Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
88 954 571 € 99 671 135 € 82 148 417 € 74 785 954 € 64 008 382 € 1 601 840 € 1 168 406 € 1 431 544 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
166 770 € 195 667 € 230 153 € 313 390 € 361 617 € 298 958 € 10 011 € 38 387 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
76 988 € 110 047 € 192 867 € 275 686 € 358 505 € 294 096 €
005
A.I.2
Software
76 988€ 110 047€ 192 867€ 275 686€ 358 505€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
294 096€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
89 782 € 85 620 € 37 286 € 37 704 € 3 112 € 4 862 € 10 011 € 38 387 €
013
A.II.2
Stavby
7 253€ 4 941€ 5 558€ 3 944€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
79 751€ 41 737€ 31 728€ 33 760€ 3 112€ 4 862€ 10 011€ 38 387€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 778€ 38 942€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
88 296 755 € 98 959 556 € 81 721 801 € 73 944 065 € 63 585 928 € 1 299 036 € 1 152 692 € 1 386 614 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
30 075 299 € 28 135 944 € 27 464 373 € 21 429 367 € 16 555 059 €
036
B.I.5
Tovar
30 075 299€ 28 135 944€ 27 464 373€ 21 429 367€ 16 555 059€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 458 270 € 2 063 804 € 3 161 699 € 1 991 572 € 1 140 605 € 917 389 € 525 847 € 850 012 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
13 138€ 5 816€ 664€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
911 573€ 525 183€ 850 012€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 445 132€ 2 063 804€ 3 161 699€ 1 991 572€ 1 140 605€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
55 539 477 € 68 434 721 € 48 411 960 € 47 676 365 € 44 612 763 € 381 069 € 626 513 € 461 581 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
50 513 160€ 61 918 102€ 44 516 795€ 42 079 661€ 42 014 953€ 235€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
369 457€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
594 400€ 458 762€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
11 377€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 716 815€ 6 079 119€ 3 521 827€ 5 387 712€ 2 524 391€ 32 113€ 2 819€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
309 502€ 437 500€ 373 338€ 208 992€ 73 419€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
223 709 € 325 087 € 2 683 769 € 2 846 761 € 1 277 501 € 578 € 332 € 75 021 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 700€ 28 627€ 15 630€ 13 800€ 1 190€ 578€ 332€ 80€
057
B.IV.2
Účty v bankách
222 009€ 296 460€ 2 668 139€ 2 832 961€ 1 276 311€ 74 941€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
491 046 € 515 912 € 196 463 € 528 499 € 60 837 € 3 846 € 5 703 € 6 543 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 703€ 6 543€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 162€ 13 120€ 6 073€ 4 397€ 2 473€ 3 846€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
475 884€ 502 792€ 190 390€ 524 102€ 58 364€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
88 954 571 € 99 671 135 € 82 148 417 € 74 785 954 € 64 008 382 € 1 601 840 € 1 168 406 € 1 431 544 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 155 913 € 5 849 257 € 5 393 994 € 991 809 € 1 200 612 € 1 226 486 € 1 135 798 € 1 364 470 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 981 € 440 981 € 440 981 €
069
A.I.1
Základné imanie
440 982€ 440 982€ 440 982€ 440 982€ 440 982€ 440 981€ 440 981€ 440 981€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 € 6 275 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
6 275€ 6 275€ 6 275€ 6 275€ 6 275€ 6 275€ 6 275€ 6 275€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
44 098€ 44 098€ 44 098€ 44 098€ 44 098€ 44 098€ 44 098€ 44 098€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 353 901 € 500 454 € 532 359 € 709 257 € 741 147 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 594 594€ 741 147€ 741 147€ 741 147€ 741 147€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-240 693€ -240 693€ -208 788€ -31 890€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080 +084+088+121)])
8 310 657 € 4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 € 873 116 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
74 447 551 € 93 678 687 € 76 727 696 € 73 499 447 € 62 807 770 € 375 354 € 32 608 € 67 074 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
10 167 553 € 8 975 399 € 14 068 934 € 8 523 643 € 8 325 649 € 34 342 € 23 502 € 28 461 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 599€ 14 324€ 10 263€ 7 304€ 3 541 022€ 34 342€ 23 502€ 28 461€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
642 582€ 528 685€ 843 705€ 971 130€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 513 372€ 8 432 390€ 13 214 966€ 7 545 209€ 4 784 627€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
702 € 98 € 1 532 € 2 230 € 2 123 € 176 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
702€ 98€ 1 532€ 2 230€ 2 123€ 176€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
64 279 296 € 84 703 288 € 62 658 664 € 64 974 272 € 54 479 891 € 341 012 € 6 983 € 38 437 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
38 507 937€ 41 239 309€ 38 298 054€ 28 158 474€ 16 702 445€ 309 872€ 5 918€ 6 394€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
23 404 868€ 43 460 552€ 22 899 086€ 36 541 911€ 36 859 635€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
20€ 3 143€ 1 914€ 2 145€ 764€ 1 744€ 1 065€ 1 483€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
284€ 304€ 140€ 140€ 2 166€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 366 471€ 1 459 306€ 271 602€ 916 907€ 27 230€ 30 560€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
351 107 € 143 191 € 26 727 € 294 698 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
351 107€ 143 191€ 26 727€ 294 698€