Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 071 099 € 2 512 963 € 4 030 060 € 2 997 431 € 1 688 002 € 1 875 033 € 1 512 987 € 1 567 856 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 313 € 395 € 2 381 € 4 229 € 59 510 € 90 687 € 96 819 € 103 359 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 313 € 395 € 2 381 € 4 229 € 59 510 € 90 687 € 96 819 € 103 359 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
51 406€ 85 637€ 89 429€ 93 221€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 313€ 395€ 2 381€ 4 229€ 8 104€ 5 050€ 7 390€ 10 138€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 066 980 € 2 482 678 € 4 024 655 € 2 993 202 € 1 627 473 € 1 784 340 € 1 415 584 € 1 464 188 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 1 732 € 2 010 € 1 745 € 1 370 € 1 709 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
0€ 1 732€ 2 010€ 1 745€ 1 370€ 1 709€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 722 € 0 € 650 € 650 € 671 € 650 € 650 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 650€ 650€ 671€ 650€ 650€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
12 722€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
934 636 € 1 868 338 € 3 715 593 € 2 648 517 € 1 387 297 € 1 430 121 € 1 373 271 € 1 376 573 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
923 162 € 1 867 322 € 3 715 575 € 2 648 384 € 1 387 297 € 1 430 121 € 1 373 271 € 1 375 615 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
84 601€ 648 922€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
838 561€ 1 218 400€ 3 715 575€ 2 648 384€ 1 387 297€ 1 430 121€ 1 373 271€ 1 375 615€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 718€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
756€ 1 016€ 18€ 133€ 958€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 119 622 € 614 340 € 306 680 € 342 025 € 237 760 € 352 199 € 39 954 € 87 615 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 592€ 1 260€ 3 444€ 3 553€ 3 723€ 3 331€ 2 677€ 1 548€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 118 030€ 613 080€ 303 236€ 338 472€ 234 037€ 348 868€ 37 277€ 86 067€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 806 € 29 890 € 3 024 € 1 019 € 6 € 584 € 309 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 806€ 20 172€ 3 024€ 1 019€ 6€ 584€ 309€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
9 718€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 071 099 € 2 512 963 € 4 030 060 € 2 997 431 € 1 688 002 € 1 875 033 € 1 512 987 € 1 567 856 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
603 240 € 456 203 € 294 921 € 227 166 € 29 560 € -134 963 € -246 223 € -352 974 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 626 502 € 1 626 502 € 1 626 502 € 1 626 502 € 1 626 502 € 1 626 502 € 1 626 502 € 1 626 502 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 626 502€ 1 626 502€ 1 626 502€ 1 626 502€ 1 626 502€ 1 626 502€ 1 626 502€ 1 626 502€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
58 449 € 50 385 € 46 997 € 37 117 € 28 891 € 23 328 € 17 991 € 1 286 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
58 449€ 50 385€ 46 997€ 37 117€ 28 891€ 23 328€ 17 991€ 1 286€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 228 749 € -1 381 965 € -1 446 333 € -1 634 057 € -1 790 356 € -1 896 053 € -1 997 454 € -2 314 858 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 086 109€ 932 893€ 868 525€ 680 801€ 524 504€ 418 807€ 317 406€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 314 858€ -2 314 858€ -2 314 858€ -2 314 858€ -2 314 860€ -2 314 860€ -2 314 860€ -2 314 858€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
147 038 € 161 281 € 67 755 € 197 604 € 164 523 € 111 260 € 106 738 € 334 096 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 453 480 € 2 032 837 € 3 735 139 € 2 770 265 € 1 658 442 € 2 009 996 € 1 759 210 € 1 920 830 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
562 € -187 € -306 € 0 € 114 € 548 € 914 € 584 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
562€ -187€ -306€ 114€ 548€ 914€ 584€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 442 583 € 2 012 024 € 3 648 809 € 2 670 076 € 1 552 865 € 1 913 780 € 1 639 551 € 1 814 077 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 361 754 € 1 886 138 € 3 542 357 € 2 495 833 € 1 449 337 € 1 802 981 € 1 571 519 € 1 704 917 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 038 936€ 1 679 327€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
322 818€ 206 811€ 3 542 357€ 2 495 833€ 1 449 337€ 1 802 981€ 1 571 519€ 1 704 917€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
16 051€ 16 942€ 9 221€ 10 203€ 10 487€ 10 654€ 7 318€ 8 103€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 677€ 10 826€ 6 775€ 7 483€ 7 814€ 8 017€ 5 334€ 6 108€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
54 101€ 98 111€ 90 456€ 156 557€ 85 227€ 92 128€ 55 380€ 94 932€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7€ 17€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 335 € 21 000 € 86 636 € 100 189 € 105 463 € 95 668 € 118 745 € 106 169 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 969€ 5 866€ 10 241€ 8 459€ 15 068€ 9 673€ 9 783€ 13 322€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 366€ 15 134€ 76 395€ 91 730€ 90 395€ 85 995€ 108 962€ 92 847€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
14 379 € 23 923 € 0 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
14 379€ 23 923€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé