Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 244 523 € 3 695 678 € 4 608 515 € 5 778 581 € 4 833 276 € 4 461 628 € 3 615 692 € 3 135 807 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
99 463 € 131 464 € 122 745 € 82 986 € 94 902 € 137 075 € 138 945 € 146 073 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 3 919 € 10 637 € 17 355 € 0 € 10 311 € 27 987 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 3 919€ 10 637€ 17 355€ 0€ 10 311€ 27 987€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
99 463 € 127 545 € 112 108 € 65 631 € 94 902 € 137 075 € 128 634 € 118 086 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
10 025€ 6 308€ 7 405€ 8 502€ 9 599€ 10 696€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
89 438€ 121 237€ 104 703€ 57 129€ 85 303€ 126 379€ 128 634€ 118 086€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 133 060 € 3 551 983 € 4 474 919 € 5 686 566 € 4 728 407 € 4 315 621 € 3 464 129 € 2 980 447 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
73 152 € 40 017 € 35 703 € 47 840 € 333 € 363 € 448 € 557 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 323€ 291€ 331€ 333€ 363€ 448€ 557€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
73 152€ 39 694€ 35 412€ 47 509€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
54 403 € 7 883 € 7 883 € 7 883 € 7 883 € 41 595 € 23 651 € 26 697 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
7 883 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 883€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
7 883€ 7 883€ 7 883€ 7 883€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
54 403€ 33 712€ 23 651€ 26 697€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 539 620 € 3 094 816 € 4 029 364 € 5 416 864 € 4 603 389 € 4 125 516 € 3 305 725 € 2 742 667 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 524 747 € 2 811 842 € 4 022 402 € 5 386 176 € 4 598 400 € 4 037 022 € 3 299 356 € 2 736 732 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
17 895€ 6 360€ 133€ 1 500€ 1 601€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 506 852€ 2 805 482€ 4 022 402€ 5 386 176€ 4 598 267€ 4 037 022€ 3 297 856€ 2 735 131€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 360€ 276 791€ 163€ 24 264€ 652€ 83 886€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 513€ 6 183€ 6 799€ 6 424€ 4 337€ 4 608€ 6 369€ 5 935€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
465 885 € 409 267 € 401 969 € 213 979 € 116 802 € 148 147 € 134 305 € 210 526 €
072
B.V.1.
Peniaze
563€ 628€ 459€ 1 289€ 707€ 2 166€ 1 136€ 986€
073
B.V.2.
Účty v bankách
465 322€ 408 639€ 401 510€ 212 690€ 116 095€ 145 981€ 133 169€ 209 540€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 000 € 12 231 € 10 851 € 9 029 € 9 967 € 8 932 € 12 618 € 9 287 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
152€ 30€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 000€ 12 079€ 10 821€ 9 029€ 9 967€ 8 932€ 12 618€ 9 287€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 244 523 € 3 695 678 € 4 608 515 € 5 778 581 € 4 833 276 € 4 461 628 € 3 615 692 € 3 135 807 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 746 577 € 2 733 433 € 2 277 041 € 760 855 € 961 026 € 1 032 541 € 1 084 151 € 839 121 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
20 613€ 20 613€ 20 613€ 20 613€ 20 613€ 20 613€ 20 613€ 20 613€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
14 738 € 14 738 € 14 738 € 14 738 € 14 738 € 14 738 € 14 738 € 14 738 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
14 738€ 14 738€ 14 738€ 14 738€ 14 738€ 14 738€ 14 738€ 14 738€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 748 921 € 2 234 387 € 718 201 € 918 372 € 989 886 € 1 041 497 € 796 467 € 626 122 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 748 921€ 2 234 387€ 718 201€ 918 372€ 989 886€ 1 475 270€ 1 230 240€ 1 059 895€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-433 773€ -433 773€ -433 773€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
955 002 € 456 392 € 1 516 186 € -200 171 € -71 514 € -51 610 € 245 030 € 170 345 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
497 946 € 962 245 € 2 331 474 € 5 017 726 € 3 872 250 € 3 429 087 € 2 531 541 € 2 296 686 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
179 € 629 € 647 € 514 € 873 € 367 € 14 € 2 260 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
179€ 629€ 647€ 514€ 873€ 367€ 14€ 2 260€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
12 000 € 8 000 € 8 586 € 8 389 € 6 551 € 5 043 € 5 990 € 5 021 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
12 000€ 8 000€ 8 586€ 8 389€ 6 551€ 5 043€ 5 990€ 5 021€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
428 273 € 919 027 € 2 289 839 € 4 967 539 € 3 837 567 € 3 390 134 € 2 505 678 € 2 262 749 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
142 188 € 791 572 € 600 888 € 3 643 497 € 3 721 354 € 3 302 240 € 2 386 172 € 2 118 278 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
102 448€ 746 415€ 542 931€ 3 581 173€ 3 692 534€ 3 269 502€ 2 318 962€ 2 045 434€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
39 740€ 45 157€ 57 957€ 62 324€ 28 820€ 32 738€ 67 210€ 72 844€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 200 000€ 1 200 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
52 702€ 32 139€ 32 109€ 31 661€ 31 937€ 24 648€ 28 480€ 35 675€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 110€ 17 840€ 18 090€ 17 816€ 16 651€ 13 328€ 15 497€ 20 962€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
202 273€ 69 730€ 438 292€ 65 843€ 67 625€ 49 793€ 73 855€ 85 469€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 746€ 460€ 8 722€ 125€ 1 674€ 2 365€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
57 494 € 34 589 € 32 402 € 41 284 € 27 259 € 33 543 € 19 859 € 26 656 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
21 556€ 14 424€ 14 951€ 15 075€ 11 939€ 9 575€ 14 234€ 20 955€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
35 938€ 20 165€ 17 451€ 26 209€ 15 320€ 23 968€ 5 625€ 5 701€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé