Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
780 564 000 € 717 501 000 € 697 878 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
771 269 000€ 710 500 000€ 692 265 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 895 000€ 3 108 000€ 3 033 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
59 000€ 124 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 341 000€ 3 769 000€ 2 580 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
764 222 000 € 702 031 000 € 682 442 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
562 233 000€ 517 539 000€ 505 744 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 219 000€ 4 203 000€ 2 781 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
71 903 000€ 65 329 000€ 64 740 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
83 438 000 € 75 665 000 € 72 305 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
59 778 000€ 54 401 000€ 51 789 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 110 000€ 19 163 000€ 18 505 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 550 000€ 2 101 000€ 2 011 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 242 000€ 37 591 000€ 35 830 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 187 000€ 1 704 000€ 1 042 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
16 342 000 € 15 470 000 € 15 436 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
135 809 000 € 126 537 000 € 122 033 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
149 000 € 147 000 € 89 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
27 000 € 147 000 € 89 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
122 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 239 000 € 2 772 000 € 2 442 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 211 000 € 2 772 000 € 2 442 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 090 000 € -2 625 000 € -2 353 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 252 000 € 12 845 000 € 13 083 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 124 000 € 3 017 000 € 2 966 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 951 000€ 3 711 000€ 3 007 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-827 000€ -694 000€ -41 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 128 000 € 9 828 000 € 10 117 000 €