Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
21 006 462 € 15 032 603 € 14 276 799 € 15 653 689 € 19 401 482 € 20 431 592 € 22 077 868 € 22 650 961 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 278 204 € 1 244 547 € 1 439 717 € 1 657 717 € 1 754 223 € 1 961 603 € 2 122 150 € 2 407 399 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
689 € 939 € 6 269 € 10 266 € 19 402 € 39 851 € 35 293 € 4 489 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
689€ 939€ 6 269€ 10 266€ 19 402€ 39 851€ 35 293€ 4 489€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 272 515 € 1 243 608 € 1 433 448 € 1 647 451 € 1 734 821 € 1 921 752 € 2 086 857 € 2 402 910 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
98 398€ 96 355€ 121 782€ 147 209€ 172 721€ 198 603€ 225 062€ 253 438€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 109 967€ 1 147 253€ 1 311 666€ 1 427 065€ 1 515 733€ 1 674 060€ 1 835 625€ 2 135 315€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
64 150€ 0€ 0€ 73 177€ 46 367€ 49 089€ 26 170€ 14 157€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 005 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 005 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
18 709 798 € 13 710 097 € 12 759 545 € 13 917 588 € 17 624 696 € 18 441 003 € 19 873 569 € 20 211 044 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 12 028 € 12 028 € 11 307 € 11 307 € 11 307 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 12 028€ 12 028€ 11 307€ 11 307€ 11 307€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
515 813 € 2 811 € 30 084 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
515 813€ 2 811€ 30 084€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 767 898 € 9 080 794 € 9 071 740 € 8 575 935 € 10 664 254 € 10 846 189 € 11 178 308 € 11 905 206 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 098 755 € 8 454 574 € 8 543 073 € 7 763 714 € 9 446 919 € 9 969 650 € 10 314 750 € 11 470 773 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
94 172€ 24 781€ 23 300€ 20 637€ 9 616€ 35 649€ 2 724 801€ 3 298 964€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 004 583€ 8 429 793€ 8 519 773€ 7 743 077€ 9 437 303€ 9 934 001€ 7 589 949€ 8 171 809€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
160 455€ 47 416€ 1 200€ 68 537€ 643 134€ 909€ 248 695€ 21 730€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 508 688€ 578 804€ 527 467€ 743 684€ 574 201€ 875 630€ 614 863€ 412 703€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 426 087 € 4 617 275 € 3 675 777 € 5 330 346 € 6 949 135 € 7 583 507 € 8 692 450 € 8 275 754 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 647€ 14 832€ 14 877€ 23 847€ 31 889€ 48 266€ 23 576€ 41 974€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 418 440€ 4 602 443€ 3 660 900€ 5 306 499€ 6 917 246€ 7 535 241€ 8 668 874€ 8 233 780€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
18 460 € 77 959 € 77 537 € 78 384 € 22 563 € 28 986 € 82 149 € 32 518 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
82 149€ 32 518€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
18 460€ 77 959€ 77 537€ 78 384€ 22 563€ 28 986€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
21 006 462 € 15 032 603 € 14 276 799 € 15 653 689 € 19 401 482 € 20 431 592 € 22 077 868 € 22 650 961 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 206 494 € 2 556 486 € 2 258 100 € 2 454 037 € 3 059 899 € 1 577 217 € 1 744 781 € 2 013 352 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 € 13 280 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€ 13 280€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
14 425€ 14 425€ 14 425€ 14 425€ 14 425€ 14 425€ 14 425€ 14 425€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
111 090 € 111 090 € 111 090 € 111 090 € 111 090 € 111 090 € 111 090 € 111 090 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
111 090€ 111 090€ 111 090€ 111 090€ 111 090€ 111 090€ 111 090€ 111 090€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 438 422 € 1 438 422 € 1 438 422 € 1 438 422 € 1 438 422 € 1 605 985 € 1 874 558 € 2 010 583 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 438 422€ 1 438 422€ 1 438 422€ 1 438 422€ 1 438 422€ 1 605 985€ 1 874 558€ 2 010 583€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 629 277 € 979 269 € 680 883 € 876 820 € 1 482 682 € -167 563 € -268 572 € -136 026 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 799 968 € 12 476 117 € 12 018 699 € 13 199 652 € 16 341 583 € 18 854 375 € 20 333 087 € 20 637 609 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 906 € 88 694 € 77 470 € 37 717 € 31 908 € 20 452 € 13 440 € 9 194 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 906€ 7 279€ 3 120€ 16 796€ 13 568€ 15 335€ 13 440€ 9 194€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 81 415€ 74 350€ 20 921€ 18 340€ 5 117€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
261 639 € 262 252 € 237 132 € 180 815 € 128 700 € 185 700 € 240 034 € 223 629 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
261 639€ 262 252€ 237 132€ 180 815€ 128 700€ 185 700€ 240 034€ 223 629€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 754 794 € 10 903 254 € 10 588 102 € 11 755 425 € 14 943 849 € 15 882 280 € 14 672 371 € 13 639 694 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
13 268 919 € 9 964 382 € 9 726 880 € 10 831 298 € 13 953 079 € 14 304 394 € 14 000 337 € 12 892 303 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
15 486€ 27 108€ 3 461€ 33 403€ 599 223€ 11 265€ 521 238€ 419 081€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
13 253 433€ 9 937 274€ 9 723 419€ 10 797 895€ 13 353 856€ 14 293 129€ 13 479 099€ 12 473 222€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 005 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
439 091€ 359 210€ 323 063€ 313 013€ 305 802€ 355 367€ 302 112€ 307 175€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
293 919€ 240 710€ 219 925€ 205 510€ 210 293€ 220 997€ 207 671€ 201 726€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
300 673€ 119 658€ 106 026€ 138 438€ 229 713€ 890 657€ 60 062€ 231 257€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
447 192€ 219 294€ 212 208€ 267 166€ 244 962€ 110 865€ 102 189€ 7 233€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 781 629 € 1 221 917 € 1 115 995 € 1 225 695 € 1 237 126 € 2 765 943 € 5 407 242 € 6 765 092 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
71 042€ 72 833€ 103 786€ 90 953€ 78 101€ 84 782€ 4 576 317€ 5 898 490€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 710 587€ 1 149 084€ 1 012 209€ 1 134 742€ 1 159 025€ 2 681 161€ 830 925€ 866 602€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé