Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
318 373 759€ 425 919 436€ 397 199 004€ 382 674 725€ 347 525 816€ 307 298 615€ 311 060 932€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
605 264 706 € 499 587 910 € 449 616 402 € 434 292 395 € 394 012 890 € 350 023 148 € 311 060 913 € 271 543 313 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
309 786 489€ 416 742 091€ 388 178 907€ 373 759 387€ 339 611 988€ 298 970 067€ 260 320 196€ 238 358 108€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 250 434€ 4 616 550€ 4 440 277€ 4 590 500€ 4 174 142€ 3 695 916€ 4 304 810€ 5 790 006€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 240 002€ 3 411 216€ 3 381 806€ 3 244 191€ 2 728 119€ 2 733 586€ 2 339 691€ 2 518 155€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
287 987 781€ 74 818 053€ 53 615 412€ 52 698 317€ 47 498 641€ 44 623 579€ 44 096 216€ 24 877 044€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
595 683 382 € 488 556 289 € 439 843 899 € 427 919 625 € 386 714 350 € 342 727 409 € 302 399 283 € 263 034 576 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
283 211 084€ 381 206 000€ 355 036 870€ 346 646 628€ 313 050 375€ 273 022 992€ 235 556 210€ 215 470 307€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 120 482€ 1 519 825€ 1 465 849€ 1 410 087€ 1 569 645€ 1 428 116€ 1 463 494€ 1 455 917€
13
C.
Opravné položky k zásobám
188 782€ 79 445€ 48 311€ 74 564€ -147 721€ 123 119€ 61 200€ 148 852€
14
D.
Služby
17 588 752€ 22 636 871€ 20 333 373€ 17 277 669€ 17 287 615€ 16 753 269€ 15 938 656€ 15 633 626€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 499 360 € 4 519 189 € 4 253 008 € 3 947 433 € 3 788 586 € 3 678 603 € 3 492 391 € 3 541 460 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 265 551€ 3 336 734€ 3 081 164€ 2 891 799€ 2 831 834€ 2 765 014€ 2 620 864€ 2 694 718€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 085 127€ 1 083 228€ 1 019 027€ 979 887€ 882 513€ 843 159€ 811 493€ 800 384€
19
E.4.
Sociálne náklady
148 682€ 99 227€ 152 817€ 75 747€ 74 239€ 70 430€ 60 034€ 46 358€
20
F.
Dane a poplatky
18 917€ 52 596€ 71 547€ 28 865€ 19 062€ 24 455€ 21 275€ 24 803€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
508 069€ 514 867€ 440 443€ 446 843€ 433 328€ 432 064€ 412 509€ 465 874€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
508 069€ 514 867€ 440 443€ 446 843€ 433 328€ 432 064€ 412 509€ 465 874€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 711 275€ 2 838 898€ 2 799 389€ 2 689 179€ 2 399 576€ 2 506 338€ 2 196 635€ 2 372 192€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 106 522€ 196 595€ 320 034€ 1 522 227€ 144 757€ 49 566€ -82 911€ -8 188€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
286 943 183€ 74 992 003€ 55 075 075€ 53 876 130€ 48 169 127€ 44 708 887€ 43 339 824€ 23 929 733€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
9 581 324 € 11 031 621 € 9 772 503 € 6 372 770 € 7 298 540 € 7 295 739 € 8 661 630 € 8 508 737 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 927 823 € 15 916 500 € 15 734 781 € 12 940 939 € 12 026 216 € 11 338 487 € 11 605 446 € 11 439 412 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 766 € 39 € 63 € 11 € 160 € 206 € 248 € 66 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 762 € 35 € 60 € 1 € 159 € 19 € 19 € 19 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 762€ 35€ 60€ 1€ 149€ 19€ 19€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
10€ 19€
42
XII.
Kurzové zisky
4€ 4€ 3€ 10€ 1€ 187€ 229€ 47€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
376 244 € 85 627 € 59 627 € 105 527 € 80 061 € 157 321 € 119 770 € 94 452 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 661 € 14 050 € 8 183 € 27 378 € 7 137 € 81 859 € 50 306 € 38 625 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 661€ 14 050€ 8 183€ 27 378€ 7 137€ 81 859€ 50 306€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
38 625€
52
O.
Kurzové straty
48€ 145€ 16€ 6 716€ 279€ 2 101€ 101€ 95€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
373 535€ 71 432€ 51 428€ 71 433€ 72 645€ 73 361€ 69 363€ 55 732€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-373 478 € -85 588 € -59 564 € -105 516 € -79 901 € -157 115 € -119 522 € -94 386 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 207 846 € 10 946 033 € 9 712 939 € 6 267 254 € 7 218 639 € 7 138 624 € 8 542 108 € 8 414 351 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 054 039 € 2 453 148 € 2 211 362 € 1 494 152 € 1 780 459 € 1 712 887 € 2 093 274 € 2 109 691 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 808 027€ 3 824 236€ 3 697 332€ 2 548 160€ 2 912 034€ 2 906 824€ 2 101 591€ 2 004 583€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-753 988€ -1 371 088€ -1 485 970€ -1 054 008€ -1 131 575€ -1 193 937€ -8 317€ 105 108€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 153 807 € 8 492 885 € 7 501 577 € 4 773 102 € 5 438 180 € 5 425 737 € 6 448 834 € 6 304 660 €