Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 297 130 € 4 528 099 € 6 315 845 € 2 006 377 € 1 786 317 € 1 889 371 € 8 721 813 € 2 762 987 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 039 € 2 587 € 4 134 € 17 076 € 17 842 € 22 397 € 26 954 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 039 € 2 587 € 4 134 € 17 076 € 17 842 € 22 397 € 26 954 € 0 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 039€ 2 587€ 4 134€ 17 076€ 17 842€ 22 397€ 26 954€ 0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 296 091 € 4 525 512 € 6 311 711 € 1 989 301 € 1 768 475 € 1 866 974 € 8 691 821 € 2 761 884 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
729 141 € 899 636 € 1 995 978 € 408 214 € 233 626 € 227 339 € 306 175 € 134 350 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
729 141€ 899 636€ 1 995 978€ 408 214€ 233 626€ 227 339€ 306 175€ 134 350€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 12 685 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 12 685€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 551 301 € 479 529 € 1 313 929 € 1 027 770 € 590 109 € 342 520 € 886 058 € 286 050 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 211 419 € 478 947 € 1 313 283 € 1 024 503 € 575 139 € 238 147 € 733 910 € 268 321 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 211 419€ 478 947€ 1 313 283€ 1 024 503€ 575 139€ 238 147€ 733 910€ 268 321€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
285 332€ 135€ 646€ 3 267€ 13 470€ 82 673€ 2 148€ 13 229€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
54 550€ 447€ 1 500€ 21 700€ 150 000€ 4 500€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 015 649 € 3 146 347 € 3 001 804 € 553 317 € 944 740 € 1 297 115 € 7 486 903 € 2 341 484 €
072
B.V.1.
Peniaze
17 483€ 21 559€ 24 832€ 6 191€ 9 247€ 6 707€ 5 837€ 6 237€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 998 166€ 3 124 788€ 2 976 972€ 547 126€ 935 493€ 1 290 408€ 7 481 066€ 2 335 247€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 3 038 € 1 103 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 103€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 3 038€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 297 130 € 4 528 099 € 6 315 845 € 2 006 377 € 1 786 317 € 1 889 371 € 8 721 813 € 2 762 987 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
843 662 € 1 175 758 € 900 826 € 138 261 € 183 461 € 771 320 € 1 991 575 € 384 933 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 921€ 3 921€ 3 921€ 3 921€ 3 921€ 3 921€ 3 921€ 3 921€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 295 € 2 295 € 2 295 € 2 295 € 2 295 € 2 295 € 2 295 € 2 295 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 295€ 2 295€ 2 295€ 2 295€ 2 295€ 2 295€ 2 295€ 2 295€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
5 341 € 5 341 € 5 341 € 5 341 € 5 341 € 5 341 € 5 341 € 5 341 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
5 341€ 5 341€ 5 341€ 5 341€ 5 341€ 5 341€ 5 341€ 5 341€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 157 562 € 317 795 € 1 351 879 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 157 562€ 317 795€ 1 351 879€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-332 096 € 1 157 562 € 882 630 € 120 065 € -152 530 € -598 755 € 1 973 379 € 366 737 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 453 468 € 3 330 590 € 5 405 926 € 1 868 116 € 1 597 398 € 1 112 676 € 6 730 238 € 2 375 805 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 120 € 4 371 € 1 738 € 1 244 € 850 € 500 € 211 € 730 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 120€ 4 371€ 1 738€ 1 244€ 850€ 500€ 211€ 730€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 436 883 € 3 282 294 € 5 391 208 € 1 852 155 € 1 585 830 € 897 450 € 6 520 773 € 2 365 120 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 064 600 € 681 634 € 3 320 512 € 458 533 € 369 816 € 217 419 € 4 500 399 € 1 188 057 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 064 600€ 681 634€ 3 320 512€ 458 533€ 369 816€ 217 419€ 4 500 399€ 1 188 057€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 165 577€ 2 211 392€ 1 536 332€ 1 360 994€ 1 148 227€ 654 813€ 1 487 600€ 1 079 861€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 589€ 114 856€ 10 254€ 12 084€ 12 444€ 11 415€ 21 158€ 12 761€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 488€ 42 684€ 20 715€ 13 355€ 13 426€ 10 972€ 14 082€ 8 849€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
121 979€ 231 728€ 500 765€ 7 189€ 28 406€ 2 831€ 497 534€ 75 485€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
47 650€ 2 630€ 13 511€ 107€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 465 € 43 925 € 12 964 € 14 717 € 10 718 € 10 182 € 5 189 € 9 955 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 465€ 43 925€ 12 964€ 14 717€ 10 718€ 10 182€ 5 189€ 9 955€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
16€ 204 544€ 204 065€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
21 751 € 9 093 € 5 458 € 5 375 € 2 249 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
21 751€ 1 338€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 138€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
9 093€ 4 120€ 2 249€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 237€