Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B. Braun Medical s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
31 994 344 € 25 441 863 € 35 329 268 € 34 812 270 € 38 986 822 € 36 489 208 € 30 683 913 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 786 773 € 2 713 458 € 2 801 441 € 2 917 606 € 3 036 153 € 3 098 108 € 2 311 458 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 773 476 € 2 700 161 € 2 788 144 € 2 904 309 € 3 022 856 € 3 084 811 € 2 298 161 €
012
A.II.1
Pozemky
710 026€ 710 026€ 710 026€ 710 026€ 710 026€ 710 026€
013
A.II.2
Stavby
1 793 217€ 1 840 098€ 1 886 979€ 1 933 861€ 1 980 742€ 2 018 092€ 2 063 698€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
270 233€ 150 037€ 191 139€ 260 422€ 332 088€ 326 773€ 234 463€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 566€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
25 354€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
29 195 941 € 22 719 831 € 31 519 253 € 30 989 316 € 35 749 595 € 33 390 130 € 28 372 455 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 345 865 € 2 566 001 € 2 535 003 € 2 256 342 € 2 621 829 € 2 230 165 € 1 864 343 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 345 865€ 2 566 001€ 2 535 003€ 2 256 342€ 2 621 829€ 2 230 165€ 1 864 343€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
483 223 € 386 256 € 451 719 € 488 665 € 380 361 € 236 289 € 170 306 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
483 223€ 386 256€ 451 719€ 488 665€ 380 361€ 236 289€ 170 306€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
26 333 089 € 19 733 810 € 28 498 767 € 28 205 316 € 32 705 319 € 30 877 900 € 26 292 308 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
26 224 529 € 19 727 451 € 28 329 167 € 28 205 316 € 32 390 751 € 30 877 900 € 26 289 888 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
127 209€ 103 159€ 104 881€ 142 757€ 80 804€ 88 628€ 180 027€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
26 097 320€ 19 624 292€ 28 224 286€ 28 062 559€ 32 309 947€ 30 789 272€ 26 109 861€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
108 017€ 166 580€ 314 568€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
543€ 6 359€ 3 020€ 2 420€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
33 764 € 33 764 € 33 764 € 38 993 € 42 086 € 45 776 € 45 498 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 229€ 8 322€ 14 010€ 13 731€
073
B.V.2.
Účty v bankách
33 764€ 33 764€ 33 764€ 33 764€ 33 764€ 31 766€ 31 767€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 630 € 8 574 € 1 008 574 € 905 348 € 201 074 € 970 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 630€ 8 574€ 8 574€ 5 348€ 1 074€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
970€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 000 000€ 900 000€ 200 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
31 994 344 € 25 441 863 € 35 329 268 € 34 812 270 € 38 986 822 € 36 489 208 € 30 683 913 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 704 129 € 11 636 660 € 9 592 036 € 8 561 341 € 8 027 628 € 6 544 986 € 5 091 737 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 €
082
A.I.1
Základné imanie
29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 533 235 € 5 488 611 € 4 457 916 € 3 924 203 € 3 172 748 € 988 311 € 691 642 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 136 900€ 9 092 276€ 8 061 581€ 7 527 868€ 6 776 413€ 4 591 976€ 4 295 307€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 067 469 € 2 044 624 € 1 030 695 € 533 713 € 751 455 € 1 453 250 € 296 670 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
20 290 215 € 13 805 203 € 25 737 232 € 26 250 929 € 30 959 194 € 29 944 222 € 25 592 176 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
24 334 € 26 524 € 27 938 € 27 595 € 28 792 € 27 611 € 27 850 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 334€ 26 524€ 27 938€ 27 595€ 28 792€ 27 611€ 27 850€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
98 813 € 73 553 € 99 062 € 98 900 € 100 991 € 95 043 € 77 453 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
98 813€ 73 553€ 99 062€ 98 900€ 100 991€ 95 043€ 77 453€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
19 703 186 € 13 300 928 € 25 093 807 € 25 605 910 € 30 189 363 € 28 916 992 € 24 177 095 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 806 883 € 5 622 319 € 4 682 103 € 4 790 269 € 4 709 114 € 28 338 369 € 23 452 722 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
4 767 404€ 5 550 776€ 4 627 747€ 4 727 797€ 4 273 135€ 22 201 874€ 14 369 999€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
39 479€ 71 543€ 54 356€ 62 472€ 435 979€ 6 136 495€ 9 082 723€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
14 447 478€ 7 052 591€ 20 001 815€ 20 066 734€ 25 145 939€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
64 124€ 96 508€ 93 405€ 84 081€ 92 144€ 118 010€ 155 522€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
44 492€ 54 417€ 54 760€ 48 989€ 37 034€ 27 944€ 27 691€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
340 159€ 472 584€ 261 645€ 615 827€ 205 099€ 432 471€ 541 127€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
50€ 2 509€ 79€ 10€ 33€ 198€ 33€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
463 882 € 404 198 € 516 425 € 518 524 € 640 048 € 904 576 € 1 309 778 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
37 183€ 51 683€ 33 054€ 25 660€ 904 576€ 1 309 778€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
426 699€ 352 515€ 483 371€ 492 864€ 640 048€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé