Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 146 695€ 8 537 150€ 7 595 619€ 8 481 877€ 8 537 018€ 8 065 589€ 8 594 518€ 10 465 756€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 422 942 € 8 656 863 € 8 540 127 € 9 847 632 € 10 050 483 € 8 595 569 € 10 196 898 € 12 560 789 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 146 695€ 8 537 150€ 7 595 619€ 8 481 877€ 8 537 018€ 8 065 589€ 8 594 518€ 10 465 756€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 962€ 34€ 3 309€ 2 181€ 4 690€ 314€ 4 905€ 3 098€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
270 285€ 119 679€ 941 199€ 1 363 574€ 1 508 775€ 529 666€ 1 597 475€ 2 091 935€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 023 175 € 7 434 084 € 7 700 732 € 9 132 378 € 9 518 208 € 7 902 685 € 9 110 975 € 10 959 951 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
110 088€ 89 665€ 78 015€ 109 671€ 120 487€ 99 075€ 105 993€ 110 524€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 379 141€ 2 495 731€ 3 003 896€ 3 703 927€ 3 389 931€ 2 304 265€ 2 775 823€ 2 403 372€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 305 595 € 2 199 147 € 2 158 657 € 2 210 985 € 2 199 282 € 2 054 646 € 2 106 695 € 2 170 231 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 558 000€ 1 464 703€ 1 459 389€ 1 461 083€ 1 498 658€ 1 388 466€ 1 421 428€ 1 415 231€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
55 306€ 56 970€ 61 571€ 56 548€ 50 516€ 51 803€ 62 311€ 70 699€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
597 723€ 568 121€ 554 403€ 563 906€ 554 632€ 504 642€ 519 288€ 549 197€
19
E.4.
Sociálne náklady
94 566€ 109 353€ 83 294€ 129 448€ 95 476€ 109 735€ 103 668€ 135 104€
20
F.
Dane a poplatky
14 760€ 58 396€ 46 662€ 22 966€ -10 323€ 44 033€ 116 657€ 31 496€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
750 035€ 724 506€ 692 936€ 744 528€ 302 454€ 359 674€ 677 654€ 1 173 491€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
750 035€ 724 506€ 692 936€ 744 528€ 302 454€ 359 674€ 677 654€ 1 173 491€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
22 778€ 1 172€ 32 107€ 1 077€ 4 647€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
752 491€ 413 302€ 258 083€ 579 776€ 1 208 175€ 710 372€ -250 811€ 1 708 275€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-5 311 713€ 1 453 337€ 1 461 311€ 1 728 418€ 2 308 202€ 2 330 620€ 3 577 887€ 3 357 915€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 399 767 € 1 222 779 € 839 395 € 715 254 € 532 275 € 692 884 € 1 085 923 € 1 600 838 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 657 466 € 5 951 754 € 4 513 708 € 4 668 279 € 5 026 600 € 5 662 249 € 5 712 702 € 7 951 860 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
80 746 € 67 361 € 38 173 € 41 361 € 70 366 € 150 816 € 150 593 € 100 253 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
9 529 € 7 839 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
9 529€ 7 839€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
80 741 € 67 317 € 38 152 € 41 311 € 70 355 € 150 797 € 141 023 € 90 623 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
80 741€ 67 317€ 38 152€ 41 311€ 70 355€ 150 797€ 141 023€ 90 623€
42
XII.
Kurzové zisky
5€ 42€ 21€ 50€ 11€ 19€ 41€ 1 791€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
70 104 € 54 961 € 55 025 € 46 672 € 38 446 € 43 420 € 62 088 € 76 099 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
74€ 3€ 48€ 925€ 1 776€ 2 411€ 898€ 724€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
70 030€ 54 958€ 54 977€ 45 747€ 36 670€ 41 009€ 61 190€ 75 375€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
10 642 € 12 400 € -16 852 € -5 311 € 31 920 € 107 396 € 88 505 € 24 154 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 410 409 € 1 235 179 € 822 543 € 709 943 € 564 195 € 800 280 € 1 174 428 € 1 624 992 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
886 054 € 445 042 € 266 432 € 135 677 € -17 370 € 77 901 € 511 600 € 1 002 089 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
543 748€ 514 029€ 403 056€ 69 797€ 179 219€ 276 287€ 639 968€ 1 070 825€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
342 306€ -68 987€ -136 624€ 65 880€ -196 589€ -198 386€ -128 368€ -68 736€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 524 355 € 790 137 € 556 111 € 574 266 € 581 565 € 722 379 € 662 828 € 622 903 €