Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 988 919 € 12 619 170 € 13 182 593 € 12 808 105 € 11 597 288 € 12 075 120 € 12 663 401 € 11 198 182 € 10 627 818 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 304 396 € 2 068 887 € 1 715 929 € 1 698 250 € 1 421 456 € 1 453 339 € 950 692 € 1 164 575 € 1 201 824 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 765 124 € 1 584 222 € 1 272 158 € 1 241 612 € 900 369 € 867 196 € 465 525 € 536 525 € 522 965 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
1 759 604€ 1 248 338€ 1 102 662€ 1 037 950€ 843 369€ 867 196€ 465 525€ 536 525€ 356 358€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 520€ 8 400€ 11 280€ 14 160€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 327 484€ 158 216€ 189 502€ 57 000€ 0€ 166 607€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
371 556 € 342 218 € 361 497 € 403 084 € 456 734 € 413 222 € 386 584 € 418 405 € 459 863 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 3 970€ 4 467€ 4 963€ 5 459€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
205 726€ 169 431€ 185 945€ 235 783€ 279 131€ 242 507€ 201 841€ 223 634€ 271 737€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
162 943€ 167 374€ 160 858€ 167 301€ 177 603€ 166 745€ 178 276€ 189 808€ 182 667€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 887€ 5 413€ 14 694€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 000€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
167 716 € 142 447 € 82 274 € 53 554 € 64 353 € 172 921 € 98 583 € 209 645 € 218 996 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
8 299€ 8 299€ 8 299€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 776€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
167 716€ 142 447€ 82 274€ 53 554€ 64 353€ 172 921€ 90 284€ 201 346€ 209 921€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 419 646 € 10 291 279 € 11 336 928 € 11 014 338 € 10 108 517 € 10 561 821 € 11 679 423 € 9 992 828 € 9 405 673 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
148 200 € 150 579 € 158 227 € 118 982 € 155 695 € 102 406 € 117 585 € 175 479 € 158 620 €
035
B.I.1
Materiál
132 558€ 140 201€ 152 690€ 118 982€ 155 695€ 102 406€ 117 585€ 175 479€ 158 620€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
15 642€ 10 378€ 5 537€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 802 547 € 1 645 623 € 1 651 442 € 1 553 300 € 1 465 896 € 1 547 397 € 1 645 877 € 1 429 618 € 1 280 109 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 802 547€ 1 645 623€ 1 651 442€ 1 553 300€ 1 465 896€ 1 547 397€ 1 645 877€ 1 429 618€ 1 280 109€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 472 612 € 5 075 673 € 5 202 706 € 4 675 520 € 4 856 141 € 4 783 953 € 5 360 596 € 4 490 462 € 4 387 562 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 354 008 € 4 829 419 € 5 085 063 € 4 545 663 € 4 532 848 € 4 385 739 € 5 177 160 € 4 221 531 € 4 087 323 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 8 350€ 9 612€ 20 376€ 9 000€ 5 177 160€ 4 221 531€ 4 087 323€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 354 008€ 4 829 419€ 5 076 713€ 4 536 051€ 4 512 472€ 4 376 739€ 0€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 7 259€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 57 142€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73€ 112 529€ 170 483€ 219 985€ 586€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
118 531€ 133 725€ 117 643€ 129 857€ 152 810€ 178 229€ 182 850€ 268 931€ 235 838€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 333 671 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 333 671€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 996 287 € 3 419 404 € 4 324 553 € 4 666 536 € 3 630 785 € 4 128 065 € 4 555 365 € 3 897 269 € 3 245 711 €
072
B.V.1.
Peniaze
893€ 1 552€ 1 224€ 576€ 1 251€ 765€ 855€ 1 166€ 949€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 995 394€ 3 417 852€ 4 323 329€ 4 665 960€ 3 629 534€ 4 127 300€ 4 554 510€ 3 896 103€ 3 244 762€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
264 877 € 259 004 € 129 736 € 95 517 € 67 315 € 59 960 € 33 286 € 40 779 € 20 321 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
264 877€ 259 004€ 129 736€ 94 527€ 66 325€ 59 960€ 33 181€ 36 333€ 20 309€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 990€ 990€ 105€ 4 446€ 12€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 988 919 € 12 619 170 € 13 182 593 € 12 808 105 € 11 597 288 € 12 075 120 € 12 663 401 € 11 198 182 € 10 627 818 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 947 431 € 4 651 469 € 4 893 624 € 4 779 428 € 4 370 076 € 4 680 167 € 4 663 390 € 4 574 691 € 4 255 604 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 13 278€ 13 278€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
330 076 € 330 076 € 650 076 € 650 076 € 427 261 € 427 261 € 427 261 € 27 261 € 779 862 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
330 076€ 330 076€ 650 076€ 650 076€ 427 261€ 427 261€ 427 261€ 679 623€ 779 862€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -652 362€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 417 355 € 3 121 393 € 3 043 548 € 2 929 352 € 2 742 815 € 3 052 906 € 3 036 129 € 3 334 152 € 2 262 464 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 041 488 € 7 967 701 € 8 288 969 € 8 028 677 € 7 227 212 € 7 394 914 € 8 000 011 € 6 623 491 € 6 372 214 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 418 € 23 648 € 10 953 € 17 316 € 3 384 € 7 243 € 10 097 € 0 € 1 549 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
16 418€ 23 648€ 10 953€ 17 316€ 3 384€ 7 243€ 10 097€ 1 549€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 880 599 € 3 467 072 € 4 442 425 € 4 225 890 € 3 682 942 € 3 454 887 € 3 940 484 € 3 446 866 € 3 354 294 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 289 305 € 3 217 390 € 3 996 814 € 3 759 987 € 3 412 554 € 3 145 553 € 3 270 881 € 3 204 069 € 3 117 649 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
184 871€ 0€ 390€ 11 744€ 21 960€ 21 960€ 21 960€ 700€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 104 434€ 3 217 390€ 3 996 424€ 3 748 243€ 3 390 594€ 3 123 593€ 3 248 921€ 3 204 069€ 3 116 949€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 21 960€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
146 932€ 145 603€ 134 115€ 107 335€ 108 351€ 154 087€ 114 331€ 105 103€ 94 325€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
106 705€ 101 996€ 93 372€ 76 507€ 72 178€ 63 264€ 62 230€ 56 615€ 51 680€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
331 119€ 0€ 196 973€ 277 061€ 81 205€ 81 766€ 481 192€ 73 412€ 67 533€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 538€ 2 083€ 21 151€ 5 000€ 8 654€ 10 217€ 11 850€ 7 667€ 1 147€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 144 471 € 4 476 981 € 3 835 591 € 3 785 471 € 3 540 886 € 3 932 784 € 4 049 430 € 3 176 625 € 3 016 371 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
93 738€ 85 703€ 116 714€ 121 913€ 104 776€ 102 706€ 103 739€ 252 460€ 204 566€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 050 733€ 4 391 278€ 3 718 877€ 3 663 558€ 3 436 110€ 3 830 078€ 3 945 691€ 2 924 165€ 2 811 805€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 0 € 39 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 39€