Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DUAL PRODUCTION s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 113 539 € 7 404 138 € 6 596 708 € 6 978 734 € 7 102 960 € 4 467 223 € 4 117 056 € 3 962 218 € 7 290 868 € 7 427 875 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
59 347 € 236 045 € 232 710 € 186 630 € 134 761 € 132 806 € 130 856 € 297 518 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
166 662 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
166 662€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
59 347 € 236 045 € 232 710 € 186 630 € 134 761 € 132 806 € 130 856 € 130 856 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
59 347€ 236 045€ 232 710€ 186 630€ 134 761€ 132 806€ 130 856€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
130 856€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 015 190 € 7 404 138 € 6 472 133 € 6 742 672 € 6 840 548 € 4 243 609 € 3 923 391 € 3 770 553 € 7 104 219 € 7 051 871 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 641 € 7 979 € 1 720 887 € 1 720 886 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 720 887€ 1 720 886€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
485€ 448€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
7 156€ 7 531€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
8 304 202 € 6 672 809 € 6 096 414 € 5 969 836 € 5 955 722 € 4 006 676 € 3 580 149 € 3 072 689 € 4 484 940 € 3 932 111 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 651 628 € 4 386 109 € 4 513 125 € 4 747 502 € 4 875 513 € 3 431 179 € 2 833 454 € 2 864 969 € 2 990 310 € 2 568 936 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 651 628€ 4 386 109€ 4 513 125€ 4 747 502€ 4 875 513€ 3 431 179€ 2 833 454€ 2 864 969€ 2 990 310€ 2 568 936€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 362 762€ 1 952 112€ 1 427 112€ 887 112€ 879 103€ 466 603€ 610 088€ 140 088€ 1 200 200€ 905 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
289 812€ 334 588€ 156 177€ 335 222€ 201 106€ 108 894€ 136 607€ 67 632€ 294 430€ 457 533€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
642€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
703 347 € 723 350 € 375 719 € 772 836 € 884 826 € 236 933 € 343 242 € 697 864 € 898 392 € 1 398 874 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 564€ 2 404€ 3 240€ 1 588€ 2 009€ 2 373€ 1 942€ 1 493€ 2 333€ 3 113€
073
B.V.2.
Účty v bankách
700 783€ 720 946€ 372 479€ 771 248€ 882 817€ 234 560€ 341 300€ 696 371€ 896 059€ 1 395 761€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
98 349 € 65 228 € 17 € 29 702 € 36 984 € 58 904 € 58 859 € 55 793 € 78 486 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
98 349€ 65 228€ 17€ 29 702€ 36 984€ 58 904€ 58 859€ 55 793€ 78 486€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 113 539 € 7 404 138 € 6 596 708 € 6 978 734 € 7 102 960 € 4 467 223 € 4 117 056 € 3 962 218 € 7 290 868 € 7 427 875 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 067 956 € 768 317 € 533 080 € 275 107 € 406 219 € 181 150 € 475 788 € 254 457 € 120 987 € 105 521 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
761 014 € 525 777 € 267 804 € 173 847 € 247 155 € 113 684 € 98 218 € 80 186 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
761 014€ 525 777€ 267 804€ 173 847€ 247 155€ 113 684€ 98 218€ 80 186€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
299 639 € 235 237 € 257 973 € 267 804 € 225 069 € 173 847 € 221 330 € 133 470 € 15 466 € 18 032 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 045 583 € 6 635 821 € 6 063 628 € 6 655 638 € 6 663 847 € 4 261 858 € 3 623 982 € 3 690 987 € 7 157 916 € 7 322 354 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
94 € 136 € 1 020 720 € 1 455 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 020 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
94€ 136€ 720€ 1 455€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 025 637 € 6 622 198 € 6 054 242 € 6 645 643 € 6 652 310 € 4 242 105 € 3 607 139 € 3 680 702 € 6 127 880 € 7 314 411 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 947 212 € 6 610 136 € 5 976 558 € 6 608 524 € 6 617 242 € 4 232 631 € 3 544 794 € 3 612 720 € 6 099 018 € 7 291 550 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 947 212€ 6 610 136€ 5 976 558€ 6 608 524€ 6 617 242€ 4 232 631€ 3 544 794€ 3 612 720€ 6 099 018€ 7 291 550€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 355€ 3 829€ 2 080€ 1 810€ 4 190€ 5 173€ 6 452€ 15 336€ 12 784€ 9 693€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 664€ 2 242€ 1 357€ 1 050€ 2 845€ 3 441€ 4 341€ 9 504€ 8 204€ 5 971€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
71 478€ 341€ 68 597€ 28 144€ 22 383€ 860€ 50 957€ 37 887€ 2 619€ 1 942€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
928€ 5 650€ 5 650€ 6 115€ 5 650€ 595€ 5 255€ 5 255€ 5 255€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 852 € 13 623 € 9 386 € 9 995 € 11 537 € 19 753 € 16 843 € 10 149 € 9 316 € 6 488 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
6 852€ 5 623€ 5 386€ 5 995€ 7 537€ 15 553€ 11 643€ 7 149€ 9 316€ 6 488€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
13 000€ 8 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 200€ 5 200€ 3 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
47 989 € 32 894 € 24 215 € 17 286 € 16 774 € 11 965 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 965€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
47 989€ 32 894€ 24 215€ 17 286€ 16 774€