€ 73 223€ 63 076€ 70 096€ 64 537€ 53 579€ 55 478€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
603 577€ 664 020€ 1 008 258€ 627 733€ 758 086€ 771 262€ 885 279€ 1 121 383€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
41 856€ 43 032€ 38 282€ 42 542€ 34 883€ 32 147€ 67 164€ 16 210€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
244 643 € 241 852 € 299 235 € 215 952 € 197 324 € 3 971 296 € 436 418 € 513 559 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
83 008€ 68 935€ 67 751€ 68 456€ 51 914€ 42 546€ 49 844€ 55 481€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
161 635€ 172 917€ 231 484€ 147 496€ 145 410€ 3 928 750€ 386 574€ 458 078€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
181€ 105€ 226€ 113€ 364€ 417€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
35 957 € 30 873 € 28 881 € 26 755 € 107 791 € 70 579 € 83 177 € 87 721 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 943€ 6 664€ 87€ 2 835€ 2 277€ 9 668€ 10 504€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 160€ 8 640€ 15 120€ 43 266€ 57 858€ 72 450€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
26 014€ 24 209€ 26 634€ 15 280€ 90 394€ 17 645€ 14 815€ 15 271€