Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
41 501 483 € 34 802 308 € 36 980 462 € 38 827 140 € 37 989 803 € 43 356 618 € 19 992 258 € 18 678 613 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 909 622 € 6 400 573 € 6 955 303 € 7 310 871 € 7 913 801 € 7 955 890 € 699 495 € 866 334 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
19 287 € 144 370 € 172 808 € 35 268 € 129 657 € 257 543 € 3 097 € 5 054 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
19 287€ 32 883€ 18 237€ 35 268€ 62 872€ 117 901€ 3 097€ 5 054€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 111 487€ 0€ 66 785€ 139 642€
007
A.I.4
Goodwill
154 571€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 890 335 € 6 256 203 € 6 782 495 € 7 275 603 € 7 784 144 € 7 698 347 € 696 398 € 861 280 €
012
A.II.1
Pozemky
1 907 847€ 1 907 847€ 1 907 847€ 1 907 847€ 1 907 847€ 1 907 847€
013
A.II.2
Stavby
2 930 605€ 3 126 533€ 3 332 063€ 3 537 594€ 3 522 686€ 3 725 524€ 55 386€ 60 928€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
893 524€ 1 105 384€ 1 416 476€ 1 784 062€ 2 248 658€ 2 014 333€ 620 457€ 748 334€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 681€ 11 681€ 18 211€ 18 211€ 18 211€ 18 211€ 18 211€ 18 211€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
146 678€ 104 758€ 107 898€ 27 889€ 86 742€ 32 432€ 2 344€ 33 807€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
35 528 687 € 28 365 968 € 29 989 231 € 31 447 017 € 30 029 204 € 35 291 069 € 19 257 678 € 17 764 608 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 413 089 € 4 974 495 € 4 345 144 € 3 993 552 € 4 174 971 € 4 250 931 € 1 659 390 € 1 160 479 €
035
B.I.1
Materiál
2 070 663€ 1 988 042€ 2 100 585€ 1 949 236€ 1 747 851€ 2 017 828€ 123€ 177€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
242 740€ 468 164€ 651 164€ 561 293€ 537 304€ 728 526€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 099 686€ 2 518 289€ 1 593 395€ 1 483 023€ 1 889 816€ 1 504 577€ 1 659 267€ 1 160 302€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
569 274 € 688 662 € 800 911 € 884 413 € 800 947 € 820 451 € 230 739 € 324 625 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
21 048€ 32 521€ 51 858€ 41 700€ 61 331€ 49 218€ 70 713€ 72 803€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
548 226€ 656 141€ 749 053€ 842 713€ 739 616€ 771 233€ 160 026€ 251 822€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
31 431 449 € 22 650 042 € 24 686 810 € 26 472 869 € 25 053 286 € 30 219 687 € 17 367 549 € 16 279 504 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
15 476 051 € 14 872 477 € 17 600 550 € 16 002 504 € 14 653 011 € 15 871 398 € 5 373 190 € 5 894 770 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 942 664€ 2 560 599€ 2 302 451€ 2 828 455€ 1 919 465€ 1 891 168€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
10 533 387€ 12 311 878€ 15 298 099€ 13 174 049€ 12 733 546€ 13 980 230€ 5 373 190€ 5 894 770€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
15 904 936€ 7 734 486€ 6 678 472€ 10 415 597€ 9 601 240€ 14 247 311€ 11 589 448€ 10 029 053€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
28 025€ 14 520€ 367 652€ 15 662€ 746 497€ 19 376€ 352 314€ 308 592€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
22 437€ 28 559€ 40 136€ 39 106€ 52 538€ 81 602€ 52 597€ 47 089€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
114 875 € 52 769 € 156 366 € 96 183 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
114 875€ 52 769€ 156 366€ 96 183€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
63 174 € 35 767 € 35 928 € 69 252 € 46 798 € 109 659 € 35 085 € 47 671 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
63 174€ 35 767€ 35 928€ 69 252€ 46 798€ 109 659€ 35 085€ 47 671€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
41 501 483 € 34 802 308 € 36 980 462 € 38 827 140 € 37 989 803 € 43 356 618 € 19 992 258 € 18 678 613 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
19 753 572 € 18 429 674 € 17 159 311 € 17 490 517 € 16 902 998 € 20 286 008 € 9 326 625 € 9 170 933 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 438 160 € 3 438 160 € 3 438 160 € 3 438 160 € 3 438 160 € 3 438 160 € 431 521 € 431 521 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 438 160€ 3 438 160€ 3 438 160€ 3 438 160€ 3 438 160€ 3 438 160€ 431 521€ 431 521€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 245 094€ 1 245 094€ 1 245 094€ 1 245 094€ 1 245 094€ 1 245 094€ 872 170€ 872 170€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
343 816 € 343 816 € 343 816 € 343 816 € 343 816 € 343 816 € 43 786 € 43 786 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
343 816€ 343 816€ 343 816€ 343 816€ 343 816€ 343 816€ 43 786€ 43 786€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
4 333 994 € 4 333 994 € 4 333 994 € 4 333 994 € 4 333 994 € 4 333 994 € 4 333 994 € 4 333 994 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€ 4 333 994€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 541 934 € 2 541 934 € 2 541 934 € 2 541 934 € 3 924 944 € 6 143 965 € 3 318 410 € 3 318 410 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 598 004€ 2 598 004€ 2 598 004€ 2 598 004€ 3 981 014€ 6 200 035€ 3 374 480€ 3 374 480€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€ -56 070€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 850 574 € 6 526 676 € 5 256 313 € 5 587 519 € 3 616 990 € 4 780 979 € 326 744 € 171 052 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
21 745 028 € 16 367 329 € 19 818 069 € 21 336 380 € 21 086 319 € 23 069 471 € 10 664 703 € 9 505 933 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
125 809 € 103 700 € 240 254 € 95 587 € 114 268 € 292 629 € 43 513 € 82 902 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 143 001 € 175 004 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
143 001€ 175 004€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 271€ 16 902€ 7 861€ 4 234€ 9 027€ 26 635€ 43 513€ 82 902€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
15 320€ 3 496€ 7 610€ 11 520€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
104 218€ 83 302€ 81 782€ 79 833€ 105 241€ 90 990€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
112 533 € 75 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
112 533€ 75 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
20 194 738 € 14 105 396 € 16 694 147 € 17 971 260 € 18 035 847 € 19 688 881 € 9 629 007 € 8 122 327 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
18 637 602 € 12 608 400 € 15 338 698 € 16 286 820 € 17 194 438 € 18 592 735 € 9 624 211 € 8 096 559 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
17 518 397€ 11 679 259€ 14 431 565€ 13 822 117€ 14 457 466€ 15 119 123€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 119 205€ 929 141€ 907 133€ 2 464 703€ 2 736 972€ 3 473 612€ 9 624 211€ 8 096 559€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
237 878€ 288 839€ 287 180€ 300 367€ 283 414€ 285 240€ 771€ 1 183€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
160 238€ 211 758€ 219 082€ 203 256€ 184 971€ 188 033€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 159 020€ 977 828€ 826 027€ 1 173 713€ 373 024€ 622 582€ 4 025€ 24 585€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
11 239€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
18 571€ 11 921€ 7 104€ 291€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 424 481 € 2 158 233 € 2 771 135 € 3 194 533 € 2 936 181 € 3 087 961 € 992 183 € 1 300 704 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
263 415€ 338 407€ 367 521€ 496 288€ 339 937€ 380 310€ 175 833€ 168 427€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 161 066€ 1 819 826€ 2 403 614€ 2 698 245€ 2 596 244€ 2 707 651€ 816 350€ 1 132 277€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
23€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 883 € 5 305 € 3 082 € 243 € 486 € 1 139 € 930 € 1 747 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 883€ 5 305€ 3 082€ 243€ 486€ 1 139€ 930€ 1 747€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé