Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Škoda Auto Slovensko s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
104 946 840 € 79 078 631 € 93 830 593 € 98 624 403 € 92 941 247 € 93 820 549 € 82 901 157 € 71 185 802 € 53 697 291 € 50 407 967 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 670 426 € 2 561 961 € 2 749 260 € 3 851 979 € 2 378 339 € 2 376 285 € 2 295 052 € 2 281 417 € 2 301 125 € 2 711 831 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
392 262 € 537 122 € 591 121 € 426 490 € 279 417 € 306 417 € 253 934 € 173 414 € 137 152 € 131 049 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
386 306€ 519 257€ 544 232€ 382 749€ 226 324€ 232 799€ 220 504€ 155 727€ 137 152€ 131 049€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 956€ 17 865€ 46 889€ 43 741€ 53 093€ 73 618€ 33 430€ 17 687€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 251 914 € 1 998 589 € 2 131 889 € 3 399 239 € 2 098 922 € 2 069 868 € 2 041 118 € 2 108 003 € 2 163 973 € 2 580 782 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 251 914€ 1 998 589€ 2 131 889€ 3 399 239€ 2 098 922€ 2 069 868€ 2 041 118€ 2 108 003€ 2 163 973€ 2 580 782€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
26 250 € 26 250 € 26 250 € 26 250 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
26 250€ 26 250€ 26 250€ 26 250€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
102 210 202 € 76 469 299 € 91 015 521 € 94 700 516 € 90 515 405 € 91 335 411 € 80 335 525 € 68 597 421 € 51 145 123 € 47 449 479 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 905 084 € 3 081 075 € 11 879 560 € 16 691 872 € 13 707 701 € 9 960 165 € 15 836 600 € 11 414 324 € 7 448 506 € 7 487 431 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
10 905 084€ 3 081 075€ 11 879 560€ 16 691 872€ 13 707 701€ 9 960 165€ 15 836 600€ 11 414 324€ 7 448 506€ 7 487 431€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 223 009 € 7 684 867 € 8 852 787 € 9 120 093 € 9 166 961 € 9 084 250 € 8 134 060 € 6 073 054 € 3 977 148 € 2 982 571 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
9 223 009€ 7 684 867€ 8 852 787€ 9 120 093€ 9 166 961€ 9 084 250€ 8 134 060€ 6 073 054€ 3 977 148€ 2 982 571€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
82 081 758 € 65 703 030 € 70 282 751 € 68 888 523 € 67 640 679 € 72 290 994 € 56 364 506 € 51 077 024 € 39 224 876 € 15 809 314 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 895 317 € 4 788 513 € 7 889 525 € 8 679 353 € 4 802 558 € 5 475 849 € 7 201 207 € 4 801 482 € 5 672 595 € 11 424 691 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
240 340€ 644 196€ 3 495 579€ 4 481 202€ 267 588€ 521 761€ 254 624€ 735 256€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
321 230€ 282 027€ 272 455€ 145 492€ 163 069€ 196 291€ 1 282 322€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 333 747€ 3 862 290€ 4 121 491€ 4 052 659€ 4 371 901€ 4 757 797€ 5 664 261€ 4 066 226€ 5 672 595€ 11 424 691€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
76 076 764€ 60 347 975€ 61 930 249€ 60 162 162€ 61 931 131€ 65 601 048€ 49 126 995€ 46 247 159€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
33 526 815€ 4 000 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
45€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
456 143€ 443 004€ 2 805€ 876 607€ 1 181 716€ 5 044€ 1 558€ 345 185€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
109 677€ 110 399€ 19 973€ 44 203€ 30 383€ 32 381€ 36 304€ 23 339€ 23 863€ 39 438€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
351 € 327 € 423 € 28 € 64 € 2 € 359 € 33 019 € 494 593 € 21 170 163 €
072
B.V.1.
Peniaze
351€ 327€ 423€ 28€ 64€ 2€ 359€ 472€ 211€ 922€
073
B.V.2.
Účty v bankách
32 547€ 494 382€ 21 169 241€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
66 212 € 47 371 € 65 812 € 71 908 € 47 503 € 108 853 € 270 580 € 306 964 € 251 043 € 246 657 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
66 212€ 47 371€ 60 492€ 71 908€ 47 503€ 108 853€ 255 874€ 295 737€ 249 547€ 237 538€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 320€ 14 706€ 11 227€ 1 496€ 9 119€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
104 946 840 € 79 078 631 € 93 830 593 € 98 624 403 € 92 941 247 € 93 820 549 € 82 901 157 € 71 185 802 € 53 697 291 € 50 407 967 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 213 026 € 15 656 781 € 16 395 481 € 17 038 081 € 16 548 608 € 16 407 124 € 15 766 850 € 15 688 649 € 15 226 315 € 15 288 678 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 € 1 892 054 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€ 1 892 054€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
189 205 € 189 205 € 189 205 € 189 205 € 189 205 € 189 205 € 189 205 € 189 205 € 189 205 € 189 205 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€ 189 205€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
6 154 894 € 6 154 894 € 6 154 894 € 6 154 894 € 6 154 894 € 6 154 894 € 6 154 894 € 6 154 894 € 6 154 894 € 6 154 894 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€ 6 154 894€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 € 5 713 368 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€ 5 713 368€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 263 505 € 1 707 260 € 2 445 960 € 3 088 560 € 2 599 087 € 2 457 603 € 1 817 329 € 1 739 128 € 1 276 794 € 1 339 157 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
86 041 753 € 61 991 958 € 76 287 466 € 80 222 559 € 75 330 575 € 76 578 412 € 66 638 797 € 55 261 429 € 38 196 603 € 34 851 091 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
125 924 € 135 266 € 138 656 € 127 307 € 122 316 € 107 904 € 87 790 € 84 106 € 76 568 € 69 043 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
125 924€ 135 266€ 138 656€ 127 307€ 122 316€ 107 904€ 87 790€ 84 106€ 76 568€ 69 043€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
20 772 901 € 21 447 319 € 23 263 156 € 25 565 496 € 27 941 592 € 27 727 694 € 23 021 056 € 10 348 650 € 7 114 746 € 7 106 667 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
20 772 901€ 21 447 319€ 23 263 156€ 25 565 496€ 27 941 592€ 27 727 694€ 23 021 056€ 10 348 650€ 7 114 746€ 7 106 667€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
42 502 868 € 25 258 223 € 33 991 542 € 36 694 336 € 31 635 937 € 33 338 475 € 27 947 436 € 27 380 636 € 18 795 313 € 19 199 731 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
33 646 656 € 20 138 962 € 28 019 843 € 31 878 930 € 27 723 300 € 27 900 722 € 23 786 084 € 22 070 443 € 14 739 470 € 15 847 826 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
31 519 341€ 17 409 782€ 24 526 659€ 26 515 486€ 23 523 497€ 25 064 875€ 21 354 735€ 18 959 156€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
68 669€ 132 043€ 361 003€ 285 737€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 127 315€ 2 660 511€ 3 361 141€ 5 002 441€ 3 914 066€ 2 835 847€ 2 431 349€ 3 111 287€ 14 739 470€ 15 847 826€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
151 177€ 134 452€ 135 141€ 122 924€ 105 468€ 90 878€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
106 236€ 94 471€ 98 726€ 93 017€ 83 404€ 81 620€ 897€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 583 799€ 4 853 459€ 5 722 832€ 4 584 465€ 3 708 765€ 5 250 255€ 4 116 352€ 5 265 193€ 4 029 595€ 3 331 008€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 000€ 36 879€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 15 000€ 45 000€ 45 000€ 26 248€ 20 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
22 640 060 € 15 151 150 € 18 894 112 € 17 835 420 € 15 630 730 € 15 404 339 € 15 582 515 € 17 448 037 € 12 209 976 € 8 475 650 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
33 061€ 32 915€ 36 598€ 37 662€ 50 545€ 57 265€ 41 948€ 46 281€ 1 119 442€ 1 441 383€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
22 606 999€ 15 118 235€ 18 857 514€ 17 797 758€ 15 580 185€ 15 347 074€ 15 540 567€ 17 401 756€ 11 090 534€ 7 034 267€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 692 061 € 1 429 892 € 1 147 646 € 1 363 763 € 1 062 064 € 835 013 € 495 510 € 235 724 € 274 373 € 268 198 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 925€ 1 877€ 441€ 5 138€ 2 394€ 3 700€ 2 298€ 234 789€ 274 373€ 268 198€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 428 015€ 1 147 205€ 1 358 625€ 1 059 670€ 819 668€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 689 136€ 11 645€ 493 212€ 935€