Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HTC INVESTMENTS a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
77 593 959 € 91 512 028 € 80 506 685 € 76 957 993 € 75 487 996 € 76 404 577 € 75 760 977 € 76 429 004 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
62 212 752 € 78 232 605 € 70 269 258 € 70 830 855 € 71 024 519 € 69 407 382 € 67 004 969 € 68 610 800 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 960 105 € 10 259 122 € 11 645 900 € 12 151 949 € 11 941 583 € 11 956 467 € 12 463 773 € 12 999 769 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
8 654 461€ 9 953 478€ 10 461 534€ 10 958 869€ 11 472 583€ 11 956 467€ 12 463 773€ 12 999 769€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
305 644€ 305 644€ 1 184 366€ 1 193 080€ 469 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
597 824 € 272 469 € 274 294 € 6 229 € 5 295 € 6 861 € 8 427 € 7 352 €
012
A.II.1
Pozemky
439 728€ 117 857€ 117 857€
013
A.II.2
Stavby
131 018€ 138 297€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 078€ 16 315€ 2 461€ 3 729€ 5 295€ 6 861€ 8 427€ 7 352€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
153 976€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
52 654 823 € 67 701 014 € 58 349 064 € 58 672 677 € 59 077 641 € 57 444 054 € 54 532 769 € 55 603 679 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
44 061 722€ 58 970 322€ 58 342 677€ 57 349 730€ 55 803 058€ 55 751 777€ 53 668 179€ 54 152 397€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
485 412€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 347€ 1 347€ 1 347€ 1 347€ 1 347€ 1 347€ 857 954€ 959 234€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
8 729 345€ 1 321 600€ 3 264 600€ 1 684 294€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
8 591 754€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
5 040€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
8 636€ 6 636€ 6 636€ 6 636€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
15 240 113 € 12 377 303 € 10 099 585 € 6 126 553 € 4 461 834 € 6 992 713 € 8 748 618 € 7 808 784 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
37 € 351 954 € 508 147 € 40 € 40 € 68 €
035
B.I.1
Materiál
37€ 40€ 40€ 68€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
351 954€ 508 147€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
205 087 € 3 421 217 € 121 012 € 582 824 € 163 557 € 382 713 € 711 752 € 877 837 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
52 510 € 2 137 878 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 137 878€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
52 510€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
152 577€ 885 000€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
34 439€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
398 339€ 121 012€ 582 824€ 163 557€ 382 713€ 677 313€ 877 837€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 780 837 € 8 205 948 € 5 037 794 € 5 433 516 € 3 289 627 € 4 225 240 € 7 599 779 € 6 186 627 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 576 045 € 1 771 040 € 112 689 € 174 022 € 445 202 € 114 874 € 352 956 € 33 624 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 504 659€ 1 770 608€ 92 733€ 174 022€ 352 421€ 78 836€ 347 590€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 071 386€ 432€ 19 956€ 92 781€ 36 038€ 5 366€ 33 624€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
6 305 626€ 3 513 927€ 1 119 404€ 2 357 427€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 048 014€ 4 109 179€ 6 863 250€ 4 273 002€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 865€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
78 303€ 7 468€ 5 000€ 201 696€ 1 187€ 424 590€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 820 863€ 2 913 513€ 3 800 701€ 2 886 202€ 1 594 715€ 383 573€ 1 455 411€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 254 152 € 398 184 € 4 432 632 € 110 213 € 1 008 610 € 2 384 720 € 437 087 € 744 252 €
072
B.V.1.
Peniaze
561€ 627€ 13 379€ 1 371€ 996€ 612€ 698€ 357€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 253 591€ 397 557€ 4 419 253€ 108 842€ 1 007 614€ 2 384 108€ 436 389€ 743 895€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
141 094 € 902 120 € 137 842 € 585 € 1 643 € 4 482 € 7 390 € 9 420 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
133€ 18€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
140 961€ 902 102€ 137 842€ 585€ 1 643€ 1 902€ 5 269€ 7 747€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 580€ 2 121€ 1 673€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
77 593 959 € 91 512 028 € 80 506 685 € 76 957 993 € 75 487 996 € 76 404 577 € 75 760 977 € 76 429 004 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
73 854 913 € 88 626 565 € 73 567 582 € 74 696 728 € 74 775 967 € 76 135 955 € 75 211 837 € 75 526 620 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 096 936 € 15 096 936 € 15 096 936 € 15 096 936 € 15 096 936 € 15 096 936 € 15 096 936 € 15 096 936 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 096 936€ 15 096 936€ 15 096 936€ 15 096 936€ 15 096 936€ 15 096 936€ 15 096 936€ 15 096 936€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
14 800 693€ 14 800 693€ 14 800 693€ 14 800 693€ 14 800 693€ 14 800 693€ 14 800 693€ 14 800 693€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 212 380€ 2 212 380€ 2 212 380€ 2 212 380€ 2 212 380€ 2 212 380€ 2 212 380€ 2 212 380€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 019 387 € 3 019 387 € 3 019 387 € 3 019 387 € 3 019 387 € 3 019 387 € 3 019 387 € 3 019 387 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 019 387€ 3 019 387€ 3 019 387€ 3 019 387€ 3 019 387€ 3 019 387€ 3 019 387€ 3 019 387€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
275 470 € 275 470 € 275 470 € 275 470 € 275 470 € 275 470 € 275 470 € 275 470 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
275 470€ 275 470€ 275 470€ 275 470€ 275 470€ 275 470€ 275 470€ 275 470€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
38 225 069 € 38 162 716 € 37 765 763 € 38 046 702 € 34 765 206 € 35 982 872 € 35 636 157 € 38 149 838 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
60 499 739€ 60 437 386€ 60 040 433€ 60 321 372€ 57 039 876€ 58 257 542€ 57 910 827€ 60 424 508€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-22 274 670€ -22 274 670€ -22 274 670€ -22 274 670€ -22 274 670€ -22 274 670€ -22 274 670€ -22 274 670€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
224 978 € 15 058 983 € 396 953 € 1 245 160 € 4 605 895 € 4 748 217 € 4 170 814 € 1 971 916 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 739 036 € 2 885 463 € 6 939 103 € 2 261 265 € 712 029 € 268 622 € 549 140 € 902 384 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 511 € 2 585 € 2 491 € 2 404 € 2 179 € 2 000 € 1 854 € 1 630 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 511€ 2 585€ 2 491€ 2 404€ 2 179€ 2 000€ 1 854€ 1 630€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
14 076 € 12 285 € 7 710 € 6 398 € 6 476 € 6 636 € 6 244 € 4 263 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
14 076€ 12 285€ 7 710€ 6 398€ 6 476€ 6 636€ 6 244€ 4 263€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 648 475 € 2 795 063 € 6 867 741 € 2 187 950 € 647 834 € 206 226 € 484 286 € 828 071 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 935 € 253 735 € 1 595 342 € 1 497 907 € 348 737 € 34 169 € 67 876 € 87 089 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
133€ 979€ 1 553 442€ 1 492 202€ 10 970€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
329 079€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 802€ 252 756€ 41 900€ 5 705€ 19 658€ 34 169€ 56 906€ 87 089€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 614 889€ 2 487 080€ 5 257 058€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
288 675€ 401 189€ 726 806€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
328 303€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 254€ 9 644€ 7 896€ 5 827€ 5 691€ 6 449€ 6 405€ 7 711€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 772€ 6 691€ 5 225€ 3 457€ 3 720€ 4 246€ 4 219€ 4 642€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 625€ 37 913€ 2 220€ 352 456€ 1 011€ 161 362€ 4 597€ 1 823€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
73 974 € 75 530 € 61 161 € 64 513 € 55 540 € 53 760 € 56 756 € 68 420 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 056€ 4 653€ 4 777€ 4 737€ 3 406€ 2 237€ 27 707€ 39 371€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
70 918€ 70 877€ 56 384€ 59 776€ 52 134€ 51 523€ 29 049€ 29 049€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
10€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé