Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.10.2018
30.09.2019
30.09.2017
29.09.2018
30.09.2016
29.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
30.09.2009
29.09.2010
30.09.2008
29.09.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
57 998 684 € 62 029 412 € 101 184 959 € 133 209 955 € 97 186 404 € 92 005 769 € 109 226 083 € 263 315 660 € 208 890 189 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 677 497 € 3 092 253 € 3 924 680 € 4 138 548 € 4 184 321 € 3 529 239 € 11 870 755 € 15 888 512 € 17 507 245 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
14 108 € 23 977 € 6 412 € 27 807 € 48 547 € 22 370 € 40 017 € 1 789 566 € 2 500 616 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
14 108€ 23 977€ 6 412€ 27 807€ 48 547€ 1 689 973€ 2 247 262€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
99 593€ 253 354€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
7 501 002 € 1 905 889 € 1 893 754 € 2 086 227 € 2 111 260 € 2 344 482 € 10 668 351 € 12 936 559 € 13 844 242 €
012
A.II.1
Pozemky
989 356€ 989 356€
013
A.II.2
Stavby
222 396€ 217 628€ 195 604€ 197 342€ 223 417€ 8 110 533€ 8 502 214€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 469 644€ 1 688 261€ 1 678 818€ 1 843 146€ 1 879 043€ 3 836 524€ 4 352 672€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 808 962€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 19 332€ 45 739€ 8 800€ 146€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
1 162 387 € 1 162 387 € 2 024 514 € 2 024 514 € 2 024 514 € 1 162 387 € 1 162 387 € 1 162 387 € 1 162 387 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 162 387€ 1 162 387€ 2 024 514€ 2 024 514€ 2 024 514€ 1 162 387€ 1 162 387€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
49 003 806 € 58 592 471 € 96 969 553 € 128 778 078 € 92 702 147 € 79 863 656 € 95 391 383 € 236 032 224 € 187 576 068 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 240 474 € 2 283 718 € 2 009 204 € 1 768 009 € 2 034 239 € 1 765 304 € 3 142 205 € 103 608 539 € 36 689 961 €
032
B.I.1
Materiál
135 378€ 111 383€ 139 033€ 278 417€ 277 042€ 1 556 593€ 983 812€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
835 399€ 1 941 414€ 1 559 452€ 1 214 137€ 1 498 311€ 100 181 082€ 34 314 798€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
269 697€ 230 921€ 310 719€ 275 455€ 258 886€ 1 870 864€ 1 391 351€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 215 797 € 2 276 017 € 2 111 170 € 8 658 372 € 3 220 306 € 3 728 601 € 4 530 673 € 11 037 280 € 6 886 754 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 606 878€ 2 201 359€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
143 536€ 169 030€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 215 797€ 2 276 017€ 2 111 170€ 8 658 372€ 3 220 306€ 3 728 601€ 4 530 673€ 5 286 866€ 4 516 365€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
44 516 899 € 52 662 813 € 92 844 553 € 118 350 493 € 87 447 602 € 74 034 509 € 87 201 836 € 120 299 027 € 143 128 683 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
44 221 334€ 50 966 631€ 91 137 636€ 103 338 288€ 81 129 226€ 72 520 915€ 84 685 785€ 108 091 336€ 81 873 085€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
9 158 068€ 60 838 477€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
205 069€ 1 637 563€ 1 613 564€ 1 513 594€ 2 516 051€ 2 236 462€ 99 612€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
90 496€ 58 619€ 93 353€ 15 012 205€ 6 318 376€ 813 161€ 317 509€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 030 636 € 1 369 923 € 4 626 € 1 204 € 0 € 335 242 € 516 669 € 1 087 378 € 870 670 €
056
B.IV.1
Peniaze
124 211€ 469 923€ 0€ 0€ 0€ 520€ 767€
057
B.IV.2
Účty v bankách
906 425€ 900 000€ 4 626€ 1 204€ 0€ 1 086 858€ 869 903€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
317 381 € 344 688 € 290 726 € 293 329 € 299 936 € 8 612 874 € 1 963 945 € 11 394 924 € 3 806 876 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
98 186€ 287 028€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
317 381€ 344 688€ 290 726€ 293 329€ 299 936€ 1 191 156€ 870 147€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 105 582€ 2 649 701€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
57 998 684 € 62 029 412 € 104 328 646 € 133 209 955 € 97 186 404 € 92 005 769 € 109 226 083 € 263 315 660 € 208 890 189 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
31 760 110 € 30 163 992 € 71 428 477 € 34 679 824 € 34 114 810 € 36 023 009 € 41 924 286 € 43 843 606 € 41 225 087 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
13 576 313 € 13 576 313 € 13 576 313 € 13 576 313 € 13 576 313 € 13 576 313 € 13 576 313 € 13 576 313 € 13 576 313 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 576 313€ 13 576 313€ 13 576 313€ 13 576 313€ 13 576 313€ 13 576 313€ 13 576 313€ 13 576 313€ 13 576 313€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
7 643 292 € 7 643 292 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
7 643 292€ 7 643 292€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 062 150 € 8 105 954 € 8 585 321 € 8 711 082 € 8 609 511 € 8 949 662 € 9 000 923 € 1 357 631 € 1 357 631 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 062 150€ 8 105 954€ 8 585 321€ 8 711 082€ 8 609 511€ 1 357 631€ 1 357 631€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
10 121 647 € 8 481 725 € 49 266 843 € 12 392 429 € 11 928 986 € 13 497 034 € 19 347 050 € 967 711 € 967 711 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 121 647€ 8 481 725€ 49 266 843€ 12 392 429€ 11 928 986€ 13 497 034€ 19 347 050€ 967 711€ 967 711€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
20 298 659 € 17 680 140 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
26 114 461 € 31 311 612 € 32 673 315 € 98 500 131 € 63 011 631 € 55 982 760 € 67 301 797 € 203 267 693 € 150 828 580 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
9 075 857 € 9 592 715 € 8 766 875 € 13 428 599 € 11 314 990 € 16 847 337 € 20 628 116 € 33 323 135 € 23 470 138 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 015 564€ 5 213 572€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 889 364€ 4 000 815€ 3 079 639€ 6 895 406€ 4 583 501€ 3 602 240€ 5 715 973€ 4 935 143€ 8 811 318€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 186 493€ 5 591 900€ 5 687 236€ 6 533 193€ 6 731 489€ 13 245 097€ 14 912 143€ 18 372 428€ 9 445 248€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 378 776 € 682 494 € 215 737 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
378 341€ 11 132€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
304 153€ 204 605€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 378 776€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
13 659 828 € 21 718 897 € 23 906 440 € 85 071 532 € 51 696 641 € 39 135 423 € 46 673 681 € 169 262 064 € 127 142 705 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 439 300€ 12 776 825€ 9 999 468€ 46 866 265€ 22 600 305€ 21 656 645€ 26 598 183€ 136 707 774€ 102 214 340€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 045 635€ 3 447 794€ 6 481 524€ 7 122 661€ 10 442 750€ 30 456 910€ 21 130 454€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
20 633€ 2 256€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 182 443€ 651 292€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
519 095€ 342 398€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
399 827€ 1 478 611€ 1 372 187€ 5 971 912€ 1 663 040€ 307 278€ 2 761 752€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 775 066€ 4 015 667€ 6 053 261€ 25 110 694€ 16 990 546€ 17 478 778€ 20 075 498€ 67 931€ 40 213€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
124 113 € 553 808 € 226 854 € 30 000 € 59 963 € 16 204 361 € 16 836 522 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
143 157€ 463 530€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
124 113€ 553 808€ 226 854€ 16 061 204€ 16 372 992€