Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2019
30.09.2020
01.01.2019
31.12.2019
30.09.2017
29.09.2018
30.09.2016
29.09.2017
30.09.2015
29.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
223 859 000 € 263 747 000 € 308 269 000 € 391 075 323 € 268 821 000 € 446 287 081 € 473 474 443 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
174 417 000 € 153 344 000 € 1 246 000 € 1 282 445 € 140 754 000 € 259 082 795 € 164 954 089 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
390 000 € 713 000 € 29 000 € 32 239 € 14 000 € 5 075 358 € 7 585 302 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
4 993 527€ 6 614 820€
005
A.I.2
Software
390 000€ 713 000€ 29 000€ 32 239€ 6 000€ 81 831€ 170 482€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
800 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 8 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
19 808 000 € 1 231 000 € 1 217 000 € 1 250 206 € 2 540 000 € 5 752 460 € 19 168 037 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
21 594 000€ 448 000€ 504 000€ 500€ 653 000€ 1 251 948€ 1 667 614€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 033 000€ 578 000€ 713 000€ 377 254€ 1 887 000€ 4 345 227€ 14 676 043€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 205 000€ 0€ 32 452€ 125 341€ 2 183 395€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 840 000€ 29 944€ 640 985€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
154 219 000 € 151 400 000 € 0 € 138 200 000 € 248 254 977 € 138 200 750 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
110 054 977€ 750€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
151 400 000€ 151 400 000€ 0€ 138 200 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
138 200 000€ 138 200 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 819 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
49 442 000 € 110 403 000 € 307 023 000 € 388 904 256 € 128 067 000 € 172 197 198 € 288 468 991 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
24 000 € 63 000 € 296 000 € 135 809 € 0 € 8 627 634 € 8 715 034 €
035
B.I.1
Materiál
8 439 043€ 7 431 253€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 76 869€ -3€ 706 014€
037
B.I.3
Výrobky
188 594€ 531 609€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
24 000€ 63 000€ 296 000€ 58 940€ 46 158€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 061 000 € 1 497 000 € 1 421 000 € 1 391 933 € 1 537 000 € 3 649 930 € 3 913 660 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 061 000€ 1 497 000€ 1 421 000€ 1 391 933€ 1 537 000€ 3 649 930€ 3 913 660€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
43 110 000 € 33 937 000 € 189 630 000 € 187 324 569 € 70 287 000 € 96 418 788 € 231 886 596 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
41 309 000 € 30 385 000 € 17 390 000 € 24 838 202 € 57 445 000 € 74 573 335 € 69 923 170 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
21 944 676€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 893 526€ 57 445 000€ 74 573 335€ 69 923 170€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
261 606€ 297 292€ 507 108€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
255 000€ 255 000€ 165 796 000€ 152 690 529€ 6 563 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
21 532 109€ 161 437 714€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 318 000€ 3 062 000€ 1 898 000€ 1 269 647€ 6 279 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 4 546 000€ 8 253 957€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
228 000€ 235 000€ 10 628€ 16 052€ 18 604€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 247 000 € 74 906 000 € 115 676 000 € 200 051 945 € 56 243 000 € 63 500 846 € 43 953 701 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 8 875€ 95 185€ 88 247€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 247 000€ 74 906 000€ 115 676 000€ 200 043 070€ 56 243 000€ 63 405 661€ 43 865 454€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
888 622 € 15 007 088 € 20 051 363 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
240 035€ 8 153 197€ 8 118 124€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
648 587€ 6 853 891€ 11 933 239€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
223 859 000 € 263 747 000 € 308 269 000 € 391 075 323 € 268 821 000 € 446 287 081 € 473 474 443 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
78 361 000 € 75 253 000 € 83 209 000 € 84 474 381 € 85 838 000 € 112 652 252 € 116 292 244 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
69 717 000 € 69 717 000 € 69 717 000 € 69 717 189 € 69 717 000 € 69 717 189 € 69 717 189 €
082
A.I.1
Základné imanie
69 717 000€ 69 717 000€ 69 717 000€ 69 717 189€ 69 717 000€ 69 717 189€ 69 717 189€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 889 896€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
6 972 000 € 6 972 000 € 6 972 000 € 6 971 719 € 6 972 000 € 6 971 719 € 6 885 489 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
6 972 000€ 6 972 000€ 6 972 000€ 6 971 719€ 6 972 000€ 6 971 719€ 6 885 489€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 435 000 € 6 520 000 € 7 786 000 € 9 149 139 € 9 149 000 € 417 546 € 18 682 773 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 6 520 000€ 7 786 000€ 9 149 139€ 9 149 000€ 417 546€ 13 919 874€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 435 000€ 4 762 899€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 107 000 € -7 955 000 € -1 266 000 € -1 363 666 € 35 545 798 € 17 116 897 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
145 498 000 € 188 494 000 € 225 060 000 € 306 600 942 € 182 983 000 € 320 467 380 € 344 454 098 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 704 000 € 4 000 € 87 162 000 € 87 166 733 € 139 013 000 € 139 078 882 € 139 121 088 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 87 156 000€ 87 156 427€ 139 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
139 000 000€ 139 000 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 000€ 4 000€ 6 000€ 10 306€ 13 000€ 78 882€ 121 088€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
18 702 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 000 € 19 000 € 49 000 € 53 973 € 33 000 € 88 576 € 24 947 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 000€ 19 000€ 49 000€ 53 973€ 33 000€ 88 576€ 24 947€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
43 193 000 € 86 675 000 € 31 469 000 € 48 820 026 € 43 248 000 € 80 729 203 € 74 537 389 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 875 000 € 55 405 000 € 8 547 000 € 38 445 810 € 16 312 000 € 57 390 197 € 62 053 179 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
7 663 000€ 50 062 000€ 3 487 000€ 32 383 012€ 3 046 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 163 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 212 000€ 5 343 000€ 5 060 000€ 6 062 798€ 5 104 000€ 57 390 197€ 62 053 179€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
19 137 000€ 18 546 000€ 9 448 000€ 7 058 779€ 24 343 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 082 146€ 856 695€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 829 000€ 1 870 000€ 1 945 000€ 1 708 374€ 1 378 000€ 3 059 341€ 4 317 212€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 675 000€ 1 733 000€ 1 745 000€ 1 115 979€ 1 215 000€ 2 030 200€ 2 184 316€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
400 730€ 10 149 054€ 5 104 629€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 196 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 677 000€ 9 121 000€ 9 588 000€ 90 354€ 18 265€ 21 358€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 114 983 € 23 048 625 € 26 589 461 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 835€ 3 770 509€ 3 770 509€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 103 148€ 19 278 116€ 22 818 952€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
83 595 000€ 101 795 000€ 106 380 000€ 162 445 227€ 689 000€ 77 522 094€ 104 181 213€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 13 167 449 € 12 728 101 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 13 167 449€ 12 728 101€