Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B. Braun Medical s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
38 447 075€ 29 459 895€ 27 179 499€ 27 367 047€ 30 210 950€ 27 085 669€ 25 877 817€ 27 604 790€ 35 253 039€ 32 822 798€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
38 627 115 € 29 557 724 € 27 329 493 € 27 439 720 € 30 490 451 € 27 440 618 € 39 657 465 € 33 473 687 € 38 660 984 € 35 327 145 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
37 199 837€ 28 623 103€ 26 569 386€ 26 723 577€ 29 507 327€ 26 688 726€ 25 469 065€ 27 142 801€ 34 857 560€ 32 375 739€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 247 238€ 836 792€ 610 113€ 643 470€ 703 623€ 396 943€ 408 752€ 461 989€ 395 479€ 447 059€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
24 000€ 14 560€ 4 899€ 19 628€ 30€ 138€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
156 040€ 97 829€ 135 434€ 72 673€ 274 602€ 354 949€ 13 779 648€ 5 849 269€ 3 407 915€ 2 504 209€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
36 222 399 € 27 901 366 € 25 801 356 € 25 821 320 € 27 590 467 € 25 699 851 € 38 309 853 € 32 068 942 € 36 323 667 € 34 567 270 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
26 855 820€ 19 904 004€ 19 265 319€ 18 076 896€ 19 765 653€ 16 411 505€ 15 228 508€ 17 010 439€ 22 023 589€ 20 484 411€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
96 100€ 101 464€ 61 218€ 56 145€ 74 781€ 70 161€ 62 117€ 73 587€ 80 066€ 84 322€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-160 726€ -175 952€ 39 929€ 51 432€ 30 594€ -104 223€ 1 915€ 43 877€ -119 320€ 191 934€
14
D.
Služby
6 720 788€ 5 803 965€ 5 311 157€ 5 425 617€ 6 048 443€ 6 176 102€ 6 353 020€ 6 243 080€ 9 048 523€ 9 502 257€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 832 012 € 1 884 351 € 1 627 554 € 1 375 025 € 1 524 064 € 1 358 220 € 1 158 052 € 1 260 009 € 915 439 € 1 030 898 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 361 648€ 1 394 261€ 1 207 346€ 1 012 075€ 1 137 450€ 1 013 644€ 858 895€ 976 074€ 727 877€ 849 466€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
445 436€ 470 653€ 401 734€ 347 794€ 371 218€ 333 621€ 290 007€ 274 336€ 181 492€ 175 216€
19
E.4.
Sociálne náklady
24 928€ 19 437€ 18 474€ 15 156€ 15 396€ 10 955€ 9 150€ 9 599€ 6 070€ 6 216€
20
F.
Dane a poplatky
6 015€ 5 681€ 5 495€ 6 686€ 4 154€ 4 644€ 4 893€ 3 979€ 20 221€ 16 841€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
240 889€ 188 433€ 172 865€ 127 540€ 140 134€ 177 244€ 191 089€ 204 712€ 168 533€ 140 366€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
240 889€ 188 433€ 172 865€ 127 540€ 140 134€ 177 244€ 191 089€ 204 712€ 168 533€ 140 366€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 899€ 10 803€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
244 095€ 40 515€ -970 068€ 382 161€ -1 091 088€ 341 861€ 164 442€ 641 229€ 277 696€ 56 223€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
387 406€ 148 905€ 287 887€ 319 818€ 1 088 833€ 1 264 337€ 15 145 817€ 6 577 227€ 3 908 920€ 3 060 018€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 404 716 € 1 656 358 € 1 528 137 € 1 618 400 € 2 899 984 € 1 740 767 € 1 347 612 € 1 404 745 € 2 337 317 € 759 875 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 935 093 € 3 826 414 € 2 501 876 € 3 756 957 € 4 291 479 € 4 532 124 € 4 232 257 € 4 233 807 € 4 220 181 € 2 559 874 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 681 € 1 260 € 540 € 1 084 € 413 € 907 € 7 591 € 199 € 946 € 3 718 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 422 € 704 € 3 € 6 € 25 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 422€ 704€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 6€ 25€
42
XII.
Kurzové zisky
1 259€ 556€ 540€ 1 084€ 413€ 907€ 7 591€ 196€ 939€ 3 692€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
156 599 € 66 410 € 79 176 € 103 335 € 123 741 € 174 129 € 213 705 € 233 674 € 240 264 € 157 446 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
102 737 € 19 107 € 40 229 € 69 247 € 91 602 € 136 304 € 181 500 € 205 681 € 212 541 € 129 632 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
102 737€ 19 107€ 40 229€ 69 247€ 91 602€ 136 304€ 181 500€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
205 681€ 212 541€ 129 632€
52
O.
Kurzové straty
3 355€ 599€ 798€ 726€ 1 107€ 8 931€ 4 780€ 385€ 975€ 2 974€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
50 507€ 46 704€ 38 149€ 33 362€ 31 032€ 28 894€ 27 425€ 27 608€ 26 748€ 24 840€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-153 918 € -65 150 € -78 636 € -102 251 € -123 328 € -173 222 € -206 114 € -233 475 € -239 318 € -153 728 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 250 798 € 1 591 208 € 1 449 501 € 1 516 149 € 2 776 656 € 1 567 545 € 1 141 498 € 1 171 270 € 2 097 999 € 606 147 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
561 119 € 377 173 € 358 031 € 448 680 € 732 032 € 536 850 € 607 785 € 419 815 € 644 749 € 309 477 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
595 306€ 350 615€ 342 268€ 545 647€ 666 569€ 499 904€ 716 089€ 416 337€ 710 732€ 372 095€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-34 187€ 26 558€ 15 763€ -96 967€ 65 463€ 36 946€ -108 304€ 3 478€ -65 983€ -62 618€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 689 679 € 1 214 035 € 1 091 470 € 1 067 469 € 2 044 624 € 1 030 695 € 533 713 € 751 455 € 1 453 250 € 296 670 €