Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
307 819 549€ 234 325 114€ 237 287 451€ 210 298 370€ 187 383 315€ 151 257 663€ 91 671 684€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
316 032 441 € 241 824 690 € 244 762 085 € 215 541 896 € 191 149 113 € 154 887 015 € 101 940 263 € 1 401 428 € 1 311 452 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
307 819 549€ 234 325 114€ 237 287 451€ 210 298 370€ 187 383 315€ 151 257 663€ 91 671 684€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 397 011€ 1 296 525€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
8 682 040€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 338€ 6 374€ 48 907€ 6 189€ 18 239€ 4 417€ 10 490€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 209 554€ 7 493 202€ 7 425 727€ 5 237 337€ 3 765 798€ 3 611 113€ 1 586 539€ 4 437€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
307 292 170 € 234 870 621 € 233 687 517 € 209 176 242 € 185 147 641 € 154 406 894 € 101 620 261 € 440 932 € 458 681 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
269 971 237€ 203 659 682€ 200 628 439€ 183 023 513€ 154 479 832€ 127 555 492€ 88 750 684€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 809 011€ 3 558 431€ 3 129 865€ 2 537 695€ 2 387 376€ 2 422 756€ 782 775€ 19 130€ 21 191€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-15 943€ -295 000€ 336 999€ -191 005€ -9 097€ 56 440€ 397 204€
14
D.
Služby
30 640 076€ 25 423 177€ 27 369 270€ 22 263 065€ 26 657 272€ 21 511 882€ 10 644 918€ 92 852€ 95 505€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
493 920 € 499 190 € 545 881 € 548 643 € 523 655 € 397 563 € 326 149 € 319 308 € 312 239 €
16
E.1.
Mzdové náklady
358 765€ 361 793€ 396 821€ 401 012€ 380 134€ 289 166€ 236 665€ 227 928€ 228 079€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
129 130€ 131 468€ 142 554€ 141 468€ 137 723€ 104 772€ 86 164€ 86 031€ 78 478€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 025€ 5 929€ 6 506€ 6 163€ 5 798€ 3 625€ 3 320€ 5 349€ 5 682€
20
F.
Dane a poplatky
428€ 405€ 760€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
96 071€ 97 532€ 117 813€ 96 513€ 93 060€ 92 298€ 61 676€ 9 185€ 18 789€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
96 071€ 97 532€ 117 813€ 96 513€ 93 060€ 92 298€ 61 676€ 9 185€ 18 789€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 643€ 5 690€ 44 320€ 5 926€ 9 587€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 120€ 8 482€ 2 820€ 28 214€ 30 668€ 60 497€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 294 035€ 1 913 437€ 1 512 110€ 863 678€ 984 875€ 2 309 538€ 656 855€ 52€ 610€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 740 271 € 6 954 069 € 11 074 568 € 6 365 654 € 6 001 472 € 480 121 € 320 002 € 960 496 € 852 771 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 415 168 € 1 978 824 € 5 822 878 € 2 665 102 € 3 867 932 € -288 907 € -221 857 € 1 285 029 € 1 179 829 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
37 320 € 90 154 € 56 638 € 199 405 € 313 106 € 798 589 € 682 341 € 146 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
144 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
144€
42
XII.
Kurzové zisky
37 320€ 90 154€ 56 638€ 199 405€ 313 106€ 798 589€ 682 341€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 040 180 € 724 291 € 317 887 € 188 069 € 577 560 € 1 121 182 € 1 032 898 € 5 585 € 6 688 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 915 € 24 362 € 45 899 € 45 342 € 40 331 € 44 216 € 22 239 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
15 915€ 24 362€ 45 899€ 45 342€ 40 331€ 44 216€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22 239€
52
O.
Kurzové straty
999 170€ 679 940€ 252 618€ 123 308€ 514 998€ 1 049 487€ 991 533€ 12€ 45€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 095€ 19 989€ 19 370€ 19 419€ 22 231€ 27 479€ 19 126€ 5 573€ 6 643€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 002 860 € -634 137 € -261 249 € 11 336 € -264 454 € -322 593 € -350 557 € -5 439 € -6 688 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 737 411 € 6 319 932 € 10 813 319 € 6 376 990 € 5 737 018 € 157 528 € -30 555 € 955 057 € 846 083 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 955 669 € 1 634 875 € 2 502 662 € 1 519 542 € 1 366 738 € 366 331 € 1 335 € 219 925 € 201 639 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 308 403€ 1 910 244€ 2 883 989€ 421 647€ 2 536 864€ 1 217 298€ 1 135 925€ 219 925€ 201 639€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-352 734€ -275 369€ -381 327€ 1 097 895€ -1 170 126€ -850 967€ -1 134 590€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 781 742 € 4 685 057 € 8 310 657 € 4 857 448 € 4 370 280 € -208 803 € -31 890 € 735 132 € 644 444 €