Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B. Braun Medical s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 352 593 € 19 789 128 € 18 882 561 € 31 994 344 € 25 441 863 € 35 329 268 € 34 812 270 € 38 986 822 € 36 489 208 € 30 683 913 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 864 093 € 2 772 783 € 2 802 716 € 2 786 773 € 2 713 458 € 2 801 441 € 2 917 606 € 3 036 153 € 3 098 108 € 2 311 458 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 850 796 € 2 759 486 € 2 789 419 € 2 773 476 € 2 700 161 € 2 788 144 € 2 904 309 € 3 022 856 € 3 084 811 € 2 298 161 €
012
A.II.1
Pozemky
710 026€ 710 026€ 710 026€ 710 026€ 710 026€ 710 026€ 710 026€ 710 026€ 710 026€
013
A.II.2
Stavby
1 671 568€ 1 699 454€ 1 746 335€ 1 793 217€ 1 840 098€ 1 886 979€ 1 933 861€ 1 980 742€ 2 018 092€ 2 063 698€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
469 202€ 330 470€ 333 058€ 270 233€ 150 037€ 191 139€ 260 422€ 332 088€ 326 773€ 234 463€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 536€ 4 566€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
25 354€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 € 13 297 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€ 13 297€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 483 404 € 17 011 124 € 16 074 271 € 29 195 941 € 22 719 831 € 31 519 253 € 30 989 316 € 35 749 595 € 33 390 130 € 28 372 455 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 218 778 € 2 661 712 € 2 302 903 € 2 345 865 € 2 566 001 € 2 535 003 € 2 256 342 € 2 621 829 € 2 230 165 € 1 864 343 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 218 778€ 2 661 712€ 2 302 903€ 2 345 865€ 2 566 001€ 2 535 003€ 2 256 342€ 2 621 829€ 2 230 165€ 1 864 343€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
369 728 € 335 541 € 362 099 € 483 223 € 386 256 € 451 719 € 488 665 € 380 361 € 236 289 € 170 306 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
369 728€ 335 541€ 362 099€ 483 223€ 386 256€ 451 719€ 488 665€ 380 361€ 236 289€ 170 306€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 861 134 € 13 980 107 € 13 375 505 € 26 333 089 € 19 733 810 € 28 498 767 € 28 205 316 € 32 705 319 € 30 877 900 € 26 292 308 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
16 213 192 € 13 975 227 € 11 497 367 € 26 224 529 € 19 727 451 € 28 329 167 € 28 205 316 € 32 390 751 € 30 877 900 € 26 289 888 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
188 674€ 226 009€ 97 385€ 127 209€ 103 159€ 104 881€ 142 757€ 80 804€ 88 628€ 180 027€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
16 024 518€ 13 749 218€ 11 399 982€ 26 097 320€ 19 624 292€ 28 224 286€ 28 062 559€ 32 309 947€ 30 789 272€ 26 109 861€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
643 629€ 1 426 197€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
451 185€ 108 017€ 166 580€ 314 568€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 313€ 4 880€ 756€ 543€ 6 359€ 3 020€ 2 420€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
33 764 € 33 764 € 33 764 € 33 764 € 33 764 € 33 764 € 38 993 € 42 086 € 45 776 € 45 498 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 229€ 8 322€ 14 010€ 13 731€
073
B.V.2.
Účty v bankách
33 764€ 33 764€ 33 764€ 33 764€ 33 764€ 33 764€ 33 764€ 33 764€ 31 766€ 31 767€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
5 096 € 5 221 € 5 574 € 11 630 € 8 574 € 1 008 574 € 905 348 € 201 074 € 970 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 096€ 5 221€ 5 574€ 11 630€ 8 574€ 8 574€ 5 348€ 1 074€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
970€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 000 000€ 900 000€ 200 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 352 593 € 19 789 128 € 18 882 561 € 31 994 344 € 25 441 863 € 35 329 268 € 34 812 270 € 38 986 822 € 36 489 208 € 30 683 913 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 299 313 € 12 609 633 € 12 795 599 € 11 704 129 € 11 636 660 € 9 592 036 € 8 561 341 € 8 027 628 € 6 544 986 € 5 091 737 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 € 29 875 €
082
A.I.1
Základné imanie
29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€ 29 875€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€ 4 048 276€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 € 25 274 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€ 25 274€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 506 209 € 7 292 173 € 7 600 704 € 6 533 235 € 5 488 611 € 4 457 916 € 3 924 203 € 3 172 748 € 988 311 € 691 642 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 109 874€ 10 895 838€ 11 204 369€ 10 136 900€ 9 092 276€ 8 061 581€ 7 527 868€ 6 776 413€ 4 591 976€ 4 295 307€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€ -3 603 665€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 689 679 € 1 214 035 € 1 091 470 € 1 067 469 € 2 044 624 € 1 030 695 € 533 713 € 751 455 € 1 453 250 € 296 670 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 053 280 € 7 179 495 € 6 086 962 € 20 290 215 € 13 805 203 € 25 737 232 € 26 250 929 € 30 959 194 € 29 944 222 € 25 592 176 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
26 352 € 22 656 € 22 388 € 24 334 € 26 524 € 27 938 € 27 595 € 28 792 € 27 611 € 27 850 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
26 352€ 22 656€ 22 388€ 24 334€ 26 524€ 27 938€ 27 595€ 28 792€ 27 611€ 27 850€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
94 707 € 93 737 € 98 428 € 98 813 € 73 553 € 99 062 € 98 900 € 100 991 € 95 043 € 77 453 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
94 707€ 93 737€ 98 428€ 98 813€ 73 553€ 99 062€ 98 900€ 100 991€ 95 043€ 77 453€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 076 813 € 6 276 221 € 5 137 487 € 19 703 186 € 13 300 928 € 25 093 807 € 25 605 910 € 30 189 363 € 28 916 992 € 24 177 095 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 269 885 € 5 471 096 € 4 657 872 € 4 806 883 € 5 622 319 € 4 682 103 € 4 790 269 € 4 709 114 € 28 338 369 € 23 452 722 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 926 487€ 5 293 905€ 4 599 788€ 4 767 404€ 5 550 776€ 4 627 747€ 4 727 797€ 4 273 135€ 22 201 874€ 14 369 999€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
343 398€ 177 191€ 58 084€ 39 479€ 71 543€ 54 356€ 62 472€ 435 979€ 6 136 495€ 9 082 723€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
152 630€ 0€ 14 447 478€ 7 052 591€ 20 001 815€ 20 066 734€ 25 145 939€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
89 135€ 91 452€ 78 613€ 64 124€ 96 508€ 93 405€ 84 081€ 92 144€ 118 010€ 155 522€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 552€ 61 581€ 49 230€ 44 492€ 54 417€ 54 760€ 48 989€ 37 034€ 27 944€ 27 691€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
661 191€ 499 412€ 351 722€ 340 159€ 472 584€ 261 645€ 615 827€ 205 099€ 432 471€ 541 127€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
50€ 50€ 50€ 50€ 2 509€ 79€ 10€ 33€ 198€ 33€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
855 408 € 786 881 € 828 659 € 463 882 € 404 198 € 516 425 € 518 524 € 640 048 € 904 576 € 1 309 778 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
70 372€ 56 662€ 39 734€ 37 183€ 51 683€ 33 054€ 25 660€ 904 576€ 1 309 778€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
785 036€ 730 219€ 788 925€ 426 699€ 352 515€ 483 371€ 492 864€ 640 048€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé