Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 535 015 € 2 418 630 € 2 729 642 € 2 651 263 € 2 680 262 € 3 074 357 € 3 255 127 € 2 791 459 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
22 693 € 6 747 € 1 314 € 2 104 € 5 145 € 11 944 € 19 056 € 24 739 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 415 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
11 415€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
11 278 € 6 747 € 1 314 € 2 104 € 5 145 € 11 944 € 19 056 € 24 739 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 278€ 6 747€ 1 314€ 2 104€ 5 145€ 11 944€ 19 056€ 24 739€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 509 507 € 2 410 130 € 2 726 594 € 2 647 126 € 2 674 246 € 3 060 705 € 3 233 070 € 2 765 014 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
377 588 € 415 340 € 344 305 € 298 872 € 350 574 € 277 845 € 314 456 € 263 656 €
035
B.I.1
Materiál
23 775€ 26 611€ 13 915€ 12 765€ 10 252€ 8 885€ 5 747€ 5 122€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
353 813€ 388 729€ 330 390€ 286 107€ 340 322€ 268 960€ 308 709€ 258 534€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
19 315 € 17 218 € 13 439 € 14 542 € 8 979 € 3 002 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
19 315€ 17 218€ 13 439€ 14 542€ 8 979€ 3 002€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 404 544 € 1 490 365 € 1 856 362 € 1 859 683 € 1 565 765 € 1 746 454 € 1 622 928 € 1 601 890 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 377 157 € 1 489 746 € 1 856 362 € 1 844 457 € 1 556 057 € 1 710 250 € 1 621 973 € 1 594 297 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 377 157€ 1 489 746€ 1 856 362€ 1 844 457€ 1 556 057€ 1 710 250€ 1 621 973€ 1 594 297€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 722€ 14 910€ 8 043€ 34 805€ 210€ 6 697€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 665€ 619€ 316€ 1 665€ 1 399€ 745€ 896€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
404 825 € 409 850 € 410 434 € 407 649 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
410 434€ 407 649€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
404 825€ 409 850€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
708 060 € 487 207 € 512 488 € 474 029 € 344 103 € 623 554 € 885 252 € 491 819 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 300€ 1 300€ 2 026€ 1 341€ 1 961€ 2 331€ 126€ 1 104€
073
B.V.2.
Účty v bankách
705 760€ 485 907€ 510 462€ 472 688€ 342 142€ 621 223€ 885 126€ 490 715€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 815 € 1 753 € 1 734 € 2 033 € 871 € 1 708 € 3 001 € 1 706 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 815€ 1 753€ 1 734€ 2 033€ 871€ 1 708€ 1 809€ 1 706€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 192€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 535 015 € 2 418 630 € 2 729 642 € 2 651 263 € 2 680 262 € 3 074 357 € 3 255 127 € 2 791 459 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 274 806 € 2 256 017 € 2 182 126 € 2 507 739 € 2 483 290 € 3 000 911 € 2 871 192 € 2 717 838 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 248 714 € 2 174 823 € 2 094 194 € 2 475 987 € 2 393 608 € 2 863 889 € 2 710 535 € 2 642 221 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 248 714€ 2 174 823€ 2 094 194€ 2 475 987€ 2 393 608€ 2 863 889€ 2 710 535€ 2 642 221€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
18 789 € 73 891 € 80 629 € 24 449 € 82 379 € 129 719 € 153 354 € 68 314 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
260 209 € 162 613 € 547 516 € 143 524 € 196 972 € 73 446 € 383 935 € 73 621 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 650 € 4 784 € 3 950 € 3 099 € 2 449 € 1 879 € 1 464 € 2 063 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 650€ 4 784€ 3 950€ 3 099€ 2 449€ 1 879€ 1 329€ 1 085€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
135€ 978€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
566 € 764 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
566€ 764€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
201 702 € 113 235 € 501 396 € 92 799 € 148 826 € 53 369 € 372 446 € 63 043 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
147 061 € 61 986 € 40 453 € 38 506 € 108 464 € 12 930 € 275 802 € 21 426 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
147 061€ 61 986€ 40 453€ 38 506€ 108 464€ 12 930€ 275 802€ 21 426€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
400 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 144€ 7 870€ 9 022€ 10 382€ 5 556€ 3 981€ 4 462€ 7 129€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 003€ 4 914€ 5 374€ 7 100€ 3 677€ 2 840€ 2 760€ 3 704€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
36 494€ 38 465€ 46 547€ 36 811€ 31 063€ 33 618€ 89 422€ 30 754€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
66€ 30€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
52 857 € 44 594 € 42 170 € 47 626 € 45 697 € 18 198 € 9 459 € 7 751 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 320€ 11 796€ 14 469€ 10 310€ 5 818€ 5 724€ 8 376€ 6 560€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
41 537€ 32 798€ 27 701€ 37 316€ 39 879€ 12 474€ 1 083€ 1 191€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé