Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
01.07.2013
30.06.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 435 244 € 12 928 977 € 14 558 007 € 20 230 163 € 15 637 682 € 17 826 387 € 15 986 375 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
126 403 € 109 525 € 25 790 € 29 009 € 34 274 € 46 445 € 71 422 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
122 088 € 105 210 € 21 475 € 24 694 € 29 959 € 42 130 € 67 107 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 003€ 1 936€ 2 640€ 3 344€ 48€ 10 989€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
100 962€ 82 241€ 18 835€ 21 350€ 29 959€ 42 082€ 56 118€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
16 123€ 21 033€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 315 € 4 315 € 4 315 € 4 315 € 4 315 € 4 315 € 4 315 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
4 315€ 4 315€ 4 315€ 4 315€ 4 315€ 4 315€ 4 315€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 281 471 € 12 784 912 € 14 496 627 € 20 171 187 € 15 498 976 € 17 744 999 € 15 914 953 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
86 100 € 40 541 € 69 989 € 107 485 € 243 811 € 192 009 € 146 607 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
86 100€ 40 541€ 69 989€ 107 485€ 243 811€ 192 009€ 146 607€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 195 371 € 12 744 371 € 14 401 790 € 20 028 683 € 15 149 285 € 17 506 295 € 13 453 159 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 570 129 € 5 070 455 € 3 972 071 € 4 104 117 € 2 257 835 € 3 050 067 € 3 889 923 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
262 775€ 328 184€ 70 415€ 97 954€ 79 551€ 117 829€ 198 021€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 307 354€ 4 742 271€ 3 901 656€ 4 006 163€ 2 178 284€ 2 932 238€ 3 691 902€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
10 593 395€ 7 654 472€ 10 421 501€ 15 902 619€ 12 884 075€ 14 450 871€ 9 554 502€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
31 847€ 19 444€ 8 218€ 21 947€ 7 375€ 5 357€ 8 734€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
24 848 € 35 019 € 105 880 € 46 695 € 2 315 187 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 443€
073
B.V.2.
Účty v bankách
24 848€ 35 019€ 105 880€ 41 252€ 2 315 187€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
27 370 € 34 540 € 35 590 € 29 967 € 104 432 € 34 943 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 370€ 34 540€ 35 590€ 29 967€ 104 432€ 34 943€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 435 244 € 12 928 977 € 14 558 007 € 20 230 163 € 15 637 682 € 17 826 387 € 15 986 375 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 937 583 € 3 285 001 € 3 976 781 € 8 379 952 € 7 670 900 € 6 495 081 € 5 388 051 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 048 928 € 1 048 928 € 1 048 928 € 1 048 928 € 1 048 928 € 1 048 928 € 1 048 928 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 048 928€ 1 048 928€ 1 048 928€ 1 048 928€ 1 048 928€ 1 048 928€ 1 048 928€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
10 246€ 10 246€ 10 246€ 10 246€ 10 246€ 10 246€ 10 246€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 489€ 10 489€ 10 489€ 10 489€ 10 489€ 10 489€ 10 489€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
205 736 € 205 736 € 205 736 € 205 736 € 205 736 € 205 736 € 205 736 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
205 736€ 205 736€ 205 736€ 205 736€ 205 736€ 205 736€ 205 736€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 009 602 € 701 382 € 1 104 553 € 6 395 501 € 5 219 682 € 4 112 652 € 3 348 034 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 009 602€ 701 382€ 1 104 553€ 6 395 501€ 5 219 682€ 4 112 652€ 3 348 034€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 652 582 € 1 308 220 € 1 596 829 € 709 052 € 1 175 819 € 1 107 030 € 764 618 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 497 661 € 9 643 976 € 10 581 226 € 11 850 211 € 7 966 782 € 11 331 306 € 10 598 324 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
27 318 € 26 419 € 33 050 € 32 166 € 30 731 € 48 978 € 57 692 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
27 318€ 26 419€ 33 050€ 32 166€ 30 731€ 48 978€ 57 692€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 182 549 € 9 394 075 € 10 289 450 € 10 788 285 € 7 737 758 € 9 581 905 € 9 836 070 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 266 361 € 7 921 020 € 8 754 142 € 9 177 776 € 6 450 779 € 8 001 156 € 8 608 359 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 344 190€ 3 854 360€ 5 045 601€ 5 982 919€ 2 043 070€ 4 706 243€ 5 277 141€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 922 171€ 4 066 660€ 3 708 541€ 3 194 857€ 4 407 709€ 3 294 913€ 3 331 218€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
165 913€ 90 958€ 95 811€ 107 997€ 99 311€ 134 575€ 102 040€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
74 792€ 58 993€ 50 802€ 49 080€ 51 431€ 50 778€ 57 212€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 671 314€ 1 323 104€ 1 388 695€ 1 453 432€ 1 136 237€ 1 395 396€ 1 068 459€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 169€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
255 563 € 134 966 € 258 480 € 492 473 € 198 099 € 960 061 € 702 939 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
255 563€ 134 966€ 258 480€ 492 473€ 198 099€ 960 061€ 702 939€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
32 231€ 88 516€ 246€ 537 287€ 194€ 740 362€ 1 623€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé