Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
56 441 309 € 50 460 091 € 34 180 117 € 35 577 963 € 58 790 297 € 57 017 929 € 50 584 311 € 49 187 296 € 54 033 366 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
22 531 200 € 952 050 € 308 € 1 540 € 2 776 € 0 € 1 168 € 2 444 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
796 824 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
15 267€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
781 557€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
76 026 € 308 € 1 540 € 2 776 € 0 € 1 168 € 2 444 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 096€ 308€ 1 540€ 2 776€ 0€ 1 168€ 2 444€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
7 930€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
22 531 200 € 79 200 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
22 531 200€ 79 200€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 275 374 € 42 346 788 € 34 123 443 € 35 521 105 € 58 784 522 € 57 011 313 € 50 568 668 € 49 170 517 € 54 025 693 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
23 384 370 € 18 281 779 € 18 020 865 € 32 215 448 € 30 940 336 € 27 751 848 € 25 965 410 € 27 932 210 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
23 384 370€ 18 281 779€ 18 020 865€ 32 215 448€ 30 940 336€ 27 751 848€ 25 965 410€ 27 932 210€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 449 883 € 686 980 € 634 135 € 1 062 194 € 656 883 € 660 464 € 449 761 € 888 626 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 449 883€ 686 980€ 634 135€ 1 062 194€ 656 883€ 660 464€ 449 761€ 888 626€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
17 220 004 € 17 234 652 € 15 150 152 € 16 731 480 € 25 505 548 € 24 966 007 € 21 695 784 € 22 545 654 € 25 199 036 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
16 281 744 € 17 213 086 € 15 051 144 € 16 176 023 € 25 504 498 € 24 943 833 € 21 695 784 € 22 429 044 € 25 122 426 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 760 973€ 5 617 405€ 36 814€ 172 494€ 748 293€ 1 581 147€ 1 377 176€ 1 952 091€ 2 547 698€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 520 771€ 11 595 681€ 15 014 330€ 16 003 529€ 24 756 205€ 23 362 686€ 20 318 608€ 20 476 953€ 22 574 728€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
76 610€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
930 324€ 98 132€ 552 964€ 15 361€ 116 610€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 936€ 21 566€ 876€ 2 493€ 1 050€ 6 813€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
55 370 € 277 883 € 4 532 € 134 625 € 1 332 € 448 087 € 460 572 € 209 692 € 5 821 €
072
B.V.1.
Peniaze
21€
073
B.V.2.
Účty v bankách
55 370€ 277 862€ 4 532€ 134 625€ 1 332€ 448 087€ 460 572€ 209 692€ 5 821€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 634 735 € 7 161 253 € 56 674 € 56 550 € 4 235 € 3 840 € 15 643 € 15 611 € 5 229 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
60 735€ 65 684€ 56 674€ 56 550€ 4 235€ 3 840€ 15 643€ 15 611€ 5 229€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
16 574 000€ 7 095 569€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
56 441 309 € 50 460 091 € 34 180 117 € 35 577 963 € 58 790 297 € 57 017 929 € 50 584 311 € 49 187 296 € 54 033 366 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
31 062 193 € 18 756 582 € 12 756 197 € 11 498 516 € 9 218 591 € 7 769 355 € 7 069 788 € 6 363 108 € 6 221 173 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
848 670 € 848 670 € 233 487 € 233 487 € 233 487 € 233 487 € 233 487 € 233 487 € 233 487 €
082
A.I.1
Základné imanie
848 670€ 848 670€ 233 487€ 233 487€ 233 487€ 233 487€ 233 487€ 233 487€ 233 487€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
14 931€ 14 931€ 14 931€ 14 931€ 14 931€ 14 931€ 14 931€ 14 931€ 14 931€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
90 514 € 90 514 € 28 996 € 28 996 € 28 996 € 28 996 € 28 996 € 28 996 € 28 996 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
90 514€ 90 514€ 28 996€ 28 996€ 28 996€ 28 996€ 28 996€ 28 996€ 28 996€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
17 802 467 € 16 311 776 € 11 221 102 € 8 941 177 € 7 491 941 € 6 792 375 € 6 085 694 € 5 943 759 € 4 067 360 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 802 467€ 16 311 776€ 11 221 102€ 8 941 177€ 7 491 941€ 6 792 375€ 6 085 694€ 5 943 759€ 4 067 360€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
12 305 611 € 1 490 691 € 1 257 681 € 2 279 925 € 1 449 236 € 699 566 € 706 680 € 141 935 € 1 876 399 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
25 379 116 € 31 703 509 € 21 423 920 € 24 079 447 € 49 571 706 € 49 248 574 € 43 514 523 € 42 824 188 € 47 812 193 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 979 476 € 70 € 3 € 366 € 98 € 39 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
70€ 3€ 366€ 98€ 39€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 979 476€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
156 946 € 11 243 € 10 492 € 10 492 € 11 298 € 11 343 € 10 301 € 6 679 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
156 946€ 11 243€ 10 492€ 10 492€ 11 298€ 11 343€ 10 301€ 6 679€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
20 767 561 € 28 034 502 € 19 458 405 € 21 812 569 € 46 754 237 € 47 664 149 € 41 997 880 € 41 333 272 € 45 291 551 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 324 635 € 15 883 529 € 10 437 140 € 7 472 239 € 10 601 190 € 15 263 123 € 16 152 898 € 10 666 242 € 10 537 492 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 788 742€ 12 795 009€ 9 919 775€ 7 327 879€ 10 206 509€ 14 923 628€ 16 038 747€ 10 654 400€ 10 406 364€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
535 893€ 3 088 520€ 517 365€ 144 360€ 394 681€ 339 495€ 114 151€ 11 842€ 131 128€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
13 813 681€ 10 433 064€ 8 404 190€ 31 694 767€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
13 664 467€ 34 760 113€ 25 089 810€ 29 617 283€ 33 823 630€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 856 086€ 229 426€ 8 957€ 8 227€ 8 465€ 8 425€ 8 527€ 8 382€ 8 379€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
568 538€ 174 610€ 7 428€ 8 077€ 6 893€ 6 418€ 6 197€ 6 118€ 6 345€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 204 621€ 1 288 744€ 600 690€ 659 559€ 1 377 526€ 691 348€ 740 398€ 1 035 155€ 915 637€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
25 129€ 50€ 68€ 50€ 92€ 68€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 126 066 € 3 511 958 € 1 854 646 € 2 255 983 € 2 541 540 € 1 573 034 € 1 505 245 € 1 480 615 € 1 380 904 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
217 334€ 7 205€ 4 385€ 4 676€ 4 401€ 4 502€ 205 355€ 148 457€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 126 066€ 3 294 624€ 1 847 441€ 2 251 598€ 2 536 864€ 1 568 633€ 1 500 743€ 1 275 260€ 1 232 447€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
506 013€ 33€ 99 623€ 37€ 265 339€ 54€ 55€ 1 133 059€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé