Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
95 048 161 € 123 198 288 € 96 110 567 € 90 599 631 € 79 870 469 € 69 118 584 € 57 762 039 € 63 136 753 € 57 610 329 € 53 907 666 € 55 770 492 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
884 130 € 984 971 € 2 692 255 € 3 002 097 € 2 943 912 € 3 562 564 € 3 156 591 € 5 983 780 € 5 790 055 € 3 080 384 € 4 189 159 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
134 076 € 101 759 € 255 058 € 279 539 € 216 386 € 324 384 € 528 351 € 817 591 € 852 690 € 411 140 € 466 660 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
84 631€ 57 831€ 201 573€ 44 683€ 68 401€ 77 721€ 79 505€ 142 394€ 197 438€ 231 610€ 415 719€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
43 303€ 33 966€ 32 771€ 32 750€ 144 796€ 243 370€ 366 719€ 656 852€ 636 206€ 108 257€ 34 825€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
6 142€ 9 962€ 20 714€ 202 106€ 3 189€ 3 293€ 82 127€ 18 345€ 19 046€ 71 273€ 16 116€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
750 054 € 883 212 € 1 156 843 € 1 442 204 € 1 447 172 € 1 957 826 € 1 347 886 € 1 319 147 € 1 243 524 € 1 544 244 € 1 322 499 €
012
A.II.1
Pozemky
317 220€ 317 220€ 317 220€ 317 220€ 317 220€ 317 220€ 317 220€ 317 220€ 317 220€ 317 220€ 317 220€
013
A.II.2
Stavby
38 061€ 50 784€ 121 354€ 331 164€ 276 119€ 362 481€ 161 950€ 325 555€ 489 160€ 617 252€ 758 318€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
384 745€ 500 774€ 704 019€ 777 969€ 821 647€ 1 225 060€ 778 991€ 645 294€ 425 756€ 420 774€ 232 620€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 028€ 14 434€ 14 250€ 15 851€ 32 186€ 53 065€ 89 725€ 31 078€ 11 388€ 188 998€ 14 341€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 280 354 € 1 280 354 € 1 280 354 € 1 280 354 € 1 280 354 € 3 847 042 € 3 693 841 € 1 125 000 € 2 400 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
1 280 354€ 1 280 354€ 1 280 354€ 1 280 354€ 1 280 354€ 3 847 042€ 3 693 841€ 1 125 000€ 2 400 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
89 520 902 € 116 632 718 € 87 992 719 € 81 989 354 € 76 289 495 € 64 759 302 € 54 113 897 € 54 116 798 € 50 018 844 € 48 911 195 € 50 225 178 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 067 761 € 1 271 122 € 674 489 € 808 705 € 1 320 424 € 1 648 988 € 1 580 163 € 1 584 796 € 564 242 € 429 720 € 514 155 €
035
B.I.1
Materiál
1 067 761€ 1 271 122€ 674 489€ 808 705€ 1 320 424€ 1 648 988€ 1 580 163€ 1 584 796€ 564 242€ 429 720€ 514 155€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
14 005 282 € 13 886 375 € 10 505 693 € 13 023 225 € 10 088 438 € 9 756 414 € 7 941 681 € 3 864 269 € 3 824 536 € 3 677 885 € 4 146 493 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
600 € 300 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
600€ 300€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
8 425 026€ 8 085 016€ 5 275 006€ 6 725 800€ 4 950 056€ 4 702 500€ 4 030 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 580 256€ 5 801 359€ 5 230 687€ 6 296 825€ 5 138 082€ 5 053 914€ 3 911 648€ 3 864 236€ 3 824 503€ 3 677 852€ 4 146 460€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 750 265 € 21 161 726 € 21 455 089 € 19 604 682 € 17 110 944 € 14 026 568 € 11 897 052 € 4 579 390 € 4 935 169 € 2 558 901 € 6 337 994 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 655 659 € 10 322 782 € 7 303 196 € 10 346 438 € 10 321 228 € 8 607 133 € 6 636 166 € 4 518 149 € 4 918 015 € 2 540 511 € 6 311 973 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 655 659€ 10 322 782€ 7 303 196€ 10 346 438€ 10 321 228€ 8 607 133€ 6 636 166€ 4 518 149€ 4 918 015€ 2 540 511€ 6 311 973€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
383 649€ 1 251 005€ 548 145€ 156€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 710 957€ 10 838 944€ 14 151 893€ 9 258 244€ 5 538 711€ 5 419 435€ 4 712 741€ 61 241€ 16 998€ 18 390€ 26 021€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
53 697 594 € 80 313 495 € 55 357 448 € 48 552 742 € 47 769 689 € 39 327 332 € 32 695 001 € 44 088 343 € 40 694 897 € 42 244 689 € 39 226 536 €
072
B.V.1.
Peniaze
91 157€ 40 045€ 55 364€ 72 764€ 30 458€ 36 794€ 63 204€ 79 197€ 65 068€ 80 374€ 72 552€
073
B.V.2.
Účty v bankách
53 606 437€ 80 273 450€ 55 302 084€ 48 479 978€ 47 739 231€ 39 290 538€ 32 631 797€ 44 009 146€ 40 629 829€ 42 164 315€ 39 153 984€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 643 129 € 5 580 599 € 5 425 593 € 5 608 180 € 637 062 € 796 718 € 491 551 € 3 036 175 € 1 801 430 € 1 916 087 € 1 356 155 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 030 991€ 3 538 510€ 4 033 073€ 4 505 922€ 17 530€ 29 919€ 4 909€ 2 319€ 1 976€ 6 304€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 436 061€ 1 894 725€ 1 344 020€ 1 053 758€ 613 629€ 753 631€ 476 068€ 1 064 697€ 1 050 472€ 420 897€ 827 193€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
176 077€ 147 364€ 48 500€ 48 500€ 5 903€ 13 168€ 10 574€ 1 969 159€ 748 982€ 1 488 886€ 528 962€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
95 048 161 € 123 198 288 € 96 110 567 € 90 599 631 € 79 870 469 € 69 118 584 € 57 762 039 € 63 136 753 € 57 610 329 € 53 907 666 € 55 770 492 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
32 122 043 € 58 580 646 € 41 080 593 € 25 658 490 € 19 943 139 € 16 024 019 € 15 435 213 € 16 880 357 € 14 185 805 € 18 854 606 € 13 712 347 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 700 000 € 1 700 000 € 1 700 000 € 1 700 000 € 1 700 000 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 € 365 133 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 1 700 000€ 365 133€ 365 133€ 365 133€ 365 133€ 365 133€ 365 133€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 € 1 420 193 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
1 420 193€ 1 420 193€ 1 420 193€ 1 420 193€ 1 420 193€ 1 420 193€ 1 420 193€ 1 420 193€ 1 420 193€ 1 420 193€ 1 420 193€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 668 722 € 1 668 722 € 2 085 109 € 2 085 109 € 2 085 109 € 3 005 962 € 1 973 001 € 3 313 360 € 4 921 766 € 8 776 027 € 8 701 692 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 668 722€ 1 668 722€ 2 085 109€ 2 085 109€ 2 085 109€ 3 005 962€ 1 973 001€ 3 313 360€ 4 921 766€ 8 776 027€ 8 701 692€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 763 396 € 29 739 145 € 16 996 981 € 10 820 928 € 7 285 115 € 3 132 836 € 2 358 671 € 1 983 714 € 178 885 € -1 200 488 € -4 640 309 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 763 396€ 29 739 145€ 16 996 981€ 10 820 928€ 7 285 115€ 3 132 836€ 2 358 671€ 1 983 714€ 68 529 246€ 67 149 873€ 63 710 052€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-68 350 361€ -68 350 361€ -68 350 361€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
24 569 732 € 24 052 586 € 18 878 310 € 9 632 260 € 7 452 722 € 8 099 895 € 9 318 215 € 9 797 957 € 7 299 828 € 9 493 741 € 7 865 638 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
37 264 252 € 40 548 821 € 34 628 237 € 44 723 826 € 33 685 895 € 34 686 540 € 26 239 047 € 25 562 431 € 25 220 043 € 24 187 516 € 29 646 682 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
150 098 € 176 951 € 160 706 € 215 120 € 169 311 € 2 132 796 € 4 129 712 € 6 082 474 € 8 070 851 € 10 061 528 € 12 032 525 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 964 000€ 3 968 000€ 5 972 000€ 7 976 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
9 990 000€ 11 984 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
150 098€ 176 951€ 160 706€ 215 120€ 169 311€ 168 796€ 161 712€ 110 474€ 94 851€ 71 528€ 48 525€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
519 379 € 854 392 € 587 178 € 609 726 € 34 368 € 40 149 € 34 859 € 26 343 € 23 537 € 21 280 € 21 185 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
519 379€ 854 392€ 587 178€ 609 726€ 34 368€ 40 149€ 34 859€ 26 343€ 23 537€ 21 280€ 21 185€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 280 032 € 25 111 413 € 20 736 054 € 22 422 227 € 17 067 880 € 17 648 634 € 14 117 751 € 13 101 903 € 12 618 140 € 9 847 779 € 13 211 975 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
15 014 356 € 15 685 924 € 13 830 274 € 15 180 281 € 10 084 890 € 10 285 219 € 7 907 538 € 6 264 213 € 6 601 269 € 4 385 453 € 5 511 334 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 014 356€ 15 685 924€ 13 830 274€ 15 180 281€ 10 084 890€ 10 285 219€ 7 907 538€ 6 264 213€ 6 601 269€ 4 385 453€ 5 511 334€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 964 000€ 2 004 000€ 2 004 000€ 2 004 000€ 2 014 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
314 535€ 257 406€ 254 619€ 802 952€ 234 820€ 205 709€ 205 812€ 145 251€ 184 747€ 115 472€ 114 420€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
413 513€ 360 708€ 340 985€ 343 470€ 303 010€ 285 212€ 246 718€ 180 588€ 172 112€ 164 060€ 166 379€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 132 830€ 4 082 331€ 1 679 227€ 2 641 195€ 877 783€ 1 268 700€ 485 177€ 1 323 057€ 608 570€ 456 109€ 2 712 454€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 404 798€ 4 725 044€ 4 630 949€ 3 454 329€ 3 603 377€ 3 599 794€ 3 268 506€ 3 184 794€ 3 037 442€ 4 726 685€ 4 707 388€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 314 743 € 14 404 604 € 13 144 299 € 21 476 753 € 16 414 336 € 14 864 961 € 7 956 725 € 6 351 711 € 4 507 515 € 4 256 929 € 4 380 865 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
226 331€ 355 007€ 382 806€ 272 718€ 231 108€ 207 243€ 186 350€ 145 934€ 131 307€ 150 428€ 167 924€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 088 412€ 14 049 597€ 12 761 493€ 21 204 035€ 16 183 228€ 14 657 718€ 7 770 375€ 6 205 777€ 4 376 208€ 4 106 501€ 4 212 941€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 461€ 132€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
25 661 866 € 24 068 821 € 20 401 737 € 20 217 315 € 26 241 435 € 18 408 025 € 16 087 779 € 20 693 965 € 18 204 481 € 10 865 544 € 12 411 463 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 111 696€ 2 279 422€ 1 170 834€ 1 416 392€ 3 765 777€ 474 903€ 412 496€ 245 267€ 87 731€ 124 709€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
23 371 477€ 20 190 350€ 17 824 999€ 16 725 187€ 21 079 933€ 16 971 671€ 15 079 734€ 19 435 554€ 16 785 520€ 10 230 938€ 11 662 385€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 178 693€ 1 599 049€ 1 405 904€ 2 075 736€ 1 395 725€ 961 451€ 595 549€ 1 013 144€ 1 331 230€ 509 897€ 749 078€