Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
88 954 571 € 99 671 135 € 82 148 417 € 74 785 954 € 64 008 382 € 1 601 840 € 1 168 406 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
166 770 € 195 667 € 230 153 € 313 390 € 361 617 € 298 958 € 10 011 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
76 988 € 110 047 € 192 867 € 275 686 € 358 505 € 294 096 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
76 988€ 110 047€ 192 867€ 275 686€ 358 505€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
294 096€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
89 782 € 85 620 € 37 286 € 37 704 € 3 112 € 4 862 € 10 011 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
7 253€ 4 941€ 5 558€ 3 944€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
79 751€ 41 737€ 31 728€ 33 760€ 3 112€ 4 862€ 10 011€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 778€ 38 942€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
88 296 755 € 98 959 556 € 81 721 801 € 73 944 065 € 63 585 928 € 1 299 036 € 1 152 692 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
30 075 299 € 28 135 944 € 27 464 373 € 21 429 367 € 16 555 059 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
30 075 299€ 28 135 944€ 27 464 373€ 21 429 367€ 16 555 059€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 458 270 € 2 063 804 € 3 161 699 € 1 991 572 € 1 140 605 € 917 389 € 525 847 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
13 138 € 5 816 € 664 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 816€ 664€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 138€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
911 573€ 525 183€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 445 132€ 2 063 804€ 3 161 699€ 1 991 572€ 1 140 605€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
55 539 477 € 68 434 721 € 48 411 960 € 47 676 365 € 44 612 763 € 381 069 € 626 513 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
50 513 160 € 61 918 102 € 44 516 795 € 42 079 661 € 42 014 953 € 235 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
35 649 160€ 43 753 231€ 21 805 667€ 24 266 175€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 864 000€ 18 164 871€ 22 711 128€ 17 813 486€ 42 014 953€ 235€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
369 457€ 594 400€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
11 377€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 716 815€ 6 079 119€ 3 521 827€ 5 387 712€ 2 524 391€ 32 113€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
309 502€ 437 500€ 373 338€ 208 992€ 73 419€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
223 709 € 325 087 € 2 683 769 € 2 846 761 € 1 277 501 € 578 € 332 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 700€ 28 627€ 15 630€ 13 800€ 1 190€ 578€ 332€
073
B.V.2.
Účty v bankách
222 009€ 296 460€ 2 668 139€ 2 832 961€ 1 276 311€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
491 046 € 515 912 € 196 463 € 528 499 € 60 837 € 3 846 € 5 703 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 162€ 13 120€ 6 073€ 4 397€ 2 473€ 3 846€ 5 703€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
475 884€ 502 792€ 190 390€ 524 102€ 58 364€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
88 954 571 € 99 671 135 € 82 148 417 € 74 785 954 € 64 008 382 € 1 601 840 € 1 168 406 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 155 913 € 5 849 257 € 5 393 994 € 991 809 € 1 200 612 € 1 226 486 € 1 135 798 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 982 € 440 981 € 440 981 €
082
A.I.1
Základné imanie
440 982€ 440 982€ 440 982€ 440 982€ 440 982€ 440 981€ 440 981€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 275€ 6 275€ 6 275€ 6 275€ 6 275€ 6 275€ 6 275€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 € 44 098 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
44 098€ 44 098€ 44 098€ 44 098€ 44 098€ 44 098€ 44 098€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 353 901 € 500 454 € 532 359 € 709 257 € 741 147 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 594 594€ 741 147€ 741 147€ 741 147€ 741 147€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-240 693€ -240 693€ -208 788€ -31 890€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 310 657 € 4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
74 447 551 € 93 678 687 € 76 727 696 € 73 499 447 € 62 807 770 € 375 354 € 32 608 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
702 € 98 € 1 532 € 2 230 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
702€ 98€ 1 532€ 2 230€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
642 582 € 528 685 € 843 705 € 971 130 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
642 582€ 528 685€ 843 705€ 971 130€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
64 279 296 € 84 703 288 € 62 658 664 € 64 974 272 € 54 479 891 € 341 012 € 9 106 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
38 507 937 € 41 239 309 € 38 298 054 € 28 158 474 € 16 702 445 € 309 872 € 5 918 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
22 433 919€ 27 567 583€ 23 886 225€ 18 492 371€ 309 872€ 5 918€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
16 074 018€ 13 671 726€ 14 411 829€ 9 666 103€ 16 702 445€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
23 404 868€ 43 460 552€ 22 899 086€ 36 541 911€ 36 859 635€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20€ 3 143€ 1 914€ 2 145€ 764€ 1 744€ 1 065€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
284€ 304€ 140€ 140€ 2 166€ 2 123€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 366 471€ 1 459 306€ 271 602€ 916 907€ 27 230€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 524 971 € 8 446 714 € 13 225 229 € 7 552 513 € 8 325 649 € 34 342 € 23 502 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 599€ 14 324€ 10 263€ 7 304€ 3 541 022€ 34 342€ 23 502€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 513 372€ 8 432 390€ 13 214 966€ 7 545 209€ 4 784 627€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
351 107 € 143 191 € 26 727 € 294 698 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
351 107€ 143 191€ 26 727€ 294 698€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé