Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
69 763 411 € 70 712 723 € 61 432 336 € 56 283 518 € 49 454 694 € 49 789 274 € 43 752 965 € 41 967 559 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 143 900 € 2 199 476 € 1 754 841 € 1 654 270 € 1 470 648 € 1 771 509 € 1 870 786 € 1 413 380 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
284 984 € 200 152 € 47 760 € 51 889 € 63 591 € 83 193 € 103 105 € 78 299 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
39 269€ 72 208€ 47 760€ 51 889€ 63 591€ 83 193€ 103 105€ 78 299€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
245 715€ 127 944€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 858 916 € 1 999 324 € 1 707 081 € 1 602 381 € 1 407 057 € 1 688 316 € 1 767 681 € 1 335 081 €
012
A.II.1
Pozemky
77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€ 77 302€
013
A.II.2
Stavby
28 665€ 32 743€ 36 821€ 40 899€ 44 977€ 49 055€ 53 133€ 57 211€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 752 949€ 1 889 279€ 1 592 958€ 1 484 180€ 1 284 778€ 1 561 959€ 1 637 246€ 1 200 568€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
67 481 379 € 68 310 943 € 59 516 046 € 54 573 093 € 47 935 943 € 47 925 755 € 41 829 451 € 40 485 996 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
29 736 052 € 37 886 713 € 34 509 366 € 30 784 017 € 22 135 236 € 27 956 921 € 26 701 573 € 23 225 807 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
29 736 052€ 37 886 713€ 34 509 366€ 30 784 017€ 22 135 236€ 27 956 921€ 26 701 573€ 23 225 807€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 170 247 € 6 416 259 € 5 045 171 € 3 559 200 € 2 505 193 € 1 373 618 € 179 680 € 171 363 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
7 170 247€ 6 416 259€ 5 045 171€ 3 559 200€ 2 505 193€ 1 373 618€ 179 680€ 171 363€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
30 568 545 € 23 998 772 € 19 958 277 € 20 219 712 € 23 091 502 € 18 389 558 € 14 749 586 € 16 893 297 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 216 431 € 23 972 883 € 19 930 639 € 20 053 590 € 23 058 724 € 18 315 699 € 14 686 956 € 16 836 269 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 841 999€ 7 909 645€ 5 918 399€ 5 646 890€ 8 085 204€ 6 280 648€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 374 432€ 16 063 238€ 14 012 240€ 14 406 700€ 14 973 520€ 12 035 051€ 14 686 956€ 16 836 269€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
24 338 271€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 790€ 7 787€ 10 494€ 140 822€ 5 705€ 5 908€ 7 079€ 7 810€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 053€ 18 102€ 17 144€ 25 300€ 27 073€ 67 951€ 55 551€ 49 218€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 535 € 9 199 € 3 232 € 10 164 € 204 012 € 205 658 € 198 612 € 195 529 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 535€ 9 199€ 3 232€ 10 164€ 13 949€ 15 142€ 7 664€ 5 182€
073
B.V.2.
Účty v bankách
190 063€ 190 516€ 190 948€ 190 347€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
138 132 € 202 304 € 161 449 € 56 155 € 48 103 € 92 010 € 52 728 € 68 183 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
138 132€ 202 304€ 161 449€ 56 155€ 48 103€ 92 010€ 52 728€ 68 183€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
69 763 411 € 70 712 723 € 61 432 336 € 56 283 518 € 49 454 694 € 49 789 274 € 43 752 965 € 41 967 559 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 187 977 € 21 534 170 € 20 541 286 € 17 839 709 € 18 466 607 € 18 453 427 € 19 727 690 € 19 558 856 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 € 1 493 727 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€ 1 493 727€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
149 373 € 149 373 € 149 373 € 149 373 € 149 373 € 149 373 € 149 373 € 149 373 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€ 149 373€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
1 941 728 € 1 941 728 € 1 941 728 € 1 941 728 € 1 941 728 € 1 941 728 € 1 941 728 € 1 941 728 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€ 1 941 728€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 449 342 € 9 456 457 € 9 454 881 € 9 481 779 € 9 443 599 € 9 442 862 € 9 694 028 € 9 669 368 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 449 342€ 9 456 457€ 9 454 881€ 9 481 779€ 9 443 599€ 9 442 862€ 9 694 028€ 9 669 368€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
7 153 807 € 8 492 885 € 7 501 577 € 4 773 102 € 5 438 180 € 5 425 737 € 6 448 834 € 6 304 660 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
49 549 235 € 49 114 565 € 40 872 327 € 38 421 638 € 30 981 223 € 31 056 848 € 17 445 988 € 15 838 078 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
106 467 € 81 909 € 54 198 € 28 268 € 22 979 € 36 853 € 44 685 € 44 490 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
106 467€ 81 909€ 54 198€ 28 268€ 22 979€ 36 853€ 44 685€ 44 490€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
15 246 856 € 9 610 897 € 8 797 305 € 7 513 917 € 7 401 205 € 5 904 372 € 196 835 € 45 479 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
15 246 856€ 9 610 897€ 8 797 305€ 7 513 917€ 7 401 205€ 5 904 372€ 196 835€ 45 479€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 159 403 € 21 164 671 € 19 044 372 € 22 510 207 € 17 718 669 € 21 012 295 € 16 494 529 € 15 184 614 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 817 918 € 11 625 226 € 11 614 875 € 8 915 214 € 7 628 644 € 3 763 251 € 6 840 673 € 5 042 502 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 865 067€ 7 066 458€ 8 218 509€ 5 551 106€ 5 109 327€ 1 730 865€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 952 851€ 4 558 768€ 3 396 366€ 3 364 108€ 2 519 317€ 2 032 386€ 6 840 673€ 5 042 502€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 272 780€ 967 912€ 7 547 919€ 4 153 213€ 11 721 879€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 292 571€ 5 485 822€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
267 031€ 277 995€ 264 718€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
188 347€ 192 402€ 187 581€ 24€ 24€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 884 607€ 5 796 268€ 6 009 286€ 6 047 074€ 5 936 812€ 5 527 141€ 3 361 261€ 4 656 290€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 500€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 036 509 € 18 257 088 € 12 976 452 € 8 369 246 € 5 838 370 € 4 103 328 € 709 939 € 563 495 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
150 650€ 201 978€ 186 136€ 181 746€ 167 299€ 161 502€ 194 545€ 204 699€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
16 885 859€ 18 055 110€ 12 790 316€ 8 187 500€ 5 671 071€ 3 941 826€ 515 394€ 358 796€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
26 199 € 63 988 € 18 723 € 22 171 € 6 864 € 278 999 € 6 579 287 € 6 570 625 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
11 889€ 15 033€ 18 723€ 17 588€ 6 864€ 278 999€ 283 812€ 282 135€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 041 922€ 4 790 646€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 310€ 48 955€ 4 583€ 1 253 553€ 1 497 844€