Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VÁHOSTAV - SK, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
94 122 303 € 71 999 070 € 78 512 257 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 036 824 € 15 146 320 € 15 739 798 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
255 035 € 283 754 € 271 930 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
27 980€ 54 298€ 44 873€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
87 526€ 89 926€ 92 327€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
139 530€ 139 530€ 134 730€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 853 404 € 6 904 309 € 6 972 166 €
012
A.II.1
Pozemky
1 108 556€ 801 487€ 801 487€
013
A.II.2
Stavby
1 234 061€ 1 531 802€ 984 247€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 961 029€ 4 026 817€ 4 601 996€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
549 757€ 544 202€ 584 435€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 928 387 € 7 958 257 € 8 495 702 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 488 557€ 4 506 655€ 4 295 540€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
439 830€ 434 114€ 931 341€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 3 017 488€ 3 268 821€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
80 080 940 € 56 849 763 € 62 733 178 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 152 695 € 2 027 746 € 1 053 208 €
035
B.I.1
Materiál
2 106 754€ 2 007 093€ 1 020 933€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
45 941€ 20 653€ 32 275€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
13 429 127 € 12 308 071 € 14 990 993 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
12 730 847€ 11 546 486€ 14 315 018€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
698 280€ 761 585€ 675 975€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
53 449 138 € 40 950 423 € 44 004 677 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
33 860 779 € 24 442 160 € 28 023 267 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
17 313 716€ 15 087 967€ 14 647 551€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
786 622€ 851 903€ 552 240€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 488 021€ 568 393€ 781 619€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 049 980 € 1 563 523 € 2 684 300 €
072
B.V.1.
Peniaze
31 714€ 32 030€ 22 512€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 018 266€ 1 531 493€ 2 661 788€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 537 € 2 987 € 39 281 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
94 122 303 € 71 999 070 € 78 512 257 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 951 759 € 13 461 783 € 17 047 440 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000 000€ 20 000 000€ 20 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
40 219€ 40 219€ 40 219€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-3 626 016€ -3 674 828€ -3 674 828€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-6 462 444 € -6 903 608 € -3 317 951 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 462 444€ -6 903 608€ -3 317 951€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
80 170 543 € 58 537 287 € 61 464 817 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
34 094 771 € 27 293 221 € 23 542 326 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
21 184 283 € 21 765 104 € 17 803 520 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 910 488€ 5 528 117€ 5 738 806€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 396 714 € 1 746 009 € 1 446 467 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 396 714€ 1 746 009€ 1 446 467€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
32 659 825 € 19 959 145 € 26 502 396 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
32 525 020 € 19 769 404 € 26 245 260 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
66 598€ 70 587€ 107 646€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
68 207€ 119 154€ 149 490€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 253 686 € 3 912 592 € 4 674 091 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 253 686€ 3 912 592€ 4 674 091€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 5 020€ 369 329€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 765 547€ 5 621 300€ 4 930 208€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé